134 artiklar

Biologisk mångfald

80 artiklar

Hållbara städer

33 artiklar

Industri & Energi

152 artiklar

Kemikalier

385 artiklar

Klimat

22 artiklar

Landsbygd

191 artiklar

Livsstil & konsumtion

173 artiklar

Mat & jordbruk

38 artiklar

Övrigt

48 artiklar

Skog

12 artiklar

Social hållbarhet

58 artiklar

Transport

150 artiklar

Vatten

Ämne

Klimat

Klimatet har varierat i alla tider. Men den snabba förändringen som skett de senaste decennierna beror högst troligen på mänskliga aktiviteter. Globalt sett är det idag omkring 1 grad varmare i världen jämfört med förindustriell tid. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och vi riskerar att nå en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader. En ökad temperatur innebär allvarliga konsekvenser för bland annat ekosystem, matproduktion och ökar risken för naturkatastrofer.

Klimat

Så har svenskarna klimatanpassat sina transporter

Var fjärde svensk uppger att de valt bort flygresor för att minska sin klimatpåverkan, en ökning med 6 procentenheter sedan förra året.

Klimat

”Det räcker inte på långa vägar”

Utsläppsminskningen har bromsat in. Ytterligare åtgärder krävs för att Sverige ska nå klimatmålen, skriver Klimatpolitiska rådet i en ny rapport.

Biologisk mångfald

Minimal tillväxt om miljö och hälsa räknats in

90 procent av den globala förlusten av biologisk mångfald utgörs av industrier som utvinner och bearbetar naturresurser. Dessutom släpper dessa industrier ut ungefär hälften av växthusgaserna, enligt ny rapport.

Klimat

Klimatdemonstrationer på över 2000 platser

Över 2000 event anordnades idag runt om i världen, inklusive i Antarktis. I Sverige har 270 klimatforskare slutit upp bakom rörelsens syfte.

Skog

Träd viktiga för många arter

Ek, gran och tall utgör hem åt 2900 arter, enligt en ny rapport från ArtDatabanken. Många arter kan slås ut om något av dessa träslag skulle försvinna.

Mat & jordbruk

Många vinster med att äta som förr

Kan äldre spannmålssorter klara klimatförändringarna bättre? Det ska undersökas i nytt projekt.

Vindkraft

Social hållbarhet

”Sverige måste öka takten”

Hållbar utveckling måste bli det övergripande målet för all politik och integreras i den statliga budgetprocessen, förvaltningspolitiken, myndighetsstyrningen och utredningsväsendet.

Hamburgare

Klimat

”Du kan inte försonas med miljön”

Enligt miljöpsykologer vid Högskolan i Gävle är det omöjligt att bedöma vilken miljöpåverkan våra enskilda handlingar får.

Karlshamn

Klimat

Många svenska värmerekord under februari

Utbredda värmerekord i februari, rapporterar SMHI.

Klimat

Klimatmålet fortfarande möjligt – men genomgripande samhällsförändring krävs

Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering av miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan visar att det fortfarande kan vara möjligt att nå målet.

Alaska

Klimat

Livet i det nya normala

Hur klimatförändringarna drabbar de människor som lever i de mest påverkade områdena vet vi lite om, det vill forskare råda bot på i ett nytt projekt.

Mygga

Klimat

Klimatförändringar och hotet mot global hälsa

På forskningsmyndigheten NIEHS försöker forskarna dra lärdom av de allt vanligare väderkatastroferna.

Åreskutan

Klimat

Vad är receptet på perfekt snö?

Forskare vid Luleå tekniska universitet har utvecklat ett nytt instrument som bedömer fuktighet och kornstorlek i snö, vilket kan bli användbart både inom skidindustrin och för att bedöma vinterväglag i trafiken.

Isabella Lövin

Klimat

”Vi ska inte lämna problemen till nästa generation”

Missade miljömål, andra partiers budget och en orolig omvärld. Sveriges nya klimat- och miljöminister lär inte sitta sysslolös. ”Det är ett stort arbete kvar”, säger hon i en intervju med Extrakt.

Klimat

Issmältning kommer ”orsaka kaos” till 2100

Forskare varnar att dagens globala politik kommer att leda till ökad is-smältning, vilket kan försvaga strömmarna och skapa störningar i havsströmmarna.

Disk

Klimat

”Vårt renlighetsideal är inte hållbart”

Svenskarnas renlighetsiver har inte minskat trots att tvätt och disk står för en betydande del av hemmets klimatavtryck. I en ny avhandling i sociologi ser Tullia Jack att idealen långsamt omformas, men konstaterar också att processen kan skyndas på.

Flygplan

Klimat

”Minskat flygande kräver kunskap om människor”

Vi fortsätter att flyga trots att vi vet att det innebär stora konsekvenser för klimatet. Klimatsatsningar handlar ofta om tekniska eller ekonomiska lösningar, men det är även viktigt att göra något åt glappet mellan kunskap och beteende. Ett närmare utforskande av människan och hennes handlingar kan ge oss central kunskap för den pågående omvandlingen till ett hållbart samhälle, skriver forskare från Södertörns högskola, KTH, Linköpings universitet, VTI och Stockholms universitet.

Klimat

Permafrosten värms allt snabbare

Under det senaste decenniet har permafrosten blivit 0,3 grader varmare. Det visar en studie i Nature Communications, som sammanfattar mätresultaten från mer än 150 borrhål runtom i Arktis, på Antarktis och i bergsområden med permafrost.

Klimat

Konfliktfylld väg mot hållbart samhälle

14 forskare från fem olika discipliner vid Örebro universitet har gått samman och skrivit en artikel om vad som krävs för att nå det hållbara samhället.

Klimat

Miljöproblem måste analyseras tillsammans

Globala miljöproblem kan hanteras med hjälp av olika styrmedel, men flera miljöproblem måste adresseras samtidigt för att nå optimal effekt. Det framgår av en artikel publicerad i tidskriften Nature Sustainability.

Klimat

Stor ökning av nyregistrerade elbilar 2018

I juli 2018 infördes Bonus malus-systemet för nyregistrerade fordon och statistik från SCB visar att åtgärden har gett effekt.

Klimat

”Priset på utsläppsrätter måste vara mycket högre”

För att få upp priset på utsläppsrätter så etablerades den första januari en reserv inom EU:s system för handel med utsläppsrätter.

Klimat

En hållbar jul med nya traditioner

Nu står julen för dörren, där konsumtion, resor och blivit alltmer centrala. Kan traditionerna överleva i ett samhälle som ska ställa om mot ökad hållbarhet, och hur gör vi förändringen? Kanske kan det vara lättare än vi tror.

Klimat

Psykologin bakom vår klimatpassivitet

Psykologiska barriärer och övertro på oss själva och teknik ligger bakom att vi inte alltid agerar, trots larmrapporterna om klimathotet.

Klimat

E-handelns returer ger stor miljöpåverkan

Omkring tre miljarder returförsändelser i den snabbt växande e-handeln görs varje år, bara inom EU. Miljöpåverkan från dessa transporter är enorm, liksom energianvändningen.

Klimat

Länsstyrelsen bekräftar Sylglaciärens kollaps

Delar av glaciären i Sylarna har kollapsat, nya foton visar att Sylglaciären har brutits upp på ett sätt som tidigare inte varit känt.

Klimat

Trots risker: Börsbolag saknar strategi för klimatkonsekvenser

Trots nytt EU-direktiv är europeiska börsbolag dåliga på att redovisa hur klimatförändringen påverkar deras affärsmodeller. Det visar en europeisk studie som har analyserat ett urval av europeiska års- och hållbarhetsredovisningar.

Klimat

Forskare efterlyser ”drastisk storskalig insats”

En ny FN-rapport visar att gapet ökar mellan ländernas utsläpp och utsläppsminskningarna som krävs för att nå klimatmålen. Det innebär att risken för att världen blir tre grader varmare i slutet av detta århundrade ökar.

Klimat

Parisavtalets mål: Nu har tio svenska kommuner fått klimatbudgetar

Nu har tio av Sveriges kommuner fått sina första koldioxidbudgetar.

Klimat

Tvärvetenskaplig klimatforskare på väg till Uppsala

Klimatforskaren Keri Facer tar över stafettpinnen från Kevin Anderson och blir Uppsala universitetets nästa gästprofessor på Zennströms klimatprofessur. 

Basalt som innehåller kalksten.

Klimat

Koldioxid blir till sten

Koldioxid blir till sten i ett projekt på Island. Ett radikalt nytt sätt att ta itu med klimatförändringarna sprids nu till fler platser. Tekniken testas i Italien, Turkiet och Tyskland.

Klimat

Klimatforskare hyllar Greta Thunberg

"Vuxna säger till Greta att hon borde studera till klimatforskare istället för att strejka. Men på sistone har Greta gjort mer för att uppmärksamma det akuta läget för klimatet än någon av oss forskare." Det skriver ett antal klimatforskare som idag demonstrerar med Greta på Mynttorget i Stockholm.

Klimat

Vilka effekter får cykelträngsel?

Forskare på VTI har undersökt cykelflöden för att ta reda på om cykelträngseln i storstäder som Stockholm och Göteborg är så stora att det får samhällsekonomiska konsekvenser.

kor stål och transport

Klimat

Hållbarhetsforskarnas råd till nästa regering

De närmsta åren kommer avgöra om vi når Parisavtalets klimatmål eller inte, men vad borde nästa regering fokusera på? Medan vi väntar på en ny regering, här är forskarnas svar på de klimatpolitiska åtgärder som de anser är mest akuta.

Klimat

”Resultatet är en dröm som gått i uppfyllelse”

Ett internationellt forskarlag har tagit fram foton som ökar förståelsen av fotosyntesen, vilket öppnar för utveckling av solbränslen.

Klimat

Finanssektorn avgörande för klimatet

Det globala klimatet påverkas av hur ett begränsat antal internationella investerare agerar. Det visar en ny studie av forskare från Stockholm Resilience Centre.

Klimat

”Medierna kan visa vägen framåt i klimatkrisen”

Vetenskapligt är frågan avgjord och vi har den kunskap som krävs för att agera – nu måste medierna ta nästa steg. Det menar Dagens Nyheters kulturchef Björn Wiman, som ser klimatfrågan som en existentiell angelägenhet. Nu ges ett trettiotal av hans texter om klimatet ut i bokform.

Klimat

Så mycket utsläpp sker utanför Sveriges gräns

65 procent av alla klimatutsläpp kopplade till svensk konsumtion sker utanför våra gränser, visar helt nya beräkningar från forskningsprogrammet Prince.

Klimat

Tryck på universiteten att minska sina utsläpp

Studenter, lärare och forskare kräver en halvering av universitetens växthusgasutsläpp.

Klimat

Kvävebrist i klimatförändringarnas spår

En studie där forskare tittat på 43 000 växtprover från hela världen har visat att växters tillgång på kväve minskar när klimatet blir varmare. Det kan påverka skogarnas förmåga att ta upp koldioxid från atmosfären.

Klimat

Stora däggdjur kan ge bättre klimat

Satsningar på att återuppbygga svaga bestånd av stora vilda däggdjur kan bidra till att motverka klimatförändringar. Denna slutsats drar en grupp ekologer från lärosäten i flera länder, däribland SLU.

Klimat

Regioner och landsting har sparat 200 miljoner genom energieffektivisering

Sedan 2009 har flera framsteg gjorts i regioner och landsting inom bland annat energianvändning, antibiotika och förnybart. Det visar SKL:s senaste granskning.

Provtagning av permafrost

Klimat

Vill öka kunskapen om permafrostens betydelse

Forskaren Gustaf Hugelius har vigt sitt arbete åt att samla och sprida kunskap om de arktiska regionerna. Det hårda arbetet har gett effekt. Forskningen är ett viktigt underlag i nästa IPCC-rapport och när Nature nyligen listade elva framstående forskare var Gustaf Hugelius ett självklart namn på listan.

Klimat

IPCC-forskare sammanfattar rapport – i diktform

Andy Reisinger, en av forskarna i FN:s klimatpanel, har hittat ett nytt sätt att kommunicera klimatrapporter. På twitter sammanfattade han veckans IPCC-rapport i diktformen haiku.

Mat & jordbruk

Så mättar vi 10 miljarder människor år 2050

Mestadels växtbaserad kost, halvering av matsvinn och radikalt förbättrade jordbruksmetoder. Det är svaret på hur vi hållbart och hälsosamt kan föda 10 miljarder människor år 2050, enligt en ny studie från forskare vid bland annat Stockholm Resilience Centre.

Klimat

Nästan dubbelt så stor uppvärmning i Sverige

Uppvärmningen i Sverige är nästan dubbelt så stor som på global skala, vilket beror på landets nordliga läge. Vi ser redan i dag effekterna av ett varmare klimat, och i fortsättningen kan vi räkna med kortare snösäsong och mer extrema väder.

Klimat

En halv grad är avgörande

Vilken skillnad gör en halv grad för klimatet? Den frågan besvaras i IPCC:s specialrapport, som släpptes i dag, måndag. Sammanfattningsvis – en halv grads global temperaturökning spelar en avgörande roll – och det är bråttom.

Klimat

Årets sommar 2-3 grader varmare än normalt

Det extrema kan bli normalt. Till sekelskiftet kan somrar som i år vara normala, enligt SMHI.

Klimat

Alla större europeiska städer varmare

Alla större europeiska städer är varmare under 2000-talet än 1900-talet, visar en mätning av Journalistnätverket European Data Journalism Network.

