Landsbygd

Befolkningen i småorter och i glesbygden minskar fortfarande. Genom samverkan mellan kommuner, byar och mindre samhällen har många områden kunnat öka sin attraktivitet och fått en mer positiv utveckling.

Varg

Landsbygd

”Myndigheterna behöver möta vargrädslan”

Naturen är en viktig plats för återhämtning, men på grund av rädslan för att stöta på varg eller björn kan de positiva effekterna utebli, visar nya studier. Forskare vill att viltvårdande myndigheter ska ges större möjlighet att bemöta människors rädslor med samtal och rådgivning.

Svenska fjällen

Landsbygd

Ökad fjällaktivitet en utmaning för fjällräddningen

Olyckor med flera skadade och väder som försvårar insatser med helikopter – det är två områden där svensk fjällräddning behöver utvecklas. Det konstaterar forskarna bakom den första svenska studien av den medicinska delen av fjällräddning.

Sork

Landsbygd

Ny variant av sorkfeber i Skåne

Forskare har hittat virus som kan orsaka sorkfeber hos människor, i skogssorkar i Skåne. Det är mer än 50 mil söder om tidigare kända utbredningsområden. Det är också ett annat virus än det som finns i norra Sverige.

Hästar

Landsbygd

”Hästnäringen borde inkluderas i näringsbelastningen” 

Läckage av näringsämnen från hästgårdar kan vara betydande och bör räknas med i den totala näringsbelastningen, menar forskare vid Stockholms universitet.

Delta

Landsbygd

Åtgärder för boende i deltan brådskar

Befolkningstillväxt och otillräcklig beredskap utgör stora risker för den halv miljard människor världen över som lever vid floddeltan. Det visar en ny studie från Lunds universitet.

Landsbygd

Dags för klimatsmarta leveranser på landsbygden

Snart är det Black Friday och sedan jul - tiden på året då e-handeln peakar och paketboxarna fylls. I städerna har det kommit lösningar som minskar klimatpåverkan från leveranser, men på landsbygden saknas ofta miljövänliga alternativ.

Hus

Landsbygd

Ny syn på hållbarhet efter flytt från storstaden

Barnfamiljer som väljer att lämna storstaden flyttar ofta till mellanstora städer med god basservice. Flytten har tagit flera år att planera och motiveras främst av familjenätverk samt drömmen om mer tid tillsammans, större hus, grönytor och säkra vägar till skola och förskola. I de flesta fall blir drömmen verklighet, men inte alltid.

Rött hus

Landsbygd

Distansarbete ger nya möjligheter på landsbygden

Coronapandemins distansarbete har öppnat nya dörrar för storstadsbor som längtar efter småstadsliv, och för landsbygdskommuner som vill växa. Hans Westlund, professor i urbana och regionala studier, kallar det en tyst revolution.

Lök

Landsbygd

Undersöker kraften i nya gröna vågen

Längtan efter ett mer hållbart liv sporrar en växande skara att flytta till landet och bli självförsörjande. Nu ska forskare titta närmare på vilket avtryck som rörelsen ger i samhället. Är det dags för politikerna att se över jordbruksstöden, så att småbrukarna får större del av kakan?

Duved

Landsbygd

Vägen till en hållbar landsbygdsutveckling

Jämtländska Duved har blivit ett centrum för landsbygdsutveckling. I forskningsprojektet Duvedmodellen är målet att utveckla en hållbar by som en modell för framtiden.

Kiruna

Landsbygd

Sociala värden viktiga för att stanna på hemorten

Föreställ dig att staden du bor i ska flyttas. Ditt hus ska jämnas med marken, barnens skola rivas och en ny stadskärnan ska byggas upp, fast på en annan plats. Ingen kan ge ett exakt svar på när den nya staden kommer att vara klar, men med lite tur så kan det bli 2035. Vad skulle du göra?

Landsbygd

EU-stöd motverkar målen enligt ny studie

EU:s stöd till lantbrukare oftast går till redan rika lantbrukare som genererar både störst växthusgasutsläpp och skada för den biologiska mångfalden, enligt en ny studie.

Landsbygd

Stad och land närmar sig varandra politiskt

Erfarenheter från bland annat USA, Frankrike och Storbritannien pekar på ökade motsättningar och politisk polarisering mellan boende i städer och på landsbygden. Men så verkar inte vara fallet i Sverige.

Landsbygd

Avflyttningsorter förlorar dubbelt

När fabriken i den lilla orten läggs ned, försvinner jobben och huspriserna faller. Kvar blir "dubbla förlorare" – och växande högerpopulism – enligt en ny bok från forskare vid Malmö universitet.

Landsbygd

”Ensidigt fokus på skogsindustrins behov”

Ett annat skogsbruk än dagens skulle bidra till större välfärd och välmående för samhället i stort, jämfört med dagens metoder som främst gynnar skogsindustrin. Det visar en ny studie.

Landsbygd

”Världen behöver mer skog och färre kor”

I en ny IPCC-rapport lyfts skogs- och jordbruket, och vi har enligt forskarna 12 år på oss att göra industrierna mer hållbara. Mer vegetarisk mat och mer tid för skog att växa innan den avverkas är två av lösningarna som lyfts.

Landsbygd

Fritidshus – tillgång eller belastning för kommunerna?

På grund av fritidshus har landsbygden under vissa perioder fler användare än vad den offentliga statistiken visar. Hur ser kommunerna på dessa osynliga medborgare? Det har forskare vid Umeå universitet tagit reda på.

