Hållbara städer

Idag bor mer än hälften av jordens befolkning i städer och andelen väntas stiga. Växande städer skapar möjligheter men kan också öka sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Det ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Hållbar stadsutveckling innebär ett hållbart byggande och hållbar planering av bland annat bostäder och infrastruktur.

Hyreshus

Hållbara städer

Svårt bli av med stämpeln utsatt område

Trots insatser kan det vara svårt att förändra bilden av ett utsatt område. Det visar en ny studie, där utvecklingen för området Gårdsten i Göteborg har analyserats. Även om de boende är positiva till satsningar som görs upplever de att området fortsätter vara stigmatiserat.

Byggarbetsplats

Hållbara städer

Byggprojekt kan öka risken för översvämning

Forskare uppmanar till försiktighet när nya bostadsområden byggs i stadsnära skogar. Ett aktuellt byggprojekt i norra Göteborg kan enligt en ny studie öka risken för översvämning i stadens centrum.

Göteborg

Hållbara städer

Renare luft räddar liv i svenska städer

Flera tusen dödsfall kan ha förhindrats varje år, tack vare bättre luft i svenska städer. Samtidigt utsätts fortfarande många för luftföroreningar som överskrider Världshälsoorganisationens rekommendationer.

Odling

Hållbara städer

Odling kan stärka gemenskapen i turbulenta tider

När starka krafter försöker splittra våra samhällen kanske odling kan stärka vår sammanhållning. Det säger forskaren Marine Elbakidze, som undersöker gemensamhetsodlingens betydelse i tider av kris.

Möte

Hållbara städer

Så snabbt överförs virus i mötesrummet

Då var vi mitt i ”vabruari” igen, med febertoppar, snorpapper och vinterkräksjuka. Men varför blir vi egentligen mer sjuka på vintern? Och hur snabbt överförs smitta?

Parkering

Hållbara städer

Parkeringar tar upp mer plats än landets totala bostadsyta

Trots att forskningen är tydlig – tillgången till parkering påverkar trafiken och därmed utsläppen – så möter många kommuner motstånd när parkeringar tas bort. Men det går att göra förändringar även inom känsliga policyområden.

Gravstenar

Hållbara städer

Evig gravfrid skapar platsbrist på kyrkogårdarna

I vissa storstäder börjar det bli svårt att hitta mark för nya gravplatser. Kanske måste vi tänka om kring hur länge gravar ska lämnas orörda.

Kontorsbyggnad

Hållbara städer

”Inte rimligt att riva och bygga nytt”

”Opraktiska”, ”i vägen” och rent ut sagt ”fula”. Så uppfattas de gamla kontorsbyggnaderna som står på många platser där nya stadsdelar håller på att växa fram. Det ligger nära till hands att vilja riva hela rasket, men nu höjs röster till husens försvar.

Parkering

Hållbara städer

Skyfall kan slå hårt mot kommunala verksamheter

Effekterna av skyfall räknas ofta i kronor, men när regnet vräker ner får det inte bara ekonomiska konsekvenser. Nu ska forskare undersöka hur översvämningar påverkar samhällsviktiga funktioner som hemtjänst och skolor.

Träd stadsmiljö

Hållbara städer

Mindre asfalt gynnar stadens träd

När somrarna blir varmare blir städernas träd viktigare – de ger både skugga och sänker temperaturen. Men det finns mycket att göra för att gynna träden i just städer. Framförallt behöver de mer markyta utan asfalt, konstaterar forskare vid Göteborgs universitet.

Hållbara städer

”Elsparkcyklarna går inte att stoppa”

Elsparkcykeln är ett utskällt fordon och i vissa storstäder försöker man få bort dem från gatorna. Det är lönlöst, tror Khashayar Kazemzadeh som forskar om hur man kan få elsparkcyklarna att fungera bättre i gatumiljön.

Göteborg

Hållbara städer

Hållbar stadsbelysning visar mörkrets ljusa sida

Göteborgs stad vill visa vägen till hållbar stadsbelysning. Här samarbetar kommunen och forskare för att klara balansgången mellan människans sociala behov av ljus och det ekologiska behovet av mörker.

Kyrkogård

Hållbara städer

Kyrkogårdarna – en plats i förändring

I allhelgonatider är kyrkogården en självklar plats för minnesriter och kontemplation. Även övrig tid är det mer än bara en sista viloplats – begravningsplatser är också viktiga för rekreation och återhämtning. Men många kyrkogårdar står inför flera utmaningar.

Träd experiment

Hållbara städer

Tuffa stadsträd som ska klara ett förändrat klimat 

Ingress exempel: När temperaturen ökar ställs högre krav på vilka träd vi planterar i våra städer. Forskare ska nu undersöka vilka träd som överlever bäst i våra städer.

Hållbara städer

Därför väljer vi elsparkcykel – det är kul

I Paris är de numera förbjudna och inte heller i Sverige har hyrsparkcyklarnas intåg varit friktionsfritt – trots att de har en potential att minska trafikens miljöpåverkan. Och även om de marknadsförs som ett miljövänligt transportmedel så väljer människor sparkcykel för att det är kul.