Klimat

Stor osäkerhet om framtida havsnivåhöjningar

Det finns stora skillnader i hur olika länder prognosticerar framtida havsnivåer och en ny rapport bekräftar att osäkerheterna om detta är mycket stora.

Klimat

Politiska styrmedel avgörande för fossilfritt flyg

Högre betalningsvilja hos svenska företag och organisationer räcker inte för att nå målsättningen om fossilfritt flyg, för det krävs politiska styrmedel, visar en ny studie från SLU.

Klimat

Torkans effekt på livsmedelssektorn ska utredas

Nu har Jordbruksverket fått i uppdrag att analysera sommarens torka. De ska också föreslå åtgärder som kan stärka livsmedelssektorns förmåga att hantera extremt väder i framtiden.

Kemikalier

Ny gemensam standard mäter kostnaden för miljöförstöring

Sedan 90-talet har forskare letat sätt att mäta och värdera kostnader för miljöförstöring, men det har inte funnits någon gemensam standard för hur man ska räkna. Snart lanseras en ny ISO-standard – som skapats på svenskt initiativ.

Klimat

Sveriges utsläpp ökade första delen av 2018

Första kvartalet 2018 ökade Sveriges utsläpp med 3,4 procent jämfört med samma period 2017.

Flygplats

Klimat

”Klimatförnekelse utbrett i samhället”

Trots att forskarkåren under de senaste 30 åren har blivit allt mer enig om klimatförändringarnas förödande effekter, så ökar klimatförnekelsen. Hur går det ihop? Det ska ett nytt internationellt forskarnätverk söka svar på.

Klimat

Rekordmånga nya bilar i Europa

Aldrig tidigare har så många nya bilar registrerats i Europa.

Klimat

Klimatet – valets viktigaste miljöfråga

Två tredjedelar av partiernas ledande riksdagskandidater anser att klimatförändringen är det allvarligaste miljöproblemet, enligt en valenkät som IVL Svenska Miljöinstitutet har genomfört.

Klimat

Antalet parkeringsplatser kunde halveras

Ett forskningsprojekt i Lerum och Nödinge har studerat hur kommuner kan öka byggandet samtidigt som utsläpp från transporter minskar.

Klimat

Populärt att räkna ut sina utsläpp

Sedan lanseringen har närmre 230 000 svenskar använt klimatkalkylatorn som Stockholm Environment Institute (SEI) utvecklat i samarbete med WWF. 

Klimat

Varmare klimat ställer högre krav på arbetsmiljön

Människor som arbetar i varma klimat riskerar att utsätts för hårdare prövningar till följd av klimatförändringar. Om temperaturen ökar med ett par grader blir det omöjligt att arbeta inom fysiska utomhusyrken i vissa delar av världen, visar en ny avhandling.

Klimat

”Kartlägg extra sårbara områden”

Många mindre orter i Sverige gränsar till skogen, vilket gör oss utsatta för bränder, och vi behöver göra en ordentlig kartläggning över vilka områden som är extra sårbara. Det betonar Enrico Ronchi, brandforskare vid LTH.

Klimat

Sverige tros idag ha fått en ny högsta bergstopp

Varje år mäter forskare Sveriges högsta berg, Kebnekaise. I år verkar vi få en ny högsta nivå då sydtoppen smälter snabbt av värmen.

Biologisk mångfald

Bara tolv procent kvar av världens största pingvinkoloni

Från en halv miljon par på 80-talet - till sextio tusen de senaste åren. Kungspingvinerna på Crozetöarna har minskat drastiskt.

Klimat

”Ja, värmeböljan hänger samman med klimatförändringar”

"Vi har dopat vädret med växthusgaser, detta är resultatet. Och det kommer mer." Det skriver meterologen och klimatexperten Martin Hedberg i ett inlägg.

Klimat

Hetare Spanien har inte gett fler värmerelaterade dödsfall

Antalet värmerelaterade dödsfall i Spanien har inte ökat, trots varmare somrar. Det visar en studie där forskare har analyserat data från 47 städer mellan 1980 och 2015.

Klimat

400 månader i rad med högre medeltemperaturer

April blev den 400:e månaden i rad med högre medeltemperaturer än under 1900-talet.

Livsstil & konsumtion

Dieselbilar uppnår inte standardkraven

Utsläpp av kväveoxider från dieselbilar är oförändrade mellan avgasstandarden Euro 1 och 5, trots EU:s skärpta utsläppsregler. Först med den senaste klassen, Euro 6, har det skett förbättringar men fortfarande släpper de nya dieselbilarna ut ungefär fem gånger så mycket kväveoxider som vad lagkravet anger.

Livsstil & konsumtion

”Engagemanget för cykling ökar”

 Allt fler kommuner har en cykelplan och antalet landsting och regioner med cykelstrategi eller cykelplan ökar. Det framgår av en ny rapport från Nationella cykelrådet.

Klimat

Energibolagens modeller för solel måste anpassas lokalt

Solel skulle kunna bli vanligare om energibolag anpassade sina affärsmodeller efter den lokala marknadens förutsättningar, visar en ny avhandling från Lunds universitet.

Stålindustri

Klimat

Stor satsning på fossilfritt stål

Stålindustrin står för 10 procent av Sveriges utsläpp av koldioxid, men det är faktiskt tekniskt möjligt att tillverka stål fossilfritt. Nu startar bygget av en pilotanläggning i Luleå.

Klimat

Nya regler för svensk klimatanpassning

Nu inrättas ett expertråd vid SMHI som kontinuerligt ska utvärdera hur sårbart samhället är för klimatförändringarna. Det är en av tre nyheter som regeringen lanserade igår.

Klimat

Ny rapport: Gas ingen lösning för sjöfarten

Enligt en rapport gjord av University Maritime Advisory Services (UMAS) kan flytande naturgas som bränsle innebära ökade klimatutsläpp för fartygsflottan. 

Klimat

Världsledande batteriforskare får KTH:s stora pris

Kristina Edström, professor i oorganisk kemi vid Uppsala universitet, leder Nordens största grupp inom batteriforskning. Nu har hon blivit tilldelad KTH:s stora pris, som i år uppgår till 1,2 miljoner kronor.

prästkragar

Klimat

Andra blommor i framtidens midsommarkrans

Nu står midsommar för dörren. Enligt traditionen ska du lägga sju blommor under huvudkudden för att få chansen att drömma om din kommande partner. Förändringar i flora och klimat kan dock påverka vilka blommor som hamnar under framtidens kuddar. Men även våra mattraditioner kan förändras.

Klimat

Lund inrättar lokalt klimatpolitiskt råd

Forskare från Lunds universitet och SLU föreslås granska kommunens lokala klimatarbete i ett lokalt klimatpolitiskt råd.

Sand

Klimat

Sandsugning – omtvistad metod upp till ytan

Dansk byggboom har ökat upptaget av betongingrediensen sand från Öresund. Både fiskare och miljöorganisationer kritiserar dock upptaget och menar att sandsugning förstör Öresunds flora och fauna.

Klimat

”Det mest ambitiösa forsknings- och innovationsprogrammet någonsin”

EU-kommissionen föreslår att avsätta 100 miljarder euro till forskning och innovation för perioden 2021–2027.

Mat & jordbruk

Äta veganskt det ”enskilt största” du kan göra för miljön

Enligt en ny studie är att äta växtbaserad kost, att undvika kött och mejerier, det sannolikt "enskilt största" du kan göra för att minska din miljöpåverkan.

Klimat

Så skapas trovärdig klimatkommunikation

I stället för att studera vad som är trovärdig information om klimatförändringar, så undersökte forskaren Therese Asplund vad människor uppfattar som trovärdig information.

Klimat

Negativa utsläpp – en nödvändig men riskfylld sista utväg?

Behövs negativa utsläpp för att begränsa uppvärmningen till 1,5 eller 2 grader och kan vi i så fall lita på tekniken? Förra veckan hölls en internationell forskarkonferens i Göteborg kring om, och hur mycket, koldioxid vi eventuellt kan dra ur atmosfären.

Klimat

”Organisera transporter som samhällstjänster”

EU:s biodrivmedelsreglering säkerställer inte minskad klimatpåverkan och är ohållbar i längden, enligt en ny avhandling från Lunds universitet som föreslår att stora delar av transportsektorn omvandlas till en samhällstjänst.

Klimat

Biljonsparande att klara 1,5-gradersmålet

En studie publicerad i tidskriften Nature visar att vi kan vinna upp till 20 biljoner dollar på att hålla den globala uppvärmningen nere till 1,5 grader vid slutet av århundradet, jämfört med 2 grader.

Granskott

Klimat

”Det är en högrisksatsning”

Parisavtalets tvågradersmål bygger på att vi ska kunna lagra koldioxid om drygt 30 år - och på så sätt nå negativ utsläppsbalans. En överoptimistisk tro på tekniken gör att många länder redan i dag räknar hem framtida kolsänkor i nationella mål. Forskare varnar nu för att det är en högrisksatsning, som kan få allvarliga konsekvenser.

Klimat

Transportbranschens utsläpp ökar mest

Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin är oförändrade 2017 jämfört med fjolåret, enligt ny statistik från SCB. Hushållen och tillverkningsindustrin uppvisar minskade utsläpp medan transportbranschen ökar.

Klimat

”Om vi inte agerar nu blir det mycket svårare sen”

Klimatforskaren Kevin Anderson har blivit känd som professorn som inte flyger. Men kanske är kunskapen om koldioxidbudgetar hans viktigaste bidrag till den svenska klimatdebatten.

Klimat

”Kraftigare värmeböljor än hittills simulerat”

Extremt kalla vintrar, värmeböljor och torka på sommaren blev konsekvenserna för 12 000 år sedan då Golfströmmen försvagades markant. I princip skulle en liknande situation kunna inträffa i dag, enligt en ny studie.

Klimat

Förväntningar påverkar miljösamarbete om Arktis

Kommersiella intressen krockar i Arktis, men hur går det egentligen till när länder ska samarbeta för att skydda miljön i området? Det primära är att hitta sin roll, visar forskning som har undersökt hur länderna inom Arktiska rådet beter sig.

Klimat

Sjöfartens miljöpåverkan utvärderas

Nu ska forskare från IVL och Chalmers värdera sjöfartens olika miljöbelastningar och se hur styrmedel kan utformas effektivt. 

Klimat

”Alla måste ställa om – inte minst vindrickare”

Viner baserade på de mest populära druvorna kan försvinna på grund av klimatförändringarna enligt Lundaforskaren Kimberly Nicholas, som uppmanar både producenter och konsumenter att vara öppna för olika druvor.

Mat & jordbruk

Dålig kunskap om jordbrukets sårbarhet

Det finns kunskapsluckor om jordbrukets sårbart inför framtida klimatförändringar och metoderna för att bedöma sårbarhet behöver utvecklas. Det visar en avhandling från Linköpings universitet.

Klimat

Minskade utsläpp från hushållen

Hushållens utsläpp av växthusgaser minskade och de totala utsläppen av växthusgaser planade ut. Däremot ökade utsläppen från tillverknings- och transportindustrin. Det visar den slutliga utsläppsstatistiken för Sverige 2016 från SCB:s Miljöräkenskaper.

Klimat

Klimatskadlig verksamhet subventioneras med miljardbelopp

I en granskning har Naturskyddsföreningen kommit fram till att att en stor summa av våra skattepengar, hela tre gånger större än hela den samlade miljöbudgeten, varje år subventionerar klimatskadlig verksamhet.

världskarta

Klimat

Hur kan klimatskatt bli ett framgångskoncept?

Koldioxidskatt ses som ett effektivt styrmedel som både ger staten en intäkt och minskar utsläppen. Trots det har utvecklingen gått långsamt och inte följt förväntade mönster. Vad får olika länder att införa klimatskatter – och hur ser framgångsreceptet ut? Det vill forskare på Lunds universitet ta reda på i en ny kartläggning.

Klimat

”Flygbränsle av skog snart verklighet”

Forskare vid Luleå tekniska universitet har hittat en lösning som innebär att dagens fossila flygbränsle kan bytas ut mot bioflygbränsle tillverkat av skogsrester. Nu vill forskarna så snart som möjligt demonstrera tekniken och göra kommersiella inrikesflygningar i Sverige. 

Flicka på översvämmad väg

Klimat

Så ska kommunernas klimatarbete ta fart

Uppsala, Lomma och Stockholm är några av de kommuner som ligger långt fram i klimatarbetet, men många har inte ens börjat. SMHI lanserar nu en lathund för klimatanpassning, som förhoppningsvis ska råda bot på det.

Klimat

Lönsamt att stödja kollektivtrafik

Att subventionera kollektivtrafik är inte bara bra för miljön, det är även samhällsekonomiskt lönsamt, visaren en ny rapport från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.

Klimat

Marken kan bli en ”kolbomb”

När klimatet blir varmare ökar risken att marken blir en ”kolbomb” som skyndar på klimatuppvärmningen ytterligare. Det visar forskare från bland annat Göteborgs universitet.

Klimat

Teknik går före användande av ”smarta elnät”

Smarta elnät har lyfts fram som ett sätt att effektivisera energianvändningen, men studier visar att framtagandet av elnäten är alltför fokuserat på teknik och att användaren glöms bort.

Klimat

Ökade utsläpp tredje kvartalet 2017

Ny statistik från Naturvårdsverket visar att Sveriges klimatpåverkande utsläpp ökade med en procent det tredje kvartalet i fjol jämfört med samma period 2016. Bakom ökningen står främst industrin.

