Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering av miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan visar att det fortfarande kan vara möjligt att nå målet. Men för att lyckas behövs krafttag av historiska mått, och en genomgripande samhällsförändring.

Naturvårdsverket konstaterar i en rapport att miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan inte kommer att uppnås med befintliga och beslutade styrmedel. För att lyckas krävs genomgripande samhällsförändringar på global nivå.

Det handlar bland annat om att investeringsflöden snabbt behöver byta inriktning till förnybar energi, energieffektiviseringar, energi- och resurseffektiv infrastruktur och bebyggelse med koldioxidneutrala material.

I Naturvårdsverkets utvärdering hänvisas till den senaste specialrapporten från FN:s klimatpanel IPCC, från hösten 2018, som tydligt visar på de stora vinsterna för människa och natur med att hålla den ytterligare uppvärmningen så låg som möjligt.

IPCC visar samtidigt också hur utvecklingsvägar för en begränsning av den fortsatta uppvärmningen inte bara kan göra att mycket allvarliga klimatskadeverkningar undviks, utan också bidra till lösningar på andra miljö- och samhällsutmaningar och en hållbar utveckling i bred bemärkelse.

Även små länder som Sverige har potential till globalt inflytande – däribland i roller som förebilder, inspiratörer och exportörer av produkter, kunskaper, stöd och kapacitetsuppbyggnad i den globala omställningen. Det framgår av ett pressmeddelande.