Göteborg

Hållbara städer

Städer med potential att fånga in koldioxid

Rätt hanterat så kan städer inte bara fånga in koldioxid, utan dessutom minska koldioxidnivåerna under kommande tio år. Det visar en studie av forskare från Sverige, USA och Kina, publicerad i Nature Climate Change.

Syrien

Hållbara städer

Utvecklingen går åt fel håll för FN:s globala mål

Världens länder är långt ifrån att nå FN:s globala hållbarhetsmål. Det visar en utvärdering som publiceras när halva tiden gått till att målen ska vara uppfyllda 2030.

Nya hus

Hållbara städer

Luftkonditionering ingen lösning i framtidens hus

När temperaturen stiger, som den gjorde i Sydeuropa i somras, stavas lösningen ofta luftkonditionering. Forskare slår i stället ett slag för mer klimatsmarta metoder för att kyla våra hus. Vad sägs om supermodern teknik som hämtar inspiration från termiter?

Bostadshus

Hållbara städer

”Vi har brett ut oss på bekostnad av jordbruksmarken”

Sverige har historiskt haft god tillgång på mark och vi har brett ut oss både i stora bostäder och ytkrävande infrastruktur, till stor del på bekostnad av odlingsbar jordbruksmark.

Regn

Hållbara städer

”Det vi såg under stormen visar vilka problem vi har”

Vattnet efter stormen Hans håller på att sjunka undan men i framtiden väntar nya skyfall och nya översvämningar. Forskare hoppas att scenerna från ovädret ska bli en spark i baken i arbetet med klimatanpassning.

Park

Hållbara städer

Forskare efterlyser mångfald av natur i städerna

Människors kärlek för naturen har både med arv och miljö att göra – och vilken sorts natur vi mår bra av kan skilja sig stort. Det konstaterar forskare i en ny studie – och efterlyser mer varierad natur i stadsplaneringen.

Vattenkraft

Hållbara städer

Bristande beredskap för dammbrott

Sprängningen av Kachovka-dammen i Ukraina har orsakat vidsträckt förödelse och även i Sverige finns dammar som skulle ödelägga stora områden om de brast.

Talgoxe

Hållbara städer

Cityfåglar mindre stressade

Talgoxen, som ursprungligen är anpassad för att leva i skogen, har anpassat sig till stadsmiljöer och cityfåglarna har lägre stressnivåer än skogslevande talgoxar, enligt en ny studie från Lunds universitet.

Trafik

Hållbara städer

Lågt trafikbuller försämrar koncentrationen

Även låga nivåer av trafikbuller, runt 40 decibel, försämrar koncentrationsnivån betydligt. Det visar ny forskning från Chalmers.

Översvämning Indien

Hållbara städer

Plastskräp förvärrar översvämningar – fattiga drabbas

Plastpåsar som stänger till dagvattenledningar och dräneringssystem orsakar redan i dag översvämningar, framför allt i fattigare delar av världen. Om inget görs kommer problemet bara att växa, enligt en ny rapport.

Hållbara städer

Antalet lekplatser har minskat med hälften

Inte nog med att Sveriges lekplatser i dag är hälften så många jämfört med för 25 år sedan, de som finns kvar är dessutom av mycket varierande kvalitet. Det visar ett nyligen avslutat miljöanalysprojekt från SLU.

Kharkov

Hållbara städer

EU-satsning på klimatsmart återuppbyggnad i Ukraina

Behovet av att återuppbygga förstörda om sönderbombade städer i Ukraina är omfattande. Tack vare en EU-satsning ska nu landets aktörer få stöd för att återuppbygga städerna så att de samtidigt kan bli klimatneutrala och hållbara för framtiden.

Rålambshovparken

Hållbara städer

Minskade luftföroreningar förbättrar barns lungor

När luftföroreningarna i Stockholm har minskat har också barn och unga fått bättre lungkapacitet, visar en ny långtidsstudie.

Barn som cyklar

Hållbara städer

”Målet är att få ner antalet skjutsande föräldrar”

Barn behöver röra på sig under sin väg till och från skolan, men överbeskyddande föräldrar och dålig trafikplanering sätter käppar i hjulen. Det är några av slutsatserna i en ny nationell rekommendation från forskare vid Luleå tekniska universitet och Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Frihamnen

Hållbara städer

Visionerna sprack när kommunen backade

När nya bostadsområden byggs är hållbarhet ofta ett uttalat mål, men hur går det egentligen när planen väl realiseras? I Frihamnen i Göteborg verkar de stora visionerna gå i kras.

Talgoxe

Hållbara städer

Städernas småfåglar vill ha inhemska träd

Valet av stadsträd är viktigt när småfåglar ska gynnas, konstaterar forskare i en ny studie. I många svenska städer finns främmande trädarter – men småfåglar mår bättre i miljöer med inhemska träd som ek, bok och björk.

Luftföroreningar

Hållbara städer

Forskare ser samband mellan luftföroreningar och psykisk ohälsa

En långvarig exponering för luftföroreningar ökar risken för depression och ångest. Det har brittiska och kinesiska forskare kommit fram till i en ny studie.