Susan Solomon

Klimat

Hon löste ozonhålets gåta

På 80-talet var forskaren Susan Solomon med och löste ozonhålets gåta. Forskarnas stora upptäckt ledde till den framgångsrika utfasningen av freoner. Det har gått mer än 30 år sedan dess men hennes forskargärning är fortfarande aktuell. I år belönas hon med det prestigefyllda Crafoordpriset i geovetenskaper.

Klimat

Konstgjorda glaciärer ska säkra vattentillgång i Indien

Forskare vid Luleå tekniska universitet ska hjälpa jordbrukare i norra Indien att säkra tillgången till vatten. Målet är att hjälpa lokalbefolkningen att hitta lämpliga platser för konstgjorda glaciärer – ett verktyg för att bevara vatten.

Klimat

Ozonskiktet återhämtar sig inte på hemmaplan

Ozonskiktet, som skyddar oss från skadlig ultraviolett strålning, återhämtar sig vid polerna. Men oväntade minskningar i andra delar av atmosfären kan förhindra att ozonlagret återhämtar sig på våra lägre breddgrader.

Klimat

Stort intresse för elfordonspremien

Den första februari öppnade Naturvårdsveket möjligheten att ansöka om bidrag för den nya elfordonspremien. Redan under det första dygnet inkom över 2000 ansökningar.

Klimat

Klimatmodeller har övertro till tekniska lösningar

I dag presenterade forskare en rapport som slår fast att klimatmodellerna bygger på en övertro på tekniska lösningar. Enligt experterna kan ingen av de tekniker som diskuteras eller finns i dag motverka klimatpåverkan i omfattningen exempelvis IPCC:s modell räknar med.

Klimat

Klimatförändringar kan sprida denguefeber till Europa

Ett varmare klimat gör att risken för att sjukdomen denguefeber sprids till Europa ökar. Det visar en ny avhandling från Umeå universitet.

Vattendroppe från kran

Klimat

Fler magsjuka när klimatet förändras

Det har gått drygt sju år sedan Östersund drabbades av ett stort utbrott av parasiten cryptosporidium. Denna typ av smittspridning via dricksvattnet är ovanligt i Sverige, men med framtida klimatförändringar så går det inte att utesluta att liknande incidenter sker igen.

Klimat

Transport och mat störst klimatpåverkan för VM

Tre civilingenjörsstudenter vid Luleå tekniska universitet har beräknat koldioxidutsläppen inför Alpina VM i Åre 2019. Resultatet visar att evenemanget står sig bra gentemot andra liknande arrangemang.

Klimat

Miljardförluster i att inte ta hand om material

Mångmiljardbelopp går förlorade för att vi inte tar hand om våra utslitna material och produkter. Värdeförlusterna i Sverige för endast fem material uppgår till minst 42 miljarder kronor varje år.

Klimat

Klimatförändringar hot mot flera av havets arter

Högre temperatur och sötare vatten gör att förutsättningarna för djur och växter förändras i våra hav. En ny rapport visar att till exempel blåmussla, tång och torsk i Östersjön kan påverkas hårt av klimatförändringar.

Klimat

Ny utredning ska kartlägga svenskars klimatutsläpp

Svenskars klimatavtryck har legat stilla de senaste tjugo åren, om flyg och konsumtion räknas in. Därför ska svenskars utsläpp orsakade av konsumtion utomlands, med fokus på livsmedel och flyg, nu utredas av Naturvårdsverket.

Mat & jordbruk

Markbruk har stor påverkan på klimatet

En ny studie visar att skogarnas förmåga att lagra koldioxid minskar när människor brukar dem eller låter djur beta i dem.

Boner

Livsstil & konsumtion

Mataktivism – en källa till hopp?

Forskare ska i en ny studie ta reda på hur ungdomar tänker kring mat och hållbarhet. Målet är att ge ungdomarna hopp och inspiration när det gäller framtidens arbete mot ett hållbart samhälle.

Klimat

Ökande trend för flygresor

I november i år reste 3,3 miljoner passagerare till eller från någon av Swedavias tio flygplatser i Sverige – det är en ökning med tre procent jämfört med november 2016. Mest ökar utrikesresorna.

Mat & jordbruk

Nanomaterial kan fungera som växtskyddsmedel

Vissa nanomaterial kan passa för växtskydd genom att förbättra biologisk bekämpning av svartfläcksjuka på raps och kål. Dessutom kan det öka växters stresstolerans vid torka, visar forskning från SLU.

Klimat

Bättre koll på utsläpp från dieselfordon

Problemen med höga utsläpp av hälsofarliga kväveoxider från dieselbilar har fått stor uppmärksamhet på senare tid. Någon kontroll av utsläppen i verklig körning görs fortfarande inte, men nu ska IVL Svenska Miljöinstitutet utvärdera screeningmätningar.

Klimat

Sveriges utsläpp minskar – men inte tillräckligt snabbt

Naturvårdsverket har följt upp utvecklingen för Sveriges utsläppsminskningar fram till 2030. Uppföljningen visar att målen går att nå, men att det går för långsamt.

Detaljbild pappersklänning

Klimat

Papperskläder ska göra klädindustrin mer hållbar

En klänning tillverkad av svensk gran och tall. Kan den vara svaret på hur våra kläder ska bli mer hållbara? Tillsammans med företag inom flera branscher tillverkar forskare nu textil i papper, med fokus på återvinning och cirkulära flöden.

Sjöstjärna Antarktis

Klimat

Förvånande fynd under Antarktis is

Artrikedomen i Antarktis hav har ökat dramatiskt, det konstaterar en internationell forskargrupp som just nu dyker under isen. Extrakt har senaste nytt från några av teamets deltagare.

Klimat

Miljonsatsning för att minska sjöfartens miljöpåverkan

I ett nytt projekt har en forskargrupp från VTI och Göteborgs universitet fått 6,4 miljoner kronor för att analysera vilka åtgärder som mest kostnadseffektivt kan minska sjöfartens utsläpp.

Klimat

Allmänheten skeptisk till klimatmanipulering

Det lämpliga i att manipulera klimatet med hjälp av ingenjörskonst har diskuterats fram och tillbaka. Nu visar en ny studie att allmänheten är skeptisk till så kallad geoengineering mot den globala uppvärmningen. 

Klimat

Mammutfynd är oftast ”papputar”

Nya analyser av mammutar visar att de flesta som hittas är hanar. Forskarna tror att mammutar liksom elefanter levde i matrialkala grupper där ensamma hanar oftare dog på platser där de kunde bevaras.

Klimat

Spår i havsbotten visar Antarktis känslighet

Tusentals spår efter isberg i havsbotten vittnar om hur Antarktis is hastigt bröts upp och drog sig tillbaka för mer än 10 000 år sedan. En liknande situation kan uppstå igen, bland annat på grund av varmare havsvatten.

Klimat

Han ska leda det nya klimatpolitiska rådet

Igår beslutade regeringen att utse Ola Alterå till kanslichef vid det klimatpolitiska rådet. Han har tidigare arbetat på Näringsdepartementet som statssekreterare och har nyligen varit utredare åt regeringen om cirkulär ekonomi.

Klimat

Ny metod gör etanolen mer hållbar

Högskolan i Borås har visat att det går att producera bioetanol av jordbruks- och industriavfall, och det i redan befintliga fabriker. 

Klimat

Tidigare vårar ökar skogarnas koldioxidupptag

En allt tidigare vår gör att träden kan ta upp mer koldioxid från atmosfären, vilket kan dämpa ökningen av växthusgaser. Det visar en studie från Lunds universitet.

isblock

Klimat

I huvudet på en klimatförnekare

Trots att forskare nu är eniga om klimatförändringarnas orsaker och konsekvenser, så finns det fortfarande grupper som tar avstånd från dessa fakta. Vilka är det som förnekar klimatvetenskapen, vad använder de för strategier och hur kan de bemötas? Dessa frågeställningar har en forskargrupp nu gått på djupen med.

Mat & jordbruk

Framtidens traktorer självkörande och eldrivna

Forskningsinstitutet Rise har undersökt hur självkörande elmaskiner kan användas i jordbruket och kommit fram till att man kan spara in på både kostnader och klimatutsläpp.

Klimat

”Nu går sjukdomen nog inte att utrota”

Ett nytt fall av svampsjukdomen Diplodia pinea, som drabbar tall, har hittats i Sverige. Fyndet innebär troligen att sjukdomen nu är spridd i södra och mellersta Sverige och att spridningen inte går att hejda.

Torta, Lactuca alpina

Klimat

Kan växter gömma sig från uppvärmningen?

Ett varmare klimat kommer att förändra växternas livsmiljö. Nu kikar en grupp forskare från Stockholm universitet på vilka faktorer som avgör om växterna överlever det nya klimatet.

Vatten

Miljardsatsning på miljö och klimat i regeringens budget

I budgeten för nästa år satsar regeringen 5 miljarder kronor på områden inom miljö och klimat.

Klimat

Nya beräkningar för nästa klimatrapport

Forskare förbereder nu uppbyggnaden av ett stort dataarkiv med nya beräkningar av ett klimat i förändring. Det ska bland annat användas i FN:s klimatpanels nästa rapport.

Klimat

Elever hjälper forskare förstå hösten

Skolelever ska hjälpa forskare att samla in fakta om höstlövens utveckling. Syftet är att bättre kunna förutsäga hur klimatförändringar påverkar när hösten börjar och slutar.

Klimat

”Granska flygbranschens subventioner”

Flygbranschen gynnas av subventioneringar vilket skapar överkapacitet, ger låga priser och ökar efterfrågan, enligt forskare, som nu förespråkar en granskning av subventionerna.

Klimat

Miljövetenskap har vinstchans i kvällens tv-gala

TV-programmet Zero Impact, där familjers klimatpåverkan följs i vardagen, har nominerats i kategorin ”Bästa Reality” på Kristallen-galan som går av stapeln i kväll. I programmet medverkar miljövetenskapliga forskare.

Klimat

Minskade utsläpp av växthusgaser

Utsläppen av växthusgaser minskade under första kvartalet i år, visar ny statistik från SCB. Minskningen beror främst på en mild vinter, vilket minskar utsläppen från el- gas och värmeverk.

Klimat

Sannolikt att klimatförändringar förvärrat ovädret i Houston

"Det mänskliga bidraget kan vara upp till 30 procent eller så av den totala nederbörden som kommer ut ur stormen", menar klimatforskaren Kevin Trenberth.

Klimat

”Medan klockan tickar” – I huvudet på klimatforskare

Under The Stockholm Act möts forskare med näringsliv, konstnärer och politiker. Till veckan har Stockholm Environment Institute bidragit med en föreställning som bygger på personliga intervjuer med fyra klimatforskare.

Klimat

Magbakterier från älg kan ge nya biobränslen

Forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan har kartlagt bakteriefloran i älgmagen och funnit hittills outforskade mikrober och enzymer som kan bryta ner svårsmälta växtdelar. Bakteriefloran hoppas man ska kunna bidra till effektivare framtagning av nya biobränslen.

Klimat

Bara fem procents chans att nå Paris-målen

Enligt en studie från University of Washington är det bara 5 procents chans att den globala uppvärmningen håller sig under två grader. Istället är det 90 procents chans att uppvärmningen når mellan 2-4.9 grader till 2100.

Klimat

Brist på klimatforskare ett problem för Australien

Enligt en ny rapport av Australian Academy of Science saknar landet 77 heltidstjänster klimatforskare för att kunna leverera nödvändig klimat- och väderdata till lantbrukare, kustområden och internationella organisationer.

Klimat

Trollsländor kan inspirera teknik till förarlösa bilar

Forskare från bland annat Lunds universitet har lyckats visa att trollsländor kan förutsäga vart bytesdjur som rör sig är på väg, något man tidigare trott att huvudsakligen däggdjur kan göra. Upptäckten kan komma att användas inom utvecklingen av artificiella styr- och synsystem. 

Klimat

Framtidens plast kan göras av koldioxid

I det fyraåriga forskningsprogrammet STEPS samarbetar forskare, företag och industripartners för att påskynda samhällets väg till hållbar plast. I programmet handlar en del om hur koldioxid kan bli framtidens byggstenar i plasttillverkningen.

Biologisk mångfald

Fler fågelarter i stabilt klimat

Ny forskning visar att fler fågelarter har uppkommit eller överlevt i områden med stabilt klimat jämfört med områden där klimatet förändrats. 

Klimat

Så minskar du dina koldioxidutsläpp

En ny forskningsstudie har identifierat de fyra livsstilsval som är mest effektiva för att minska en persons koldoixidavtryck: att äta växtbaserad kost, undvika flygresor, leva utan bil och ha färre antal barn.

Klimat

Tusentals skärgårdsöar kan slukas av havet

En fjärdedel av Stockholms skärgårdsöar kan vara borta om 100 år på grund av klimatförändringar, visar en ny avhandling från Stockholms universitet.

Vatten

Havshöjningen kan leda till två miljarder flyktingar 2100

Baserat på sammanställd forskning drar forskare slutsatsen att havshöjningen kan leda till två miljarder klimatflyktingar vid slutet av århundradet. Det är en femtedel av världens dåvarande befolkning.

Klimat

”Make our planet great again”

Snabbt efter valet gick Frankrikes nye president Emmanuel Macron till attack mot Donald Trumps hantering av klimatfrågan. Nu investerar landet 30 miljoner euro på ny klimatforskning. 

