Jämtländska Duved har blivit ett centrum för landsbygdsutveckling. I forskningsprojektet Duvedmodellen är målet att utveckla en hållbar by som en modell för framtiden.

Sverige är det EU-land där urbaniseringen sker snabbast. År 2018 bodde 87 procent av befolkningen i tätorter. Avfolkningen ställer landsbygden inför stora utmaningar och för många orter innebär det stora förluster av till exempel kunskapskapital och socialt kapital. Brister i samordningen mellan nationell och regional nivå kan också leda till att myndigheter fattar beslut utan tillräcklig kunskap om lokala effekter, vilket skapar grogrund för missnöjesrörelser.

Ett syfte med Duvedmodellen är därför att utmana strukturer, regler och normer som står i vägen för att lösa problem med stagnation och nedmontering av samhällsservice på landsbygden. Målet är att Duved ska bli en mer självförsörjande och livskraftig by som visar hur samhällen kan utvecklas på ett hållbart sätt.

– Vi möter en samhällsutmaning ur ett systemperspektiv. Det finns inte en aktör som sitter med lösningen utan många behöver samverka. Det handlar om att bejaka den komplexiteten, säger Björn Hellström, professor i arkitektur på KTH, som leder forskningsprojektet.

Lokal demokrati

Målet med projektet är att påverka samhället i en hållbar riktning. Det innebär till exempel högre grad av robusthet och motståndskraft mot exempelvis pandemier och naturkatastrofer, förutsättningar för lokal mat- och energiproduktion, bättre folkhälsa och mindre negativ miljöpåverkan. I projektet ska forskarna undersöka hur målen kan nås och deltar själva i den process som ska ge svaren.

I forskningsprojektet ska en modell för samhällsbyggnad tas fram. Kärnan i modellen är en samverkansplan som ska involvera civilsamhället och medborgarna i den kommunala beslutsprocessen.

– Det som kanske kan låta banalt, att skapa en organisation grundad på lokal demokrati, men det finns nästan inga bra exempel på det, säger Björn Hellström.

Bygger på lokala förutsättningar

Näst på tur i projektet står en detaljplan för den lokala Icabutiken där samverkansplanen ska fungera som ett stöd. Förhoppningen är att butiken i Duved ska kunna fungera som testbädd för ett nytt koncept i samarbete med Icas centrala ledning. Det kan till exempel innebära mer regionala och lokala produkter och en ny mötesplats för Duvedborna, som ska få bidra med önskemål om vad butiken ska innehålla.

– Att skapa ett lokalt Ica som inte enbart bygger på centrallager och som erbjuder offentliga tjänster, det förutsätter en samverkansplan, säger Björn Hellström.

Att det blev just Duved beror enligt Björn Hellström på att byn redan har goda förutsättningar. Det är en växande by med en aktiv byförening och en redan pågående utvecklingsprocess. Men enligt Björn Hellström får forskningsprojektet inte handla om lösningar som bara fungerar i Duved. I nästa steg är det därför tänkt att modellen ska skalas upp och komma till användning på platser med tuffare utmaningar.

– Det går inte att kopiera arbetet rakt av eftersom det alltid bygger på lokala förutsättningar. Däremot har vi redan nu erfarenhet av hur man skapar tillit och förtroende för att kunna åstadkomma en samverkansplan, säger Björn Hellström.