Borlänge

Hållbara städer

Kommunens klimatmål ska lösas med hållbara transporter

Konceptet 15-minutersstaden har inspirerat fler europeiska storstäder till mer bilfria gator där invånarna till fots eller cykel kan nå de mesta de behöver inom en kvart. Men hur skulle det fungera för en medelstor stad i Sverige?

Mikroskog

Hållbara städer

Stadsskogen ingen universallösning

Skogen har många positiva effekter på såväl människa som miljö. Diskussioner om mikroskogar pågår runtom i Sverige, men enligt forskare är det viktigt att förstå att varje plats är unik, samma typ av skog fungerar inte i alla landets städer.

Lärande

Hållbara städer

Behövs mer kunskap – eller action?

Räcker det att lära av misstag och hoppas att goda exempel sprider sig, eller behövs hårdare lagstiftning och regleringar för att uppnå hållbara samhällen? Det ska forskare ta reda på i ett nytt projekt, där de har tittat närmare på organisationers lärande.

Kontor

Hållbara städer

Svårt för kommuner att uppnå hållbarhetsmål

Många av Sveriges kommuner har höga ambitioner inom hållbarhetsområdet, men vilka utmaningar stöter tjänstemännen på när de ska omsätta de fina orden i praktiken? En hel del, visar forskning från Göteborgs universitet.

Däck

Hållbara städer

Övergång till elbilar ingen hälsovinst

En övergång till elbilar kan innebära hälsoproblem i städerna. När bilarna blir tyngre blir också de luftburna partiklarna fler, något som i sin tur kan kosta samhället en miljard kronor om året bara i Stockholm.

Barn och luftföroreningar

Hållbara städer

Stadsbarn får i sig dubbelt så mycket luftföroreningar

Förskolebarn i trafiktäta storstadsområden vistas ute betydligt kortare tid av sin dag, men riskerar ändå att andas in en dubbelt så hög dos av luftföroreningar jämfört med barn i medelstora och mindre orter. Det visar en ny studie.

Hållbara städer

Så kan storstäder stävja festande turister

Pandemin medförde en paus från turister i många storstäder, forskare har studerat olika initiativ som ska dämpa konflikter mellan invånare och turister i fem europeiska turiststäder.

Hållbara städer

Vilka gynnas i smarta städer?

Begreppet smarta städer används ofta i positiva ordalag, men är ökad digitalisering alltid bra – för alla?

Kaj Granath

Hållbara städer

På jakt efter det hållbara boendet

Vad sägs om att laga mat och samtidigt bidra till forskningen? I Göteborg finns ett av världens mest ambitiösa boendelabb. Överallt i huset sitter sensorer som mäter vad hyresgästerna gör. Målet: ett hållbart boende.

Cyklist

Hållbara städer

Var är luftföroreningarna som störst?

Var i en stad är luften som sämst? Forskare ska nu ta fram teknik som visar var luftföroreningarna är som störst.

Bilar

Hållbara städer

Hur kan bilberoendet minska i städerna?

Kan mobilitetshubbar minska bilberoendet i nybyggda bostadsområden? Och hur ska de i så fall utformas? Det ska forskare ta reda på i ett nytt projekt.

stadspark

Hållbara städer

Grön stad gör oss lika lyckliga som julen

Amerikanska forskare har undersökt hur människor mår i stadsnära natur jämfört med andra lyckokänslor. Stadsparkerna visade sig stå sig väl – lyckan som vi upplever i en park är jämförbar med lyckan vi känner under helgdagar som jul och nyår.

Flod

Hållbara städer

Privata regnstationer undersöks i nytt projekt

Att mäta nederbörd tätare kan öka kunskapen om skyfall, och på sikt även ge säkrare prognoser. I ett projekt ska forskare undersöka möjligheten att samla data från privata nederbördsstationer.

Rosengård

Hållbara städer

”Avståndet mellan hyresgäster och ägare växer”

När allmännyttan säljer sina bostäder och fastighetsinvesterare renoverar lägenheter minskar tillgången på bostäder till överkomliga hyror. Det visar en ny avhandling från Stockholms universitet.

Kontorslokal

Hållbara städer

Vill minska smittorisken i framtidens byggnader

Hur ska vi ventilera våra byggnader för att förhindra smittspridning? Det ska forskare från en rad olika discipliner ta reda på i ett nytt projekt, i tätt samarbete med näringslivet.

Marknad Laos

Hållbara städer

Viktigt att våga rapportera smittor

Asiatiska marknader som säljer levande djur har fått världens ögon på sig, inte minst efter coronautbrottet i Wuhan. Att smitta sprids vid dessa handelsplatser är ingen nyhet, men hur utbrotten hanteras är avgörande för att förhindra såväl pandemier som annan smittspridning.

OS Beijing

Hållbara städer

Hållbarheten i OS försämras varje år

För varje år blir OS-arrangörernas hållbarhetsplaner mer ambitiösa. Samtidigt visar forskning att utvecklingen går åt motsatt håll. – OS används för att legitimera enorma exploateringar, ofta på bekostnad av lokalbefolkningen, säger Sven Daniel Wolfe, forskare vid universitetet i Lausanne.