Klimat

Framsteg för klimatvänligt ris

För två år sedan presenterades forskningsresultat om ett klimatvänligt ris och i veckan tecknade SLU avtal med en kinesisk investerare om ett projekt för att vidareutveckla forskningsresultaten för den globala risodlingen.

studerar

Klimat

Förändrat klimat kan påverka skolresultat

Hur ett förändrat klimat påverkar samhället har belysts ur många olika perspektiv tidigare, men nu finns även forskning om hur värme och fukt drabbar elevers skolgång.

Klimat

Klartecken för oberoende klimatpolitiskt råd

Samma dag som USA:s besked att lämna Paris-avtalet väckte starka känslor världen över så meddelade Sveriges regering att ett nationellt klimatpolitiskt råd blir verklighet till årsskiftet.

Vatten

”Dagens vattenbrist är bara början”

"Vi behöver nu på allvar fundera över vilket samhälle vi ska bygga för att möta framtiden och vad vattnet ska räcka till under torra år". Det skriver Pär Holmgren, meterolog och naturskadespecialist, i Dagens Samhälle.

Klimat

Forskare: Halvera utsläppen var tionde år

I tidningen Science presenterar en internationell grupp forskare "Global Carbon Law" - vilket enligt huvudförfattaren Johan Rockström kan ge oss chans att nå Parisavtalet.

Klimat

Svensk skog inte klimatanpassad

Den svenska skogen är inte tillräckligt klimatanpassad. För att möta sommartorka, mer skadeinsekter och stormar krävs mer varierad skog, enligt Skogsstyrelsen.

Vatten

”Jag kom på idén att låta havet rena sig självt”

För några år sedan spreds ett tal med Boyan Slat, nederländske tonåringen som ville rensa haven på all plast. Projektet som både är hyllat och utdömt av kritiker ska snart sjösättas utanför Kalifornien.

Klimat

Fossillobbyns inblandning i förhandlingar ifrågasätts

Efter förra årets COP-möte i Marrakesh har flera miljöorganisationer väckt frågor om fossilindustrins inblandning i klimatförhandlingar.

Klimat

Kol som gör gott

I Sverige är biokol kanske mest känt som ”det svarta guldet”, ett jordförbättringsmedel som kan öka skörden i tork-känsliga och hårt brukade jordar. Men biokol har också en mer okänd, ännu outnyttjad, potential som kolsänka.

Klimat

Varm vinter försenar fjärilar

En kort och varm vinter gör att fjärilar flyger senare, det visar ny forskning från Stockholms universitet.

Klimat

Hundraårig studie återupptas i Abisko

En hundra år gammal studie över snösmältning och vegetationens växlingar i nationalparken Abisko ska genomföras igen, denna gång med allmänhetens hjälp.

Klimat

Årets vårtecken kartlagda

För hundra år sedan startade björkarnas lövsprickning strax efter valborg i sydligaste Sverige. I år har den redan kommit i gång på många platser i Götaland och Svealand. 

Klimat

Norden går samman i ny klimatdeklaration

Vid ett möte med Nordiska Ministerrådet i Oslo under tisdagen antog de nordiska länderna en ny gemensam klimatdeklaration. "Det nordiska ledarskapet kommer bli väldigt viktigt framöver", sa klimatminister Isabella Lövin till Ekot. 

Biologisk mångfald

Nu flyttar pingvinerna

Områden i Antarktis värms snabbare än någon annanstans på jorden. Adelie-pingvinerna flyttar nu söderut på Antarktiska halvön.

Klimat

Så klimatsmart är påskmaten

När påsken står inför dörren handlas det ägg som aldrig annars. Men vad har äggen och resten av påskmaten för klimatavtryck? Extrakt har tittat på Mat-klimat-listan från SLU.

Klimat

Vägen till Paris-målen

Vad behöver ske de närmaste 30 åren för att världen ska klara 2-gradersmålet? En grupp forskare ger ett konkret svar på frågan i en artikel i Science - och slutsatsen är svindlade.

Klimat

Fler företag betalar för miljövänliga transporter

Andelen företag som betalar mer pengar för miljövänligare transporter har ökat från 3 procent till 21 procent under fyra år. Det visar en undersökning bland transportinköpare som IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort i samarbete med Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet.

Klimat

Nygammal syn på ekonomi i hållbarhetens tecken

Genom att återgå till den ursprungliga definitionen av ekonomi kan vi uppnå ett hållbart samhälle, det säger Arne Fagerström, professor i företagsekonomi vid Högskolan i Gävle.

Klimat

Dålig luft i Kina kan kopplas till smältande is i Arktis

De omfattande problemen med luftföroreningar som drabbade Kina 2013 hade kopplingar till smältande is i Arktis, visar ny forskning.

Klimat

Sverige bäst i klimatmätning

I en ny mätning är Sverige bäst i EU på att arbeta för Parisavtalets mål. "Det känns fantastiskt att vi får det här höga betyget", säger Isabella Lövin till TT.

Hållbara städer

Förbered er på översvämningar

Forskare från Lunds universitet varnar nu för att våra stränder kan komma att försvinna och att antalet översvämningar kommer att öka. Värst drabbat förutspås Skåne bli, men problemen väntas röra sig norrut i takt med att landhöjningen inte längre kompenserar för den allt snabbare havsnivåhöjningen.

Biologisk mångfald

Naturskådare – en allt viktigare kunskapskälla

Naturintresserade har alltid varit viktiga inom medborgarforskning. I vår tar fågelforskningen ett kliv framåt när man mer strukturerat tar hjälp av en av de kunnigaste grupperna – fågelskådarna.

Biologisk mångfald

Motstånd mot bekämpningsmedel i skogen

Klimatförändringar kan öka mängden insektsangrepp på skogen och forskare har nu undersökt allmänhetens inställning till olika åtgärder för att minska skadorna. Resultaten visar att allmänheten är positiv till varierad skog och negativ till användning av bekämpningsmedel.

Livsstil & konsumtion

Utredning: Så tar vi itu med slit-och-slängsamhället

Idag presenterades utredningen ”Cirkulär ekonomi”. Där föreslås bland annat ett "hyberavdrag", ett skatteavdrag för att reparera, hyra och sälja begagnat. Målet är att ge material och produkter en längre livslängd samtidigt som avfall och råvaruutvinning minskar.

Klimat

Klimatet större fråga för unga

Klimatförändringar är den viktigaste samhällsfrågan för unga, det visar en ny Sifo-undersökning som har genomförts på uppdrag av miljöorganisationen WWF.

Klimat

Regeringen går vidare med klimatskatt på flyg

I november presenterade en statlig utredning en flygskatt. Idag meddelade regeringen att de går vidare med förslaget.

Livsstil & konsumtion

Rekordhög köttförbrukning

Den totala förbrukningen av kött ökade med ett halvt kilo per person till en ny svensk rekordnivå under 2016, detta trots ett växande intresse för vegetarisk mat.

Klimat

Miljardnedskärning hotar miljömyndigheter i USA

Vita huset har föreslagit att dra ner på anslagen till miljömyndigheten EPA och metrologiska myndigheten NOAA. Om budgetminskningen går igenom kan EPA förlora en femtedel av personalen under det första året, skriver Washington Post.

Klimat

Skolelevers mätningar gav viktiga svar

Nästan 3500 högstadieelever har bidragit till en forskningsstudie om insjöar och global uppvärmning, som nu publiceras i den vetenskaplig tidskriften Nature. Resultaten visar att vattentemperaturerna generellt håller sig låga trots att luften blir varmare, vilket dämpar utflödet av växthusgaser.

Klimat

Information till resenärer kan minska utsläppen

Gemensamma informationssystem för väg och järnväg kan vara ett sätt att minska koldioxidutsläppen från trafik, enligt en ny studie från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.

Klimat

Ny affärsmodell kan minska klimatpåverkan

För att klara regeringens nya ambitiösa klimatreform med nollnettoutsläpp av växthusgaser till 2045 krävs omfattande omställning. En väg framåt kan enligt forskare vid Luleå tekniska universitet vara nya affärsmodeller för prissättningen av varor och tjänster.

Klimat

Hotet mot USA:s klimatforskning

Bara minuter efter att Donald Trump svurits in raderades Vita husets fakta om klimat, något som över en månad senare ännu inte uppdaterats. Det är inte det enda som väckt oro för presidentens inställning till klimatfrågan – och vad som kan hända med den amerikanska klimatvetenskapen.

Vatten

Svenska glaciärer krymper i snabb takt

Nya mätningar med större precision från Lantmäteriet visar att glaciärerna i norra Sverige har krympt betydligt sedan 2008. En glaciär har helt försvunnit från Sverige.

Klimat

Fler bilar men trafikens utsläpp minskar

Nybilsförsäljningen slog rekord men utsläppen från trafiken minskade fem procent under förra året. Bränslesnålare bilar och ökad användning av biodrivmedel är en förklaring. Minskningen av utsläpp är dock inte tillräcklig för att Sverige ska nå målen 2030.

Klimat

Norge slår rekord i nya elbilar

Elbilar och laddhybrider stod under januari för 37 procent av den norska nybilsförsäljningen. Det är rekord och en ökning med 75 procent jämfört med förra året. Redan om åtta år tror norrmännen att alla nya bilar kan laddas med el.

Klimat

Norska staten i rätten för oljeborrning

Norsk domstol tar upp en stämningsansökan mot regeringens beslut att borra efter mer olja. Frågan rör en paragraf i norsk grundlag som säger att mångfalden ska bevaras.

Hållbara städer

Trä i vår omgivning ökar välbefinnandet

Byggnader, möbler och väggar av trä får oss att må bättre, visar forskning. Förutom bättre inomhusklimat gör trä också att sjuka blir friska fortare.

Klimat

Svenska storföretag ska bli fossilfria år 2030

14 svenska storföretag går samman och lovar att uppfylla noll nettoutsläpp redan år 2030. Det är femton år tidigare än regeringens nya klimatmål.

Klimat

Regeringens klimatlag: ”Den viktigaste reformen vi kommer göra”

Statsminister Stefan Löfven och klimatminister Isabella Lövin presenterade under dagen regeringens nya klimatlag och klimatmål. Sverige ska nu bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

Klimat

2016 blev tredje raka rekordvarma året

FN:s klimatorgan WMO bekräftar att 2016 är det varmaste året de noterat och beskriver det som ett extremt år för klimatet. Arktis havsis är också mindre än någonsin.

Hållbara städer

Tjernobyls ödeland får solkraftverk

Området i Ukraina där kärnkraftverksolyckan inträffade ska åter producera el. Kinesiska företag investerar nu i solpaneler för nio miljarder kronor. Bygget väntas börja i år.

Klimat

Forskare skapar konstgjord spindeltråd

För första gången kan forskare nu tillverka artificiell spindeltråd utan kemikalier. De gör det genom att härma spindelns förmåga att sänka ph-värdet. Tråden är lätt men starkare än stål och biologiskt nedbrytbar.

Klimat

Havets botten skvallrar om glaciärernas framtid

Smälter inlandsisarna kan vi räkna med stigande havsnivåer. Men för att veta hur de stora isarna kommer att bete sig framöver behövs mer kunskap om hur det ser ut på havets botten. Forskare tar nu den okända havsbotten upp till ytan.

Livsstil & konsumtion

Återanvända kläder ger mindre klimatpåverkan

Att återanvända kläder är bra för miljön och svenskar är duktiga på att exportera textilier. Miljövinsten för återanvändning jämfört med nyproduktion är stor.

Biologisk mångfald

Forskare vill rädda pollinatörer – ger tips

En internationell grupp av forskare har sammanställt en lista med tips till världens regeringar. Här är deras förslag till hur pollinatörerna, och därmed produktionen av mat, bör räddas.

Klimat

Indien överträffar sina klimatmål

Indiska regeringen meddelar att de ser ut att klara klimatmålen från Paris-mötet tre och ett halvt år tidigare än beräknat. De planerar att 57 procent av landets elektricitet ska komma från förnybara källor år 2027.

Industri & Energi

Forskare utvinner elektricitet ur julskinka

Bakterier i matrester förvandlas till elektricitet i en studie vid Luleå tekniska högskola. Med ny forskning undersöks hur förbehandling av enzymer kan maximera effekten från bland annat julskinkan.

Klimat

Koncentrationen av metan ökar oförklarligt

Efter att ha stagnerat i början av 00-talet oroas forskarna nu av koncentrationen av metan i luften. Vad ökningen beror på vet de inte säkert.

Klimat

Nya miljözoner kan gälla även personbilar

Miljözonerna i Sverige som begränsar tung trafik kan utökas och börja gälla även för personbilar. Det anser Transportstyrelsen i ett förslag till regeringen som avser att förbättra luften i tätorter.

Klimat

Svenska forskares nya potatis ska ge miljövänlig plast

En ny sorts potatis har tagits fram av växtförädlare på SLU. Potatisens stärkelse har visat sig lämplig för tillverkning av miljövänlig plast som kan slängas i komposten.

Klimat

Ute för att rädda de svenska vintrarna

Hur kommer klimatförändringarna påverka de svenska vintrarna och antalet skiddagar? Miljöorganisationen Protect Our Winters har gått till botten med frågan och funnit både ett hoppfullt och ett mer dystert klimatscenario.

Klimat

Så ska skidälskarna få en fortsatt lång säsong

I Sverige kommer vi framöver att få förlita oss till konstsnö och lagring av snö mellan skidsäsongerna. Det säger Nina Lintzén som disputerar om snöegenskaper relaterat till klimatförändringen och skidåkning.

Klimat

Svenska forskare närmare egen fotosyntes

Forskare har tagit stora steg i att lista ut hur fotosyntesen går till i växter. Det kan leda till att vi snart kan använda artificiell fotosyntes till att producera bränsle.