Landsbygd

Beredskap inför sommar och torka

Spåren av torkan 2018 lever fortfarande kvar hos många jordbruksföretag. Det går inte att förutsäga hur vädret kommer att bli i sommar, men Jordbruksverket uppger att de har god beredskap.

Landsbygd

Ny metod ger koll på bränder

Forskare på KTH har tagit fram en metod för att övervaka naturkatastrofer.

Landsbygd

Insekter skadade mer skog än bränderna i fjol

Skadorna på skogen ökade kraftigt under 2018. Granbarkborren orsakade totalt sett betydligt större skador än bränderna.

Villa

Landsbygd

Livet utanför storstaden

Är livspusslet enklare på en mindre ort? Det ska forskare söka svar på genom att studera barnfamiljer som har lämnat storstaden.

Planterar

Landsbygd

Livsstilsbyte kan få fler att lämna stan

Lugn omgivning, naturupplevelser och lägre levnadsomkostnader lockar många storstadsbor att flytta till mindre kommuner på landsbygden. Forskare undersöker nu vad det är som lockar många till ett enklare liv, och hur man i samhällsplaneringen kan underlätta detta val.

Landsbygd

Övervakning av djursjukdomar återupptas

I det nya regleringsbrevet för 2019 försvann medel för viltverksamhet från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), men nu meddelar SVA att övervakningen kommer återupptas.

Falun

Landsbygd

Landsbygdskommuner positiva till nyanlända

Vilka lärdomar kan vi dra av flyktingkrisen 2015? En ny studie visar att frivilliga hjälpinsatser var viktiga för att underlätta integration och motverka främlingsfientliga strömningar. Många kommuner välkomnade flyktingarna och såg tillströmningen som en resurs.

Pridefestival

Landsbygd

Pridefestivalerna skapar lokal stolthet

Sommarens Pride-festivaler avlöser just nu varandra runt om i landet och antalet festivaler är fler än någonsin. Ökningen speglar en intressant utveckling – att alltfler hbtq-personer vill bo kvar på sin hemort – men också att skälen till att arrangera Pridefestivaler kan vara andra än hbtq-frågor.

Landsbygd

Täckning på landsbygden – en demokratifråga

Förbättrad och förhoppningsvis full täckning även på landsbygden, det är målet med ett nytt forskningsprojekt som drivs av bland annat Luleå tekniska universitet.

Treehotel

Landsbygd

Nytänkande får glesbygden att blomma

Många känner till begreppet innovation, vilket kanske för tankarna till nya smarta tekniska lösningar, men vid Luleå tekniska universitet har man gått ett steg längre och forskat kring innovativa platser. Häng med Extrakt på en resa till snöbollsrum och trähotell, där platsens unika förutsättning har lagt grunden för social och ekonomisk utveckling.

Gruva

Landsbygd

Forskare letar lösningar på gruvkonflikter

I Sverige har vi en lång tradition av mineralbrytning, och en lika lång historia av konflikter kring gruvornas påverkan på ekonomi, miljö och människa. Vad spär på konflikterna, och vad kan minska dem? Det har forskare vid Umeå universitet tittat närmare på.

Landsbygd

Landsbygdsföretag följer inte tillväxtmodeller

Tillväxt i småföretag passar inte in på generella förklaringsmodeller. Varje företag behöver därför hitta sitt eget sätt att växa, visar en ny avhandling från SLU.

Stephen Redpath professor ekologi

Landsbygd

Sveriges rovdjur – en utmaning för konfliktforskaren

Oavsett om det handlar om att bevara snöleoparder i Himalaya, skotska kärrhökar eller svenska vargar – bara ekologi räcker inte. Det menar Stephen Redpath, kunglig gästprofessor i miljövetenskap. Han ser konflikthantering som ett underskattat redskap och forskningsområde.

Landsbygd

Glesbygd föder innovation

Ny forskning utmanar idén att innovationer främst sker i storstäder.

Landsbygd

Lejonens jägare blev deras beskyddare

Kenyas lejon är nära att förlora sin position som savannens majestät. När forskaren och biologen Leela Hazzah var med och grundade Lion Guardians hade lejonen i Afrika minskat med 85 procent på 20 år. Nu, tio år senare, är lejonen i deras del av Kenya tre gånger så många – och metoden att låta lejonjägarna stå för lösningarna sprids över Afrika.

Landsbygd

Staden växer – men inte på landsbygdens bekostnad

Städernas framväxt beror inte på att folk lämnar landsbygden, visar en ny rapport. Att städerna blir större beror istället på att fler barn föds, befolkningen lever längre och en större inflyttning från utlandet.

Landsbygd

Norska landsbygden mår bättre än någonsin – utan olja

Det räcker med att korsa gränsen mellan Sverige och Norge för att se att saker är annorlunda på den andra sidan. På den norska landsbygden, långt från städerna, finns nybyggda skolor i nästan varje samhälle. Det finns idrottshallar, bredband och butiker. Norges mantra lyder "hela landet i bruk".

Landsbygd

Landskapet ska styra regional planering

Landskapet och inte administrativa gränser mellan länen ska styra planeringen av grön infrastruktur. Det skriver Naturvårdsverket i sin handlingsplan för grön infrastruktur på regional nivå. De anser också att det behövs en bättre samverkan mellan olika aktörer och att planeringen av grön infrastruktur måste integreras i andra processer. Läs mer här (www.naturvardsverket.se)