Regn

Hållbara städer

”Städerna klarar inte stora regnmängder”

Ökade nederbördsmängder ställer nya krav på våra vägar, bland annat för att hålla vatten borta från vägbanorna. Det är några resultat av forskningsprojektet Smarta gator.

vasagatan

Hållbara städer

Träd viktiga för att minska föroreningar

Träd gör att städernas invånare utsätts för mindre luftföroreningar. I en ny studie ser forskarna ett tydligt samband mellan mängden föroreningar i luften och i trädens blad.

Londons borgmästare Sadiq Khan

Hållbara städer

”Städerna driver klimatarbetet – länderna bromsar det”

Världens städer går i bräschen för att vända klimatkrisen, till skillnad från världens länder vars regeringar snarare bromsar klimatarbetet. Det är Londons borgmästare Sadiq Khans budskap på COP26-mötet i Glasgow.

barn matar getter

Hållbara städer

Barns behov av kontakt med djur glöms bort

När städerna växer minskar barnens möjligheter att möta djur i vardagen. I en ny rapport föreslår forskare att barnens möjligheter till kontakt med djur lyfts fram i samhällsplaneringen.

Hållbara städer

Så kan kollektivtrafiken lära av krisen

Före pandemin präglades kollektivtrafiken av en positiv utveckling tack vare ökat fokus på bilismens negativa konsekvenser för miljö och trängsel. Pandemin förändrade situationen, men det finns mycket att lära av krisen som kan gynna det kollektiva resandet.

Dricker vatten

Hållbara städer

Alldeles för varmt på vissa äldreboenden

Äldre är känsliga för värme. Ändå är inte alla äldreboenden rustade för de varma sommardagarna som väntar. En pilotstudie från Örebro visar farligt höga temperaturer på vissa boenden.

Cykelväg

Hållbara städer

Bra för hälsan att cykla till jobbet – trots avgaser

Cykelpendling är inte bara bra för klimatet, det ger också hälsovinster – och det även om cykelvägen går längs trafikerade bilvägar. Det framgår av en ny avhandling vid Umeå universitet.

Folkets park-skylt

Hållbara städer

Dags att väcka liv i folkparkernas radikala historia

I dag förknippar nog de flesta folkparkerna med dansbandskvällar och sommarkonserter, men parkerna bär på en dramatisk historia om kamp för demokrati och inflytande. Mot alla odds lyckades gräsrotsrörelser komma över mark och bygga egna samlingsplatser. Nu riskerar den historien att glömmas bort.

Tunnelbanestation

Hållbara städer

Varje stad har unik virus- och bakterieflora

Varje stad har sin unika mikrobflora. Det visar en internationell studie där prover från kollektivtrafik och sjukhus har analyserats. Resultaten visar bland annat hur utbred antibiotikaresistens är – och den är som lägst i Sverige.

Outi Ampuja

Hållbara städer

Världens tystaste land

Ljudföroreningar beskrivs som ett växande miljöproblem. Oväsen är skadligt för både djur och människor. Extrakt reste till Finland som klassas som ett av världens tystaste länder.

Trädallé Hallå där!

Hållbara städer

”Utan träd får vi inga hållbara städer”

Träd har många viktiga funktioner i våra städer. Förutom stora hälsofördelar lagrar träden även stora mängder kol. Nya beräkningar från SLU, baserat på nio svenska städer, visar bland annat att träden i dessa städer tillsammans lagrar den mängd kol som motsvarar ett årligt koldioxidutsläpp från över 222 000 personbilar.

Bilar på gata

Hållbara städer

Träd utanför fönstret minskar risk för depression

Att varje dag kunna vila ögonen på träd kan ha en stor påverkan på risk för depression och behovet av antidepressiva läkemedel. Det gäller inte minst i städer och i socialt utsatta bostadsområden, enligt en ny studie.

Höghus

Hållbara städer

”Lös ojämlikheter för att ta itu med pandemier”

Smittor sprids lättare i socioekonomiskt missgynnade stadsdelar. Att lösa ojämlikheterna är att ta itu med pandemier, menar Guy Baeten, professor i urbana studier vid Malmö universitet, som tillsammans med en rad forskarkollegor uppmanar politiker att lösa bostadskrisen för att förebygga pandemier.

Bostadshus

Hållbara städer

Vilka effekter ger höga bolån?

Svenskar är bland det högst skuldsatta folket i hela Europa. Bostadsbrist gör att många unga i dag skuldsätter sig tidigt i livet. Hur påverkar det en individ att tvingas ta höga lån för att få tak över huvudet? Det ska forskare ta reda på i ett nytt projekt.

Hållbara städer

Byter vi resvanor när livet förändras?

Är bostadsbyte, nytt jobb eller föräldraskap ett fönster för ändrade resvanor? Det ska forskare vid Karlstads universitet ta reda på.

Hållbara städer

Markant utsläppsminskning trots stark ekonomi

Utsläppen av kväveoxider har minskat med 7 procent mellan 2018 och 2019. Även utsläpp av andra miljö- och hälsofarliga ämnen som partiklar, sot, kvävedioxid, kolväten och svaveldioxid har minskat.

Hållbara städer

Futuristisk reseguide visar hållbart Rotterdam

Med en nyligen lanserad reseguide från framtiden hoppas en grupp Lundaforskare inspirera till förändring genom att gestalta en hållbar stad med humor, fantasi och konkreta exempel.