Klimat

Danskarna som tämjer vädrets makter

Översvämningar, inställd kollektivtrafik och förstörda källare. Skyfall förknippas ofta med stora bekymmer, men i Köpenhamn har man tänkt om. Här ses regnvattnet som en resurs.

Klimat

2016 blir det varmaste året hittills

Det är mycket troligt att 2016 blir det varmaste året som har uppmätts, förutspår världsmeteorologiorganisationen WMO. 16 av de 17 varmaste åren har därmed inträffat under 2000-talet.

Klimat

Världens utsläpp av koldioxid stannar av

För tredje året i rad har utsläppsmängden av koldioxid slutat öka och planat ut. Studien presenteras på klimatmötet COP22 och visar att Kinas minskade kolanvändning spelar stor roll.

Klimat

Fler växter minskar koldioxidkrisen

Varmare klimat och mer koldioxid i luften har gett oss fler växter på jorden. Det har gjort att en ytterligare ökning av koldioxid i atmosfären bromsats av något.

Klimat

Parisavtalet träder i kraft i dag

Avtalet från klimatmötet COP21 börjar gälla i dag. Världens länder lovar nu att temperaturökningen ska hållas under två grader. Samtidigt varnar FN att insatserna inte är tillräckliga.

Livsstil & konsumtion

Svårt att leva utan plasten

Hur mycket plast behöver vi egentligen i vår vardag? När är plast viktigt och när är det totalt onödigt? Forskaren Ellen Palm lyfter frågan om plastens roll i våra liv. Under en hel månad nobbar hon plasten totalt.

Klimat

Clinton vs Trump – så olika tänker de i klimatfrågan

Vinner Hillary Clinton det amerikanska presidentvalet så fortsätter USA:s klimatpolitik på Barack Obamas inslagna väg. Segrar Donald Trump så blir landets inställning i klimatfrågan en helt annan.

Klimat

Koltrycket minskar – men inte tillräckligt

Världens största ekonomier har minskat sitt beroende av kol sett i förhållande till BNP. Under 2015 var nivåerna rekordlåga. Det räcker dock inte för att möta klimatmålen.

Klimat

Han vill rädda öriket från undergång

Alson Kelen från Marshallöarna har två starka drivkrafter – att hjälpa socialt utsatta ungdomar och att rädda sitt hemland från effekterna av klimatförändringar.

Klimat

Stilla havs-öar växer trots stigande havsnivå

Det är svårt att veta hur öriken som Marshallöarna i Stilla havet kommer att påverkas av klimatförändringarna. Att öarna kommer att försvinna under havsytan är långtifrån självklart, säger forskare på Stockholm Environment Institute.

Klimat

Sverige tillhör ”värstingligan”

Idag lanseras WWF:s Living Planet Report som fastslår att vi är på väg mot det sjätte massdöendet. Fyra av planetens nio trösklar som upprätthåller liv på jorden har enligt Stockholm Resilience Centre redan överskridits. Men det går att vända trenden.

Klimat

Kritik mot teknikoptimismen

Oansvarigt att välja oprövad teknik för att rädda klimatet, det tycker forskare från bland annat Uppsala universitet, vilka efterlyser en skarpare klimatpolitik som inte spelar med planetens framtid på ett riskfullt sätt. Men åsikterna går isär. Chalmersforskare menar att det ena inte behöver utesluta det andra.

Klimat

Skydd mot torka kan minska risken för konflikter

Effekterna av torka kan se olika ut beroende på ett samhälles sårbarhet. I ny studie har forskare vid Uppsala universitet och Fredsforskningsinstitutet i Oslo studerat kopplingen mellan svår torka och förekomsten av väpnade konflikter.

Klimat

Koldioxidutsläpp kan bli till användbara kemikalier

Forskare vid Luleå tekniska universitet ska med hjälp av biologiska metoder fånga in koldioxid från stålverkens utsläpp. Syftet är att omvandla utsläppen till produkter som kan komma samhället till nytta.

Klimat

”Utan jämställdhet kan vi glömma klimatet”

I debatten om klimatet saknas ett feministiskt perspektiv. Ska vi klara de klimatutmaningar vi står inför behöver resurserna fördelas mer rättvist. Det menar Linnea Engström, EU-parlamentariker och aktuell med en ny bok.

Klimat

Psykologin bakom klimatförnekelse

Trots att det råder stor enighet inom forskarvärlden att klimatförändringarna är ett allvarligt hot mot livet på jorden finns det fortfarande de som förnekar problemet. Forskare vid Uppsala Universitet har nu undersökt psykologin bakom.

Klimat

”Tillväxt i sig är inte viktigt, det är vilket värde den skapar som är avgörande”

Går tillväxt och hållbar utveckling att förena? Ja, men bara så länge som de produkter och tjänster som tillväxten baseras på är hållbara. Det menar ekonomen Klas Eklund som är aktuell med boken ”Tillväxt?!”.

Klimat

Film viktigt för ökad klimatförståelse

Film har en central roll i att sprida förståelsen av klimatförändringarnas effekter, men även i att tackla den ångest som klimatförändringar för med sig.

Klimat

Temperaturen kan stiga med sju grader

Den globala genomsnittstemperaturen kan stiga uppemot 3 till 7 grader enligt nya beräkningar för hur mycket koldioxiden kan påverka jordens klimat. Detta enligt en nyligen publicerad artikel i Nature.

Klimat

Mer pengar till miljöforskning

Det blir mer pengar till forskning om klimatfrågan och hållbart samhällsbyggande i regeringens budgetproposition för 2017.

Klimat

Klimatuppvärmningen pågått längre än tidigare trott

Sedan 1830 har temperaturen på jorden mestadels stigit uppåt. Klimatuppvärmningen på jorden började alltså långt tidigare än vad man hittills har trott.

Klimat

Öland behöver tänka på varje droppe

Svenskar är vana vid att alltid ha vatten i kranen, men vad händer om vattnet tar slut? På Öland är läget akut, lägre grundvattennivåer har aldrig uppmätts. Extrakt besökte den populära sommarön och fann nytänkande i krisens spår.

Cyanobakterier

Vatten

Enkelt rädda dricksvattnet från klimatskador

Klimatförändringen innebär att sjöar, som fungerar som dricksvattenreservoarer, blir varmare. Samtidigt ökar mängden organiskt material i vattnet, något som visar sig genom att vattnet blir brunare.

Klimat

Varken klimatarbete eller kvinnor i utsläppstunga branscher

En grupp forskare vid avdelningen för industriell ekologi på KTH har analyserat kvinnorepresentation och klimatarbete bland företag i transport- och tillverkningsindustrin.

Klimat

Klimatavtalet i Paris räcker inte

Trots klimatavtal i Paris, den globala uppvärmningen kommer inte att stanna vid två grader. Världens länder måste göra mer visar ny studie.

Klimat

Plats på scen för hållbarhetsforskning

Kultur i olika former kan väcka känslor och skapa engagemang, vilket är viktigt för att nå en hållbar utveckling. Det har aktörerna bakom Stormvarning, Antropocen och konstutställningen Trä 2016 tagit fasta på.

Livsstil & konsumtion

Metoden som ska öka textilåtervinningen

Bara fem procent av de 120 000 ton textilier som varje år når den svenska marknaden återvinns. Det vill Svenska Miljöinstitutet IVL ändra på.

Klimat

Klimathot skapar oväntad allians i Lapplands vildmark

En spontan kopp kaffe blev startskottet för en oväntad allians. För första gången i historien samarbetar forskare i Tarfala med renskötande samer. Tillsammans ska de ta reda på hur klimatförändringarna påverkar Lappland. Och svaren brådskar.

Industri & Energi

På väg mot minskat fossilberoende i Sverige

Användningen av fossila bränslen minskar i Sverige. I bostäder är de fossila bränslena nästan helt borta, medan transporter ännu till största delen är beroende av olja. Det visar Energimyndighetens rapport Energiindikatorer 2016.

Klimat

Våren kommer tidigare till Sverige

De senaste fem åren har vårtecknen i genomsnitt kommit nästan två veckor tidigare än vad som var normalt för 100 år sedan. Det visar ett projekt som leds av Sveriges lantbruksuniversitet.

Mat & jordbruk

Naturbete på gott och ont

De stora klimatutsläppen från svensk nötköttproduktion behöver minska. Men frågan är om priset för en minskad klimatpåverkan är värt att betala.

Mat & jordbruk

De modiga skolköken – med rätt att servera blomkål

På Nya Påvelundskolan i västra Göteborg är målet att minska skolkökets klimatpåverkan med 40 procent till år 2030. En ny databas gör det enklare för storkök att klimatberäkna måltider, och nu består bara utmaningen att få barnen att äta de nya rätterna.

Klimat

Mer regn och torka förr visar historisk rekonstruktion

Ny historisk klimatforskning från bland annat Stockholms universitet visar på betydligt större förändringar i nederbörd och torka under tidigare århundraden än under 1900-talet.

Klimat

Fattiga kvinnor drabbas hårdast av klimatförändringar

Män och kvinnor drabbas olika hårt av klimatförändringar och har inte heller samma möjligheter att anpassa sig till förändrade förutsättningar, enligt UN Women Watch.

Klimat

Framtidens elväg byggs i Sverige

Mellan Sandviken och Kungsgården/Storvik utanför Gävle kommer världens första elväg i sitt slag stå klar, men till en början blir det en kort demonstrationssträcka på två kilometer. I framtiden ska elvägen sträcka sig tio mil, mellan Gävle och Borlänge.

Klimat

Det driver företagens miljöinnovationer

Ny teknik framställs ofta som lösningen på flera miljöproblem. Men företagens drivkraft för att ta fram ny miljöteknik handlar oftast inte om att rädda miljön eller ens att öka omsättningen, utan om att förbättra sitt rykte.

Klimat

Finansiella risker ökar när klimatet förändras

I en rapport till regeringen beskriver Finansinspektionen hur klimatförändringar påverkar den finansiella stabiliteten.

Mat & jordbruk

Torkan slår hårt mot USA:s viktigaste odlingsmark

Torkan i Kalifornien är inne på sitt fjärde år. Många sektorer drabbas hårt och i krisens spår uppmanas alla att stänga av kranen.
Samtidigt expanderar de stora mandelodlingarna i Central Valley, en vattenslukande industri som borrar allt djupare efter grundvatten i den torra jorden. Följ med Extrakt på resa i den sinande dalen.

Klimat

Solcellsrevolution utan sällsynta metaller

Ett spanskt-finskt forskarlag har slagit effektivitetsrekord med solceller som lämpar sig för nordliga breddgrader – helt utan att använda de sällsynta metaller som annars bromsar en solrevolution i större skala.

Klimat

Smartare vattenanvändning ger högre matproduktion

Enligt en ny studie från Potsdaminstitutet för klimatforskning skulle en bättre fördelning av vattenresurser inom jordbruket kunna halvera det globala livsmedelsunderskottet och begränsa några av de skadliga effekterna som klimatförändringarna har på skördar.

Klimat

Pengarna som flyr fossilindustrin

Många aktörer höjer nu sina röster för att hållbarhetstänket ska nå även investeringsportföljerna och flera organisationer och kommuner väljer därför bort fossila investeringar.

Vatten

Mer alger i reningsverken ger färre i havet

Enligt en avhandling från forskare på Mälardalens högskola skulle algblomningen i sjöar och hav kunna minskas genom att vi istället odlar alger inne i vattenreningsverken.

Klimat

”Den fossilfria fordonsflottan står redo och väntar”

Oavsett hur det politiska målet ”en fossilfri fordonsflotta 2030” tolkas kommer användningen av fossila bränslen att snabbt behöva minskas för att slutligen helt fasas ut. Förutsägbara och långsiktiga spelregler mot denna framtid är mycket viktigt, eftersom utfasningen måste påbörjas snarast för att nå målet.
Med intelligent reglering kan statens inkomster bibehållas via större andel egenproducerade biodrivmedel och el, samtidigt som Sverige undviker import av dyra oljeprodukter.
Det skriver debattörer från Lunds Tekniska Högskola, Luleå Tekniska Universitet, EON, Agroetanol och Sekab på Extrakt Debatt.

Vatten

När sötvattnet försvinner

Människan bidrar till att vatten som motsvarar två tredjedelar av Amazonasflodens flöde försvinner upp i atmosfären varje år. Det visar ny forskning från Stockholms universitet.

Biologisk mångfald

Kaliforniens torka hotar Redwoodskogen

Kaliforninens ståtliga Redwood-träd hotas av torkan som pågått de senaste fyra åren. De är bara några av de nästan 60 miljoner hotade träden i den amerikanska staten, och några av världens äldsta träd finns representerade.

Hållbara städer

Synkade kartor ska underlätta byggande i ett förändrat klimat

För att stötta Sveriges kommuners arbete med klimatanpassning har fem svenska myndigheter samlat information om ras, skred och erosion och presenterat resultatet i ett gemensamt kartunderlag.

Klimat

Sista timmarna på klimatmötet

Trycket höjs nu både för delegaterna inne i förhandlingsrummen i Paris och hos aktivisterna utanför dem. För att få en bild av vad de sista timmarna på klimatmötena innebär har Extrakt intervjuat före detta miljöministern och förhandlaren Lena Ek och Mathias Fridahl, klimatforskare med inriktning på internationell miljöpolitik.