Tunnelbana

Hållbara städer

Restmassor från tunnelbanan kan bli nya öar

Stockholms tunnelbana håller på att byggas ut och upp kommer stora mängder sten som måste ta vägen någonstans. Nu dumpas massorna tillfälligt i stadens ytterområden, men ett nytt forskningsprojekt söker hållbara lösningar. Vad sägs om att bygga en ö?

Blommor stadsmiljö

Hållbara städer

Svårt för kommuner att uppnå hållbarhetsmål

Hållbarhetsbegreppet riskerar att urholkas och trots höga ambitioner fortsätter de flesta kommuner i gamla spår. Men vad skulle hända om vi vände på perspektiven?

Barn leker med vatten

Hållbara städer

Barnens perspektiv förloras när byggtakten ökar

Sedan årsskiftet är Barnkonventionen svensk lag och barnens bästa ska beaktas i samhällsplaneringen. Samtidigt minskar barnens fysiska utrymme när städer förtätas.

Hållbara städer

Ny dag införs för ren luft och blå himlar

Den 7 september i år firas på initiativ av FN:s generalförsamling för första gången den internationella dagen för ren luft och blå himlar. Dagen ska öka medvetenheten om luftföroreningar och dess effekter på människors hälsa.

Värmeböljor

Hållbara städer

Värmeböljor utmanar stadsplanering

I framtiden kommer vi att få fler och längre värmeböljor. Det innebär stigande dödstal och ökad ohälsa om inget görs. Nu söker forskarna svar på hur vi bäst förbereder oss för hettan, och det är bråttom. Temperaturen stiger redan.

Hållbara städer

Stadens form påverkar pollinatörer

Befolkningstäthet, och inte andelen grönyta, har störst påverkan för pollinatörer i bostadsområden. Det visar en studie från Lunds universitet där trädgårdar och innergårdar i och omkring Malmö undersökts.

Hållbara städer

Renare luft under vårens restriktioner

En jämförelse som Naturvårdsverket har gjort visar att halterna av luftföroreningar på flera håll i landet är betydligt lägre våren 2020 jämfört med samma period tidigare år. Framförallt är det kvävedioxid som har minskat.

Hållbara städer

Stadslivet totalförändrat under pandemin

Hur använder vi staden under pandemin? Det mesta har blivit annorlunda – arbete, umgänge och fritid - visar resultatet av en enkätundersökning från KTH.

Aedes aegypti

Hållbara städer

Viktigt att minska antalet myggor i städerna

I Kina har djurmarknaderna öppnat igen efter att ha varit stängda sedan utbrottet av det nya coronaviruset. Mycket tyder på att det var vid just en sådan marknad som viruset tog steget över till människor. Varför förbjuds inte djurhållning i storstäderna?

Hållbara städer

Forskare hjälper kommun att nå klimatmål

Universitetslektor Kimberly Nicholas från Lunds universitet vill göra verklighet av vetenskap. Därför ska hon arbeta med kommunen för att göra Lund klimatneutralt till år 2030.

Hållbara städer

Milano satsar på att minska biltrafiken när staden öppnar igen

Fler gångvägar och cykelbanor och mindre plats för bilar. När Milano planerar inför en återgång till det normala är det med ambitionen att kraftigt minska luftföroreningarna.

Hallå där!

Hållbara städer

Hur använder vi staden i kris?

Att coronakrisen har förändrat hur vi rör oss i samhället är tydligt och kartan för hur vi arbetar, reser och umgås ritas nu om. Hur den nya kartan ser ut ska forskare vid KTH ta reda på.

Hållbara städer

Naturupplevelser som barn ger hälsoeffekter i vuxenlivet

Naturen har en starkare återhämtande effekt för människor som redan har en tydlig relation till naturen. Det konstaterar forskare vid Högskolan i Gävle som har kartlagt människors naturupplevelser i Stockholm.

Hållbara städer

Avhandling spräcker myt om migranters flyttmönster

Flyktingar och migranter stannar ofta kvar i det område de först bosatte sig i efter flytten till Sverige. Det visar en ny avhandling från Stockholms universitet, som motsäger en vanlig teori om hur flyktingar och migranter flyttar.

Ulleråker

Hållbara städer

Vilka röster hörs i kulturarvet?

Övergivna psykiatriska sjukhus har skapat rum för nya bostäder. Trots att sjukhusen varit stora arbetsgivare och vårdat många patienter, så har rivningar och ombyggnader av dessa byggnader ofta gått obemärkt förbi. Vilka röster får egentligen höras i vårt kulturarv?

Elcyklar

Hållbara städer

Satsning på elcyklar ställer krav på samhällsplaneringen

Elcyklar är en viktig pusselbit i omställningen till fossilfri energi. Men vilken effekt får politiska beslut som exempelvis elfordonspremien? Sociologen Karin Edberg tittar i sin forskning på hur policybeslut tar sig uttryck i människors vardag.

Hållbara städer

”Mindre luftföroreningar räddar liv inom veckor”

När luftföroreningar minskar förbättras människors hälsa omedelbart. Astma och hjärtattacker minskar, spädbarn föds friskare och inom några veckor minskar antalet dödsfall. Det konstaterar forskare på University of Illinois i Chicago.

Ekoby

Hållbara städer

Ekobyar inspirerar till hållbart boende

Kan ekobyar bidra till att möta de utmaningar som samhället står inför när det gäller ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet? Ja, enligt forskare, som menar att svenska ekobyar ännu inte utnyttjar sin fulla potential.

Bildreportage

Hållbara städer

Skyddad stjärnhimmel – både vackert och viktigt

När städerna blir ljusare försvinner stjärnhimlen bit för bit. I dag återstår ett fåtal platser i världen med riktigt mörka natthimlar.

Hållbara städer

”Byggvetenskap behöver forskning om anpassning”

Det räcker inte att fokusera på att minska klimatförändringarna, det behövs mer forskning om framtida klimatsituationen.

Hållbara städer

Nytt internationellt avtal för ren luft

Ett viktigt steg i kampen för ren luft sker nu då det reviderade så kallade Göteborgsprotokollet under FN:s Luftvårdskonvention träder ikraft

Hållbara städer

Så kan cykelolyckorna minska

Bättre underhåll av cykelbanor, förbättrad utformning av trottoarkanter och automatiska nödbromsningssystem. Det är exempel på åtgärder som skulle kunna minska antalet cykelolyckor.

Hållbara städer

Grönska kan minska översvämningar

Stadsmiljöer med hårda ytor har begränsad förmåga att ta hand om allt dagvatten som bildas vid skyfall. Ett sätt att minska översvämningsrisken är att utnyttja parkmark, gröna innergårdar, diken och kanaler för att bromsa vattenflöden.

Hållbara städer

Göteborg satsar cirkulärt

Hur skapar man en cirkulär ekonomi i en större skala? Det är inte någon enkel uppgift, men Göteborg har startat resan.

Hållbara städer

Genusperspektiv saknas i transportplanering

Jämställdhet är en viktig del inom transportpolitiken, men många utvecklingsprojekt saknar genus- och mångfaldsperspektiv, enligt VTI.

Hållbara städer

Snart byggs Sveriges första fossilfria förskola

Förskolan Hoppet på Hisingen i Göteborg ska sätta en ny standard för framtida byggprojekt. Enligt planen ska Sveriges första fossilfria förskola stå klar 2021.

Hållbara städer

Elcyklar i fordonspooler kan minska bilanvändningen

Elcyklar i elfordonspooler kan minska användningen av bilar i städer, men då krävs fler användare och väldimensionerade pooler. Det visar en ny studie från VTI.

Hållbara städer

Nio städer ges miljonstöd för klimatneutralt 2030

Nio städer får stöd på totalt 35 miljoner för att hjälpa dem att bli klimatneutrala till år 2030.

Hållbara städer

Friluftsliv viktigt vid val av hemort

Allt fler svenskar menar att friluftsliv är en viktig faktor när man väljer bostadsort. Intresset för friluftsliv har även ökat på senare år.

Hållbara städer

Kommunala laddstolpar påverkar bilköp

Kommunernas satsningar på laddstolpar påverkar hur många elbilar kommuninvånarna köper.

Hus i Flemingsberg

Hållbara städer

Genomtänkt stadsplanering ska minska segregationen

De stora miljonprogramsområdena är unika för Sverige – även om de fyller sitt syfte i att ge bostäder till många så förstärker dessa områden segregationen.

bostadshus

Hållbara städer

Unga bor hemma allt längre

Unga svenskar bor kvar i föräldrahemmet längre och allt färre unga äger sin egen bostad, enligt bostadsforskaren Anna Granath Hansson vid KTH.

Stockholm

Hållbara städer

Färre bilar krävs för att nå städernas miljömål

Miljömålet God bebyggd miljö är inte uppnått och kommer inte kunna nås till 2020. Det visar en rapport som Boverket har tagit fram.

Hållbara städer

Nya energikrav på byggnader kritiseras

Boverket har förslagit en skärpning av byggreglernas energikrav. Kraven möter dock kritik för att vara otillräckliga från representanter från Swedisol, Världsnaturfonden WWF och 100 % Förnybart.

bostäder

Hållbara städer

Söker lösning på bostadskrisen

Hur kan vi lösa bostadskrisen? Genom att studera två tidigare bostadskriser – mellankrigstidens bostadsbrist och 90-talets bostadsbubbla – söker forskare svar på denna fråga.

Park

Hållbara städer

Varför mår vi bra i gröna områden?

Hur påverkas människans hälsa av grönskande omgivningar? Det ska en grupp forskare söka svar på i ett omfattande forskningsprojekt, där en grupp stockholmares hälsa, rörelse och omgivningar kommer att följas ingående.

Hållbara städer

Bostäder åt alla ökar kraven på Indiens arkitekter

Den snabba urbaniseringen i kombination med klimatförändringar väntas drabba Indiens fattiga och utsatta människor hårt. Indiens regering har som målsättning att skapa bostäder för alla. Detta ökar kraven på landets arkitekter och stadsplanerare. Syftet med projektet Building Inclusive Urban Communities är att öka kunskapen om social hållbarhet redan vid utbildningen av dessa yrkesgrupper.