Livsstil & konsumtion

WHO vill minska hälsoriskerna med klimatförändringarna

Inför klimatförhandlingarna i Paris har Världshälsoorganisationen WHO presenterat hur ett antal länder kommer att påverkas hälsomässigt av klimatförändringarna, samt lämnat förslag på hur dessa risker kan minskas.

Klimat

“Klimaträttvisa är min kamp”

Manifestationer är viktiga för vi ska hitta styrka i varandra och känna att vi kan förändra. Det säger Carmen Blanco Valer, en av talarna på manifestationen “Tillsammans för klimatet” i Stockholm den 29 november. Manifestationen är en av 2300 som går av stapeln samtidigt i 170 olika länder där deltagarna vill uppmana beslutsfattare att ta vetenskapen och FN:s klimatpanels rapporter på allvar.

Industri & Energi

Tio miljöteknikprojekt som kan förbättra världen

Forskningsrådet Formas har nyligen gett ut en katalog som samlar 160 miljöteknikprojekt. Extrakt har valt ut tio som fångat vårt öga extra mycket.

Klimat

Hallå där, Nina Ekelund!

Företagen kommer få en stor roll i det kommande klimatarbetet och kan både vara med och hjälpa och stjälpa. Extrakt träffade Nina Ekelund, programdirektör för företagsnätverket Hagainitiativet, och frågade om företagens roll vid klimattoppmötet i Paris.

Klimat

Skandinavisk inlandsis bakom urgammal köldknäpp

Nu har klimatforskare löst den sista pusselbiten i ett mysterie från senaste istiden, vilket kan vara viktigt för framtida klimatmodeller.

Klimat

Hallå där, Johan Wirfält…

... chef för Forum/Debatt på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Den 16 november anordnar ni, två veckor innan FN:s stora klimatmöte i Paris, ett samtal mellan vad ni beskriver som två av de främsta rösterna i debatten, författaren Naomi Klein och professor Johan Rockström.

Klimat

Specialdesignade träd ska bygga den fossilfria ekonomin

Tänk om det gick att skapa träd som var speciellt lämpade för biobränsle eller papperstillverkning. Forskare i Umeå kan ha hittat lösningen som ska snabba på omställningen till en biobaserad ekonomi.

Klimat

Piketty vill att fler inför flygskatter för klimatet

Den franska nationalekonomen Thomas Piketty har tillsammans med forskarassistenten Lucas Chancel undersökt hur utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser skiljer sig mellan olika samhällsgrupper. Nu föreslår han en flygskatt för de rikare.

Klimat

Alger ska göra olja av avfallsvatten

Naturen tar ett par miljoner år på sig för att förvandla växter och djur till naturgas, kol eller olja. Göteborgsbaserade företaget Swedish Algae Factory vill omvandla alger till olja på betydligt kortare tid.

Klimat

”Klimatmötena har inte så stor betydelse som de ofta ges”

I december samlas världens beslutsfattare i Paris och förväntningarna på COP21 är enorma. Men är det verkligen på politiska toppmöten som den avgörande omställningen skapas? Johannes Stripple och hans kollegor riktar istället sin forskning mot den klimatomställning som redan sker idag, oberoende av politisk styrning.

Klimat

Bästa strategin för att motivera klimatagerande

Vi behöver börja fråga oss på vilket sätt ett samhälle som har lyckats ta itu med klimatförändringarna kan vara bättre än det samhälle vi har i dag.
Både forskare och politiker har länge skrikit sig hesa med budskap som: Bry dig om koldioxid! Bry dig om våra sura vatten! Bry dig om Antarktis! Men om vi istället vänder på steken och frågar: vad bryr du dig om? Baserat på svaret bör vi para ihop nödvändig samhällsutveckling med sådant som folk redan bryr sig om.
Det skriver Lars-Olof Johansson och Gró Einarsdóttir, verksamma vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.

Klimat

Molnig vår minskar Arktis is

En ny avhandling från Meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet visar att mycket moln under våren leder till minskning av Arktis is.

Klimat

Nytt material binder koldioxid från luften bättre än någonsin

Forskare har skapat kristaller som binder koldioxid från luft mycket mer effektivt än tidigare kända material.

Klimat

23 000 ton förbrukade batterier i svenska hem

Elektronik är den snabbast växande avfallssorten i världen och på bara ett år har batterierna och elprylarna i ökat med drygt 1 000 ton, visar en undersökning som Batteriåtervinningen har gjort.

Vatten

”Vattenhöjningen oroar mig mest”

James Hansen är en av världens mest framstående klimatforskare, men har också blivit arresterad under två klimatmanifestationer de senaste åren. När Extrakt träffar honom på besök i Stockholm är han lugn. Aktivismen skiner bara igenom som en vag antydan av frustration.

Klimat

Elvägar – en del av framtiden?

VTI har tillsammans med Viktoria Swedish ICT och Trafikverket tagit fram en körsimulatormiljö för elvägar. Studien visade att energiförbrukningen minskar rejält och att förare inte upplevde några större skillnader i att köra på elväg jämfört med vanlig väg.

Mat & jordbruk

Labbkött – en väg mot en mer hållbar värld?

"Hej köttälskare, hej vegetarianer. Vi behöver prata om köttets framtid." Det säger forskaren Koert Van Mensvoort om sin nya kokbok "The In Vitro Meat Cookbook" som lyfter labbköttet som en väg mot en mer hållbar värld.

Klimat

Ett steg närmre billigare elbilar

För att kunna skala upp elbilanvändningen behöver dagens batterier ersättas med både säkrare och billigare batterier. Nu har Uppsalaforskare tagit fram ett material inom en klass av polymerer som inte provats tidigare.

Klimat

Extremväder fångat på bild

De 15 bilderna har tagits från vinnarnas galleri i en fototävling om extremväder.

Mat & jordbruk

Gräsligt viktigt hur världens betesmarker sköts

Rätt skötta kan vissa gräsmarker lagra mer kol än skogar. De kan också fungera avkylande genom avdunstning, visar ny forskning. Då gräsmarkerna utgör närmare en tredjedel av jordens isfria yta är de därför en viktig del i arbetet med lindring av och anpassning till klimatförändringarna.

Klimat

Finalisterna i Årets hållbara projekt utsedda

Förra året vann Dr Maombi Project som tar fram it-stöd för sjukvård i Afrika. Nu är fem nya finalister utsedda i CIO Awards 2015.

Biologisk mångfald

”Multistress” för djuren i Arktis

Miljögifter, mindre föda och klimatförändringar tros ligga bakom minskningen av arktiska arter.

Klimat

Miljöinvesteringar viktigt för framtidens vattenförsörjning

En fjärdedel av världens storstäder har redan idag svårigheter att erbjuda sina invånare rent dricksvatten, och det kommer att bli värre i framtiden. Nu har en ny studie kommit fram till att bättre hantering av naturen har bäst potential att säkra vattentillgång för världens städer.

Biologisk mångfald

Ny guide värderar ekosystemtjänster

Naturvårdsverket har kommit ut med en praktiskt inriktad guide där du steg-för-steg ska kunna värdera ekosystemtjänster. Tanken är att offentlig och privat sektor, politiker, organisationer och individer ska kunna använda guiden för att fatta mer hållbara beslut.

Klimat

Vart tog den fossilfria fordonsflottan vägen?

Transportsektorn växer sig till ett allt större problem, både för klimatet och hälsan. Som ett svar på det har både den förra och den nuvarande regeringen haft en vision om en fossilfri fordonsflotta till 2030. Med mindre än 15 år kvar, hur nära målet är vi?

Klimat

Brandsäsonger blir allt längre

Brandsäsongerna blir allt längre, och kommer allt oftare. Det visar ny forskning som undersökt data från 35 år tillbaka i tiden.

Klimat

Positiva trender finns – men vi lever allt mer över våra tillgångar

I år var jordens resurser förbrukade 8 augusti. Det är nästan en vecka tidigare än 2015. Dagen kallas Earth Overshoot Day och är ett pedagogiskt grepp för att få oss att förstå att någonting måste göras. Men det finns ljusglimtar i de data som ligger till grund för undersökningen.

Industri & Energi

Ny teknik utvinner elektricitet ur varmvatten

Ett kraftverk som omvandlar lågvärdig värme till högvärdig elektricitet. Det svenska miljöteknikföretaget Climeon har på kort tid lyckats kommersialisera en innovation som tillvaratar det svårfångade energispillet.

Mat & jordbruk

Insekter – det nya köttet?

Insekter ses av många som ett bra substitut till mer miljöovänligt kött, då populationen i framtiden kommer att öka och vår miljöpåverkan måste minska. Insekterna är ofta nyttiga, miljömässigt hållbara och, enligt många - goda.

Klimat

Det stora pusslet är redan lagt – så varför väntar vi?

Dagens klimatforskning ger ytterligare enstaka pusselbitar i ett kunskapspussel som i allt väsentligt är färdiglagt. Vi vet nu, med all rimlig säkerhet, att kolförbränningen medför långsiktiga temperaturhöjningar, mellan 2-6 °C beroende på framtida utsläppsscenarier.
Samtidigt har vi redan idag tillgång till det tekniska kunnande som behövs för att inleda den storskaliga omvandling som är nödvändig. Staffan Laestadius, professor i industriell omvandling och ledamot i regeringens framtidsgrupp för grön omställning, ställer sig därför frågan: varför väntar vi?

Klimat

Savanner viktiga för att lagra koldioxid

Savanner och torra buskmarker spelar en avgörande roll i det globala koldioxidupptaget, visar ny forskning från Lunds universitet.

Klimat

Arvet efter en av Sveriges största miljöhjältar

Idag skulle en av Sveriges mest framstående forskare ha fyllt 90 år. Bert Bolin är en man som för många flugit helt under radarn.

Klimat

Svensk uppfinning kan revolutionera batteriåtervinning

Batterimarknaden väntas växa stort i framtiden. Många utmaningar följer i spåren, inte minst kring hur återvinningen kan effektiviseras. Nu har forskare vid Uppsala universitet har skapat ett helt återvinningsbart litiumbatteri - med hjälp av tallkåda och alfalfagroddar.

Klimat

Geniklubben som ska rädda världen – på 10 år

Världens största miljöforskningssatsning har det kallats. "Future Earth" är ett gigantiskt tioårigt projekt som ska försöka bryta de destruktiva samhällsspiraler som orsakat dagens globala hållbarhetsproblem. 3 000 forskare är idag knutna till arbetet där Sverige fått en ledande roll.

Hållbara städer

En grön oas i oljemeckat

I öknen utanför Abu Dhabi byggs det som kallats för världens mest hållbara stad. Förseningar och problem har kantat projektet men idag börjar drömmen ta fysisk form. Här skapas en plats för nytänkande mitt i världens oljemecka.

Klimat

Mänskliga utsläpp påverkar mer än tinande permafrost

Permafrosten tinar långsammare och påverkar den globala uppvärmningen mindre än vad forskare tidigare trott.

Klimat

Elbilen för vanligt folk kan vara här – snabbare än vi trott

Utvecklingen mot billigare elbilar kan gå betydligt snabbare än beräknat.
Det visar en studie genomförd av Björn Nykvist och Måns Nilsson vid Stockholm Environment Institute (SEI).

Klimat

Bottenrekord för arktiska havsisar

Den arktiska isens utbredning satte ett nytt minimum rekord under den gångna vintern. Det visar satellitövervakning från amerikanska forskare.

Livsstil & konsumtion

På spaning efter konsumtionens långa skugga

En fjäril slår med sina vingar i Mexiko och orsakar en storm i New York. En man köper en biff på en restaurang på Söder, och ett träd huggs ner i Brasilien. Eric Lambins forskning visar hur fjärilseffekten ser ut i dagens konsumtionssamhälle.

Klimat

Storsatsande center vill sprida positiva frön

Med 50 miljoner i kassan drar Linköpings universitet igång The Seed Box - en av världens största satsningar på humanistisk miljöforskning.
Målet är att bygga ett världsledande forskningscentrum som ska få fram lösningar kring miljö- och hållbarhetsproblem där andra forskningsdiscipliner gått bet.

Klimat

Bättre tillväxt, bättre klimat

Det är möjligt att kombinera en långsiktig ekonomisk tillväxt och samtidigt reducera risken för omfattande klimatförändringar.

Viktig kolsänka kan ätas upp av insekter

Klimat

Insekter kan äta upp viktig kolsänka

Skogen har en viktig roll som kolsänka. Hungriga insekter kan dock minska skogens kapacitet att binda koldioxid. Det visar ny amerikansk studie.

Livsstil & konsumtion

Behöver vi köttet – eller går klimat och folkhälsa hand i hand?

Om vi äter mer klimatsmart – får vi verkligen i oss den näring vi behöver? Forskare vid Karolinska Institutet startar nu en omfattande studie för att undersöka vilka effekter en kost med en mindre klimatpåverkan kan få på folkhälsan.

Klimat

”Svensk forsknings- kommunikation underutvecklad”

Klimatfrågan är viktigast och bättre forskningskommunikation är nödvändigt för att vi ska klara samhällsomställningen. Det menar Åsa Romson, som vill att mer kunskap från forskningsinstitutionerna ska nå samhället.

Svenska fjärilar vaknar allt tidigare

Klimat

Svenska fjärilar vaknar allt tidigare

Svenska dagfjärilar som övervintrar vaknar nu tidigare på våren jämfört med för 20 år sedan. Det kan leda till att färre fjärilar överlever.

Klimat

Varför når inte vetenskapen fram till politiken?