Spårvagn Göteborg

Hållbara städer

Fokusera på inkomst – inte bara etnicitet

Synen på segregation måste breddas, enligt forskaren Mohammad Sarraf, som tycker att vi ska titta mer på inkomstskillnader i stället för att bara fokusera på etnicitet. Dessutom tycker han att vi ska granska segregation även i traditionellt välbärgade områden som Lidingö och Danderyd.

Hållbara städer

Cyklister känner sig mindre ensamma

De som cyklar har bäst psykisk hälsa, större rörlighet, lägre stressnivåer och känner mindre ensamhet jämfört med andra trafikanter.

Person som går i skogen

Hållbara städer

Kommunala eldsjälar driver miljöutvecklingen framåt

När politiken har blivit svagare har utrymmet för tjänstemännen vuxit. Forskare på Örebro universitet hittar det man kallar gröna tjänstemannaaktivister i närmare en fjärdedel av landets kommuner.

Hållbara städer

Få stockholmare bor urbant

Stockholm och Göteborg har små centrum med hög täthet, omgivna av stora områden med mycket låg täthet. I London och Amsterdam däremot har större andel av städerna hög täthet – områden där man kan bo urbant, även utanför innerstaden. Dessa faktorer påverkar integration, lokal handel och hållbarhet.

Vattendroppar

Hållbara städer

Avloppsvatten blir dricksvatten

Renat avloppsvatten eller kranvatten - vad vill du helst dricka? Experter arbetar nu fram tekniker för att återanvända avloppsvatten, bland annat som dricksvatten.

Hållbara städer

Styrkor i de nordiska städerna

Vad utmärker de nordiska städernas hållbarhetsarbete? Det har Luciane Aguiar Borges, huvudförfattare till den nya rapporten White paper on Nordic sustainable cities, tittat på.

Hållbara städer

Så ska byggsektorn bli klimatneutral

Sverige har ett mål om klimatneutralitet till 2045. Nu har en av de svåraste sektorerna, bygg- och anläggningssektorn, tagit fram en färdplan för hur de ska lyckas med omställningen.

uppsala domkyrka

Hållbara städer

Grundvatten hotas när städer växer

Uppsalaåsen ger staden rent dricksvatten – helt naturligt och gratis. Men i takt med att staden växer så riskerar den naturliga reningen att slås ut, och tyvärr är situationen inte unik för Uppsala. Forskare varnar nu för att grundvattenskydd och skyddsområden nedprioriteras på flera håll i Sverige.

Hållbara städer

Nu ska stadsdelar hållbarhetscertifieras

Nu presenteras den första certifieringen som utgår från svenska förhållanden och som dessutom ställer krav på social hållbarhet.

Hållbar stad med träd.

Hållbara städer

Nytt hållbart råd

Regeringen har beslutat att inrätta ett råd för hållbara städer för att stärka kommunernas förutsättningar att utveckla gröna, hälsosamma och trygga städer. Tio myndigheter ingår i rådet som kommer ledas av tidigare kommunalrådet Björn Sundin.

Kvinna vid dator

Hållbara städer

Fastighetscertifiering med människan i fokus

Minskad sjukskrivning, mer empati och färre konflikter, det hoppas forskare vid bland annat SLU uppnå med ett nytt certifieringssystem för arbetsmiljöer.

Hållbara städer

Stora skillnader i hur kommuner använder geodata

Geologisk information är viktig för att möta utmaningar inom hållbar utveckling, men kunskapen om den information som finns tillgänglig varierar i kommunerna. Bättre stöd till tjänstemän skulle kunna öka användningen, visar en ny avhandling vid Luleå tekniska universitet. 

Nationalmuseum

Hållbara städer

Ny reningsteknik ska hindra kopparutsläpp

Koppartak är ett miljöproblem när dagvattnet för med sig kopparjoner ut i naturen. Trots det saknar i princip alla koppartak någon form av rening. I samband med renoveringen av Nationalmuseum ska en ny anläggning för kopparrening testas.

Hållbara städer

Här lyfts goda exempel på hållbar stadsutveckling

I en nyutkommen rapport presenteras innovationer i framkant för att lösa miljöproblem i städer.

Hållbara städer

Extrema regn då ökar försäkringsskadorna

När antalet skyfall ökar så ökar också antalet försäkringsskador, visar en ny avhandling.

Hållbara städer

Nytt forskningsprogram ska ta tag i infrastrukturproblem

En förstudie av stiftelsen Mistra har visat att det saknas forskning inom underhåll av infrastruktur. Inom framförallt områdena väg, järnväg och VA-system är bristerna så stora att det skapar merkostnader för hela samhället. Nu satsar Mistra nästan 50 miljoner på ett nytt fyraårigt forskningsprogram som ska se hur bristerna ska hanteras.

Hållbara städer

Hustakens stora potential

Solceller, sociala ytor eller odlingar. Våra hustak kan vara mer än bara tak över våra huvuden - och potentialen är stor.

Hållbara städer

Göteborgare gillar sin hemstad – trots otrygghet

Majoriteten av göteborgarna tycker att Göteborg är en bra stad att bo i, visar en ny undersökning. Detta trots att hälften av de svarande inte ser staden som trygg och säker.