Miljömålen i Sverige uppnås inte i tid. Kan det bero på att vetenskaplig fakta används på fel sätt eller att det till och med görs avsiktliga försök att undanhålla relevant forskning? Den frågan ställer sig Mikael Karlsson och Karin Edvardsson Björnberg vid KTH i ett nytt projekt.

Klimatförändring kan störa viktig isdynamik i bäckar

Klimat

Varmare temperaturer kan störa viktig isbildning

Is och vinteröversvämningar är naturliga störningar som har stor betydelse för den biologiska mångfalden längs nordliga vattendrag. Ett varmare klimat kan dock leda till att störningarna försvinner vilket kan ge färre arter. Det visar ny avhandling från Umeå universitet.

Klimat

”Difficult for democrazy to battle long term climate threats”

It is difficult for democratic society to agree on a sacrifice today in order to get a collective but uncertain advantage far in the future. Or to be more precise: The majority is against action because it is more expensive in the short term to solve the world’s long term climate problems than to leave them unsolved.
Jorgen Randers, co-author of the modern classic “The Limits To Growth” (1972) and professor of climate strategy at Norwegian Business School, fears that the tyranny of the short term will cause gradually increasing difficulties for all.

Industri & Energi

Billigt och böjligt är framtidens melodi

Forskare och entreprenörer filar nu på tekniken som ska göra att solcellerna slår igenom på bred front. Förhoppningen är att skapa ett solelens IKEA med billiga och flexibla solceller redo att monteras överallt.

Industri & Energi

En första glimt av solrevolutionen

Den svenska solcellsmarknaden växer så det knakar. Men fortfarande är vi ljusår efter solelsgiganter som Tyskland.
– Att bygga ett kommunalt hus idag och inte sätta upp solceller borde vara brottsligt, säger Johan Ehrenberg.

Vatten

Dubbelt hot mot viktig insjöfisk

Klimatförändringarna har slagit hårt mot storrödingen, det allt varmare vintrarna har nämligen gjort det svårare för både nykläckta yngel och större fiskar att hitta föda. Det visar ny studie från SLU.

Klimat

Det rekordvarma vädret

Det finns inte mycket annat än klimatförändringar att skylla värmen på.
Det säger Gustav Strandberg, klimatforskare på SMHI, angående att 2014 blev det varmaste året i Sverige sedan mätningarna startade 1864.

marknära ozon ger minskade skördar

Klimat

Ozonskador kostar svenska jordbrukare 900 miljoner

Marknära ozon skadar viktiga grödor så som vete och potatis. Skadorna skulle kunna undvikas om utsläppen av växthusgaser minskar. Det visar en ny studie från IVL Svenska Miljöinstitutet.

Fyra av nio planetära gränser har överskridits

Biologisk mångfald

Fyra av nio planetära gränser överskrids

Fyra av de nio planetära gränserna överskrids nu enligt nya rön. Forskarna menar att detta beror på att vi människor har en allt större påverkan på klimat och miljö, något som tär hårt på jordens resurser.

isbjörnar flyttar när isen i Arktis smälter

Klimat

Isbjörnar flyttar till issäkra platser

Isbjörnar flyttar till mer issäkra platser i takt med att isarna runt Nordpolen smälter, visar ny studie.

Klimat

”Demokratin har svårt att hantera klimathotet”

Det är svårt för ett demokratiskt samhälle att enas om en uppoffring i dag för att vinna en kollektiv men oviss fördel långt in i framtiden.
Den grundläggande orsaken är att människor tänker kortsiktigt. Eller för att uttrycka det mer exakt: de flesta motsätter sig åtgärder därför att det är dyrare på kort sikt att lösa världens långsiktiga klimatproblem än att inte lösa dem.
Det skriver Jørgen Randers, en av författarna till numera klassiska boken "The Limits To Growth" (1972) och professor i klimatstrategi vid Handelshögskolan i Oslo, i en exklusiv debattartikel för Extrakt.

Forskare har hittat höga koncentrationer av koldioxid i fjällbäckar. Nu vill man ta reda på källan till kolet för att få en bättre bild av hela landskapets koldioxidutsläpp.

Klimat

Höga halter av koldioxid i fjällbäckar förbryllar forskare

Forskare i Arktis är förbryllade. Under senare år har man uppmätt väldigt höga koncentrationer av koldioxid och löst organiskt material i fjällbäckar. Ett svenskt projekt ska nu försöka ta reda på var kolet kommer ifrån och därigenom kunna bidra till bättre globala klimatmodeller.

Västvärldens matvanor hotar både hälsa och miljö

Klimat

Västerländsk diet hotar miljön

Ny amerikansk studie visar att den västerländska dieten, där basen består av kött, socker och fett, utgör ett globalt hälso- och miljöhot. Mindre kött och mer frukt och grönt skulle enligt forskarna kunna hejda matindustrins förväntade ökning av växthusgaser och minska fallen av typ II-diabetes med en fjärdedel.

utsläpp av klimatpåverkande luftföroreningar

Klimat

Minskat utsläpp av sotpartiklar räcker inte

För att ta tag i problemet med klimatuppvärmningen menar en del att man bör ta itu med utsläppen av metangas och sotpartiklar innan man gör något åt koldioxidutsläppen. Men en ny studie visar att det finns en risk att vi överskattar dessa föroreningars effekt.

koldioxidutsläppen måste minska

Klimat

IPCC: Det går att begränsa klimatförändringarna

Det går att begränsa den pågående uppvärmningen till max två grader, men tiden är knapp. Det var huvudbudskapet när FN:s klimatpanel IPCC lämnade över sin syntesrapport till beslutsfattare.

Mat & jordbruk

Baljväxter – fixar både bilen och biffen

Baljväxter är rika på proteiner och kan bidra till klimatsmart bränsle. Nu vill EU öka odlingen av dessa växter som har den unika förmågan att kunna binda sitt eget kväve.

Klimat

Mikroorganismer kan avgöra jordbrukets klimatpåverkan

Forskare har upptäckt en grupp mikroorganismer som är specialiserade på att konsumera lustgas. Det gör att utsläppen av den kraftiga växthusgasen är mindre än väntat från vissa åkermarker.

Klimat

Havsnivån stiger snabbt runt Sverige

Havsnivån runt de svenska kusterna har under de två senaste decennierna stigit rekordsnabbt. Sveriges havsnivå har höjts med 4.1 millimeter per år vilket är 28 procent mer än det globala snittet.

Klimat

Koldioxid – en råvara istället för ett hot?

Idag beskrivs koldioxidutsläpp som ett av de största problemen i mänsklighetens historia. Men tänk om koldioxid istället kunde betraktas som en tillgång, till exempel som råvara för nya bränslen.

Klimat

Skogsbränder kan ge varmare klimat

Skogsbränder kan ha större effekt på klimatet än vad man tidigare trott. Det visar en ny amerikansk studie.

Klimat

Nu kan uttjänta kläder få ett andra liv

Konsumtionen av textilier har ökat med 40 procent de senaste tio åren. Att merparten av de förbrukade kläderna inte återanvänds är i längden inte hållbart. Nu arbetar flera forskare för att ta fram metoder som kan ge kläderna ett andra liv.

Livsstil & konsumtion

Välfärdsmått som räknar med miljön ska utredas

Under senare år har flera internationella organisationer arbetat med att ta fram nya mått på livskvalitet. Att bara se till BNP per capita duger inte längre. Nu ska även Sverige utreda hur det traditionella välfärdsmåttet BNP kan kompletteras med miljömässiga, sociala och subjektiva indikatorer.

Biologisk mångfald

Fröbanker kan bli värdelösa

Växter som inte hinner anpassa sig i takt med klimatförändringen riskerar att dö ut. Att växterna släpar efter visas nu i en studie på backtrav, publicerad i den vetenskapliga tidskriften PNAS. Växternas ”långsamhet” i förhållande till den snabba uppvärmningen kan göra fröbanker med fröer samlade på nordliga breddgrader värdelösa i framtiden, rapporterar Sveriges Radios vetenskapsredaktion.

Klimat

”Politiska beslut får inte ge ökade koldioxidutsläpp”

Johan Rockström, Sverker Sörlin och ett antal andra forskare och debattörer föreslår på DN debatt ett ”utsläppsmoratorium”. De menar att inga beslut får tas som ökar utsläppen av växthusgaser.

Klimat

Metallåtervinning missgynnas till förmån för nya gruvor

Vi är dåliga på att återvinna metaller. Istället öppna vi nya gruvor. Anledningen är att politiken missgynnar återvinning och gynnar nybrytning ur jordskorpan. Det konstaterar forskare från Linköpings universitet i en artikel publicerad i Resources Policy.

Livsstil & konsumtion

Koldioxidutsläpp minskar näringen i vete och ris

Ny studie visar att viktiga näringsämnen, som järn och zink, minskar i vissa grödor när koldioxidhalten i atmosfären ökar. Detta kan särskilt slå hårt mot länder vars befolkning får sitt största intag av de viktiga näringsämnena från denna typ av grödor.

Vatten

Förändrat klimat ger dricksvattnet annat kemi

Klimatförändringen påverkar inte bara djur- och växtliv, utan också kemin i våra insjöar. För oss människor har det en direkt betydelse för sjöarnas värde som dricksvattentäkter. Nu har forskare kunnat visa att sammansättningen av löst organiskt material i sjövattnet avgörs av temperaturen, mängden nederbörd och vattnets omsättningstid.

Klimat

Högre koldioxidhalt ger längre växtsäsonger

En ökad halt koldioxid i atmosfären kan förlänga växtsäsongen för många växter.

Vatten

Fiskar tar större risker i sura hav

När haven blir surare kan fiskar förlora sin förmåga att upptäcka faror. Det visar nu forskare från Australien och USA i ny studie.

Klimat

FN:s klimatpanel: Det är bråttom

Det går fortfarande att nå tvågradersmålet. Men då krävs snabba och kraftiga utsläppsminskningar. Det är budskapet i FN:s klimatrapport som presenterades på söndagen.

Klimat

Tinande Arktis möter oviss framtid

Efter tre års arbete har det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Mistra Arctic Futures gått i mål. Förhoppningen är att resultaten ska hjälpa morgondagens makthavare att fatta klokare beslut kring en av världens känsligaste miljöer – Arktis.

Klimat

Stor miljövinst vid textilåtervinning

Varje svensk slänger i genomsnitt åtta kilo textiler i soporna varje år. Att återvinna dem i stället för att producera nytt skulle ge stor miljönytta, visar en livscykelanalys gjord av forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet. Men än så länge finns bara enstaka exempel på textilfiberåtervinning som fungerar.

Vatten

Nya sjukdomar drabbar djurlivet i Arktis

Flera djurarter längs med Alaskas kuster har drabbats av nya sjukdomar. Hos sälar har exempelvis hudförändringar, blödande sår och kala fläckar i pälsen observerats.

Klimat

”Snävt synsätt i svensk klimatanpassning”

Det globala handelssystemet gör att effekter av klimatförändringen överförs mellan olika platser, men de anpassningsstrategier vi tar fram i Sverige idag är fortfarande väldigt lokala. De menar Henrik Carlsen, forskare vid SEI, som efterlyser ett mer globalt perspektiv även för klimatanpassningen.

Klimat

Renar kan påverka kolbalansen i tundran

Renbete kan ha stor betydelse för kolbalansen i tundran. I områden där renar inte betat blev upptaget av kol i marken mindre effektiv när temperaturen ökade. Det visar forskning från Umeå universitet och Lapplands universitet i Finland.

Livsstil & konsumtion

Insatser på flera nivåer ska få fler att cykla

Hur övertygar man den ”ovillige” cyklisten att börja cykla? För att få till mer hållbara transporter har Statens väg- och transportforskningsinstut (VTI) undersökt icke-cyklisters attityder och vad som krävs för att få fler grupper upp i sadeln.

Klimat

Metan-producerande mikrob ”blommar” i tinande permafrost

En ny metan-producerande mikrob som upptäckts i smältande permafrost kan användas för att mäta ”klimathälsan” i frusna myrar.

Klimat

Ökad nederbörd kan ge förorenat dricksvatten

Vid kraftig nederbörd stiger den ytliga grundvattennivån. Då kan tungmetaller och andra skadliga föroreningar som legat lagrade i jorden läcka ut och nå grundvattnet.

Klimat

Forskarna som ska rena världens vatten

Vägg i vägg med bostadshusen uppe på Henriksdalsberget, högt ovanför den hårt trafikerade bilvägen in mot Stockholms city, pågår forskning som ska rädda världen från vattenbrist.

Klimat

Vattendrag avger stora mängder växthusgas

Norrländska bäckar och sjöar släpper ut stora mängder koldioxid och metan. Det visar en ny studie från Umeå universitet.

Klimat

Hemligt partnerskap ger bördigaste jorden

Det är inte kvistar, barr och löv som främst bygger upp jorden. Ny forskning visar att växtrötter och svampar har en ännu större roll när humuslagret byggs upp. Upptäckten kan bidra till bättre klimatmodeller men kan även hjälpa oss att lyckas bättre i trädgårdslandet.

Livsstil & konsumtion

Det goda livet möjligt trots tuff koldioxidbantning

Kan man leva "det goda livet" och samtidigt minska sin klimatpåverkan? Ja, det hävdar Jörgen Larsson, forskare i fysisk resursteori vid Chalmers. "Det går absolut att förena ett modernt liv med att klara klimatmålen. Däremot kommer vi troligtvis inte kunna flyga mer än vad vi gör idag och vår nötköttskonsumtion måste minska."

Klimat

Så ska Sverige ställa om till fossilfritt

På måndagen lades den statliga utredningen "Fossilfrihet på väg" fram. I utredningen ges olika förslag på möjliga åtgärder för att minska trafikens koldioxidutsläpp.

Klimat

Sverker Sörlin: Drömmen om ett grönare samhälle drunknar i ett sifferträsk

Siffran om samhället har varit de fattigas och betrycktas vän: den kunde avslöja orättvisor, påvisa arbetslöshet, berätta om välståndets fördelning, förklara att utbildning och invandring gör samhällen rikare – visa samhället i all dess ära och ömklighet. När siffran flyttas till naturen tycks den göra det omvända: ta ifrån naturen dess inbyggda och i grunden nyttiga värderingskonflikter, skriver Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria vid KTH.

Vatten

EU-projekt undersöker hur skaldjuren klarar klimatförändringar

Skaldjur, så som ostron, blåmusslor och pilgrimsmusslor kan i framtiden bli en mycket ovanlig syn i våra mataffärer i takt med att klimatförändringarna gör våra hav varmare och surare. EU satsar nu 3,6 miljoner euro på programmet CACHE för att få mer kunskap om klimatförändringarnas konsekvenser.

Kemikalier

Frön från träd kan rena vatten

En studie från Uppsala universitet visar att extrakt från trädet Moringa oleiferas frön kan rena vatten.

Mat & jordbruk

Svenskarna äter 25 procent mer kött än rekommenderat

Svenskar äter för mycket kött visar en ny studie från Lunds Tekniska Högskola. I studien presenteras också hur klimatet skulle påverkas om vi minskade vårt köttintag till den rekommenderade nivån.

Klimat

Rapsrester ska bli till framtidens gröna plast

Går det att göra bra och konkurrenskraftig plast av växtrester? Ja, det tror forskare vid KTH som försöker tillverka plast av rapshalm, en restprodukt från rapsodlingar.

Biologisk mångfald

Kan man sätta en prislapp på naturen?

Ekosystemtjänster är det nya modeordet för att visa hur beroende vi människor är av naturen. Förhoppningen är att om vi lyckas värdera dessa tjänster kommer vi att kunna skapa en hållbar utveckling och rädda planeten. Men kan man verkligen sätta ett pris på naturen, och hur ska det i så fall gå till?

Klimat

Koppargödsel kan minska utsläppen av lustgas

En ny brittisk studie visar att metallen koppar kan få den jordbakterie som bildar lustgas att producera mindre av växthusgasen.

Klimat

Priset på utsläppsrätter når bottennivåer

Priset på utsläppsrätter har fallit kraftigt sedan 2008. Priset, som då kunde ligga på 35 euro per ton, når nu bottennivåer. Idag är priset nere på under 5 euro per ton.

Klimat

Klimatförändringarna skapar nya fattiga

Nästa rapport från FN:s klimatpanel, IPCC, ska egentligen inte publiceras förrän nästa år men ett utkast har redan läckt ut.

Klimat

Kiselalger ska rena koldioxidutsläpp

I Nordnorge ska arktiska mikroalger rena koldioxidutsläpp från ett smältverk, och samtidigt producera nyttiga omega 3-fettsyror.

Klimat

Volvos miljöpris till kinesisk klimatforskare

Den kinesiske glaciärforskaren och klimatexperten Qin Dahe tilldelas i år Volvos Miljöpris.

Livsstil & konsumtion

Klimatförändringarna leder till fler dödsfall i Sverige

De pågående klimatförändringarna orsakar inte bara en allmän temperaturökning utan också tätare, längre och intensivare värmeböljor.

Mat & jordbruk

Hur ska världens jordbruk klara framtidens torka?

Torka är en utmaning för jordbruket i stora delar av världen och den utmaningen kommer att bli allt större under de kommande decennierna.

Klimat

Svenska växthusgaser trollas bort i rapporteringen

Tidigare torvmark står för en femtedel av Sveriges växthusgasutsläpp. Ändå uppmärksammas inte problemet, enligt forskare vid Göteborgs universitet.

Vatten

Klimatförändring ger varmare fjällsjöar

Miljöövervakning i arktiska områden visar att klimatförändringar påverkar flera av de svenska fjällsjöarna, bland annat genom högre vattentemperaturer.

Klimat

Klimatrapporten är klar – nu måste allmänheten ta över

FN:s klimatpanel har gett kunskapsunderlaget. Nu är det upp till allmänheten att påverka världens regeringar att fatta rätt beslut. Det budskapet gav IPCC vid ett stort seminarium för allmänheten i Kulturhuset.

Klimat

IPCC: Stora utsläppsminskningar krävs för att begränsa klimatförändringarna

Det råder inga tvivel om att klimatet blir varmare och att det till största delen är människans påverkan som ligger bakom. Det slog FN:s klimatpanel IPCC fast med ännu större tyngd än tidigare, när den första delen av deras femte stora rapport, AR5, presenterades i Stockholm.

Moln över bergstopparna i en vik med ett grönlandskap och lite snö

Klimat

Nytt perspektiv ska få fart på klimatförhandlingarna

Sveriges miljöminister Lena Ek har tagit initiativ till en internationell rapport som ska visa hur man kan uppnå ekonomisk tillväxt och samtidigt minska utsläppen av växthusgaser och bekämpa klimatförändringarna.

Kemikalier

Så ska regnvatten renas från tungmetaller

Det kallas Rain Garden, eller dagvattenbiofilter, och är en enkel anläggning för att rena och fördröja dagvatten. Forskare försöker nu få tekniken, som redan används i USA och Australien, applicerbar för svenska förhållanden.

Livsstil & konsumtion

Mat som är bra för klimatet är också bra för hälsan

Det är fullt möjligt att halvera klimatpåverkan genom att ändra våra matvanor. Det skriver Jordbruksverket, Naturvårdsverket och Livsmedelsverket i en ny rapport.

Klimat

Viktigt att få med lokalbefolkningen i projekten

Kan REDD bidra till minskade koldioxidutsläpp och samtidigt ge tillbaka något till brukarna på lokal nivå? Det är en av de frågor som forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet nu ställer sig.

Klimat

”Utan ersätting tappar markägarna motivationen”

Ett nytt internationellt initiativ för att minska avskogningen i tropiska områden, PES, kan bli verkningslöst. ”Markägare som inte ersätts som tidigare kan tappa motivationen att bevara sin skog”, säger Anna Norén, forskare vid Göteborgs universitet.

Industri & Energi

Sol och vatten ger morgondagens bränsle

Tänk om man kunde tillverka ett bränsle utifrån bara vatten och solljus. Det låter som något hämtat ut en science fiction-roman. Men på avdelningen för Kemisk Fysik på Chalmers försöker man göra precis detta.

Hållbara städer

Smarta fönster minskar behovet av air condition

Fönster med dopade nanopartiklar som reglerar insläppet av värmestrålning. Med ny teknik skapar forskare fönster som minskar behovet av luftkonditionering. Det kan ge stora energibesparingar och minskade klimatutsläpp.

Klimat

Klimatforskare: Det går snabbare än väntat

Fyra grader varmare, förändrade nederbördsmönster och ett isfritt Arktis inom 30 år. Hitåt pekar den senaste klimatforskningen. Men trots att forskningen utvecklas och modellerna förbättrats råder fortfarande stor osäkerhet kring många viktiga frågor.

Industri & Energi

Så mycket dyrare måste utsläppen bli

Den globala utsläppskurvan fortsätter att stiga. Enligt experter är höga utsläppspriser det enda sättet att vända trenden. Ett bensinpris på 25 kronor litern kan därför vara nödvändigt.

Is som smälter ner i havet

Klimat

Högre havsnivå när Antarktis förlorar glaciäris

En ny studie visar att Grönland och Antarktis förlorar tre gånger mer is idag än för 20 år sedan.

Klimat

Svarta sotpartiklar ett ljus i klimatmörkret

Forskare kan nu visa att svarta sotpartiklar starkt bidrar till att jorden blir varmare. Det finns dock anledning att se ljust på saken. Vi har nämligen goda möjligeter att snabbt minska sotet i luften och på så sätt få stora positiva klimateffekter.

Klimat

Bristande klimatarbete granskas i sömmarna

Riksrevisionen har i ett antal granskningar av regeringens och myndigheternas klimatarbete hittat flera återkommande brister. Nu gör de en slutgranskning. Målet är att få en aktuell och samlad bild.

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald påverkas av förändrat klimat

Forskare vid Lunds universitet har sett att fåglar påverkas av klimatförändringar. När temperaturen ökar flyttar många fågelarter längre norrut.

Klimat

Smältande isar hotar Arktis ekosystem

Mikroorganismer i isen är basen för allt levande i Arktis. När isen smälter riskerar därför inte bara isbjörnen att försvinna utan även ett helt ekosystem. Förändringarna i Arktis kan bli så pass snabba att evolutionen inte har en chans att hänga med.

Biologisk mångfald

Gigantiska utsläpp när permafrosten smälter

I den svenska fjällvärlden tinar nu permafrosten vilket har fått landskapet att börja kollapsa. Om vi får se motsvarande förändringar i hela det arktiska området kan gigantiska mängder växthusgaser frigöras.

Hållbara städer

Svensk uppfinning stoppar fukten

Fuktskador blir ofta ett dyrt kalas med långdragna renoveringar. Varje år uppnår kostnaden för fuktskador cirka 5 miljarder kronor bara i Sverige. Men en vattenläcka behöver inte innebära en katastrof. I sin avhandling Air Gap Method visar forskaren Tord af Klintberg en ny metod som leder bort fukt och minskar luftfuktigheten.

Biologisk mångfald

Tröskeleffekter kan få system att kollapsa

Klimatförändringar som plötsligt blir självförstärkande och en temperatur som skenar bortom all kontroll är ett skräckscenario som ofta målas upp. Forskarna kan idag inte med säkerhet säga om eller när de stora planetära systemen kommer att passera en punkt där balansen tippar över. På lokal och regional nivå har det redan hänt.

Klimat

Förändrade moln kan ge stor effekt på klimatet

Molnen har en stor betydelse för klimatet på jorden. Förändrade moln i Arktis skulle till exempel kunna bromsa issmältningen. Forskare undersöker nu vilka partiklar som ger upphov till olika moln.

En Foraminiferer, vilket är ett litet encelligt skaldjur.

Vatten

Tuffare liv för skaldjuren

När haven blir surare minskar tillgången på kalk som korallrev och många skaldjur är beroende av.

Vatten

Koldioxid gör livet surt för havets invånare

Världens hav tar upp stora mängder koldioxid. Det är bra för klimatet eftersom det får jordens temperatur att stiga långsammare. Baksidan är att haven blir surare vilket är ett direkt hot mot skaldjur. Hur hela det marina ekosystemet påverkas är oklart. Ett internationellt forskarteam försöker hitta svaret i Gullmarsfjorden.

Klimat

Borrkärnor ger klimatledtrådar

Grönlands inlandsis var bara några hundra meter tunnare under senaste värmeperioden än vad den är idag. De nya resultaten presenteras nu av det internationella isborrprojektet NEEM, North Greenland Eemian Ice Drilling.

Biologisk mångfald

Rockström & Klum vill beröra

Med sin nya bok vill de skapa en brygga mellan vetenskap och samhälle. Men även uppmana till samhällsförändringar. Extrakt har träffat två av Sveriges mest inflytelserika miljöprofiler för att prata effektiv kommunikation och vägen till ett hållbart samhälle.

Biologisk mångfald

Så mycket är de svenska ekosystemtjänsterna värda

Den första november redovisade Naturvårdsverket sin stora genomgång av Sveriges viktiga ekosystem och ekosystemtjänster. Sammanställningen har tagits fram på uppdrag av regeringen och ska vara underlag i ett fortsatt arbete med att samhällsekonomiskt värdera ekosystemtjänster.

Klimat

Forskare hjälper gröna entreprenörer

I september gick startskottet för Shift – innovations for a resilient future, ett unikt projekt som sammanför forskare och investerare med socialekologiska entreprenörer.

Klimat

De finansierar miljöforskningen

Omkring tre miljarder kronor satsas varje år på miljöforskning i Sverige. De mesta pengarna fördelas via statliga forskningsfinansiärer.

Klimat

Regeringen styr upp klimatforskningen

Varje år lägger staten två miljarder på klimatforskning. För att det ska bli tydligare hur forskningen bidrar till klimatmålen utlovar regeringen en samlad årlig redovisning av såväl forskningens kostnader som resultat.

Klimat

Mer forskning behövs för att nå miljömålen

Mer forskning och kunskapsutveckling behövs om Sverige ska klara miljömålen. Det skriver Naturvårdsverket i sin fördjupande utvärdering av miljö- och generationsmålen.

Klimat

Många intressenter slåss om kakan

Den globala efterfrågan på mark ökar och kommer att fortsätta öka. Bland spekulanterna finns energibolag, pensionsfonder och biståndsorgan.

Klimat

Peak Soil: Nu hårdnar konkurrensen om marken

Ökad efterfrågan på förnyelsebara resurser leder till en mer hållbar global utveckling. Men konkurrensen om odlingsbar jord riskerar att leda världen mot nya konflikter och fördjupade klyftor.

Vatten

Skogarnas insjöar stor växthusgaskälla

Under ytan på insjöns bruna vatten pågår en brakfest i det tysta. Här tuggar nämligen biljarder små bakterier i sig döda växtpartiklar från omgivande skogar. Nu visar forskning att det under denna måltid bildas stora mängder koldioxid, en upptäckt som kan vara av betydelse för framtidens klimatmodeller.