Hållbara städer

Appar ökar resandet

Gör den nya informations- och kommunikationsteknologin att vi reser mer eller mindre? Det var kärnfrågan för professor Stefan Gössling vid Linnéuniversitetet när han studerade hur mycket vi människor rör oss, och med vilka transportmedel.

Hållbara städer

Bly i närmiljön påverkar skolresultat

Barn som har exponerats för bly under sin uppväxt klarar sig sämre i skolan och har en ökad risk för att hamna i kriminalitet, visar en ny forskningsrapport.

Hållbara städer

Kärleken till ett stökigt industriområde

Går det att stoppa gentrifiering? Har det skitiga, udda och småskaliga en plats även i vår framtida stad? Forskaren Gabriella Olshammar hoppas det, men historien talar emot henne.

Hållbara städer

Sverige dåligt rustat för kriser

Varje år gör Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) en analys av den svenska krisberedskapen. I årets upplaga lyftes att Sverige är dåligt rustat för att hantera störningar i bland annat elförsörjning och dricksvattenförsörjning.

Hållbara städer

Staden – drabbad symbol i dagens krig

Jerusalem, Belfast och Nicosia – i de delade städerna lever konflikterna vidare och i dag slår kriget i Syrien hårt mot städerna. Trots att krigföringen har urbaniserats har få freds- och konfliktforskare fokuserat på staden. Men nu ska det urbana våldet kartläggas.

Hållbara städer

Satellit från Luleå har nått sin omloppsbana 

En miniatyrsatellit som är byggd och utvecklad vid Luleå tekniska universitet har nu funnit sig tillrätta i sin omloppsbana, och den har redan börjat kommunicera.

Hållbara städer

Kulvert frigör mark för tätare städer

I höst vankas det bomässa i Linköping och en av de nya lösningar som visas är ett kulvertsystem som både frigör markyta och underlättar drift och underhåll.

Hållbara städer

Studentstäder de nya tillväxtraketerna

De fem svenska tätorter som växer mest är studentstäder. Däremot har tillväxttakten avstannat i industristäderna. Det visar en kartläggning av befolkningsutvecklingen från Statistiska Centralbyrån, SCB.

Hållbara städer

Forskare föreslår ramverk för hållbara gruvor

Ett ramverk med hållbarhetskriterier kan hjälpa nordisk gruvindustri att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Bakom ramverket står forskare från Luleå tekniska universitet. 

Gråsparv i stadsmiljö.

Hållbara städer

Sångfåglar får oss att trivas i staden

En skogspromenad kan få axlar och stressnivåer att sjunka. Flera studier har visat hur viktiga grönområden är för att människor i städer ska må bra – men forskningen har hittills fokuserat på den visuella upplevelsen. Nu ska även naturens ljud och lukt vägas in.

Hållbara städer

Genomskinligt trä i sikte

Tio svenska forskare fått stora forskningsanslag från Europeiska forskningsrådet. En av dem är Lars Berglund, professor vid KTH och chef för Wallenberg Wood Science Center, som forskar på genomskinligt trä.

Hållbara städer

Förbered er på översvämningar

Forskare från Lunds universitet varnar nu för att våra stränder kan komma att försvinna och att antalet översvämningar kommer att öka. Värst drabbat förutspås Skåne bli, men problemen väntas röra sig norrut i takt med att landhöjningen inte längre kompenserar för den allt snabbare havsnivåhöjningen.

Hållbara städer

Trä i vår omgivning ökar välbefinnandet

Byggnader, möbler och väggar av trä får oss att må bättre, visar forskning. Förutom bättre inomhusklimat gör trä också att sjuka blir friska fortare.

Hållbara städer

Tjernobyls ödeland får solkraftverk

Området i Ukraina där kärnkraftverksolyckan inträffade ska åter producera el. Kinesiska företag investerar nu i solpaneler för nio miljarder kronor. Bygget väntas börja i år.

Hållbara städer

Domstol kräver renare luft i Storbritannien

Regeringens plan för att tackla luftföroreningar duger inte. Det anser domstolen i Storbritannien som säger att planen är olaglig och inte tillräcklig. Nu måste åtgärder tas på kortast möjliga tid.

Hållbara städer

Färre p-platser ska ge dubbla vinster

När storstäderna brottas med ständiga bilköer och bostadsbrist har parkeringspolitik plötsligt blivit en het fråga. Kan sänkta parkeringstal vara lösningen för att minska biltrafiken och frigöra plats för fler lägenheter?

Hållbara städer

Här växer det hållbara boendet

Det senaste tillskottet i "ekostaden" Augustenborg i Malmö är ett 14-våningshus där nya idéer för hållbart boende testas. Den som flyttar in förbinder sig till exempel att både delta i forskningsprojekt och att odla på balkongen.

Hållbara städer

Fler cyklister ger stora samhällsvinster

40 procent av dagens bilister i Storstockholm har så kort avstånd till arbetet att de skulle kunna ta cykeln istället. Och fler cyklister kan innebära stora vinster för samhället, enligt rapport från GIH.

Hållbara städer

Ingen guldmedalj till miljöarbetet i Rio

Inför ansökningsprocessen om att få arrangera OS utlovade Rio en mängd miljöåtaganden som skulle genomföras om de olympiska spelen tillföll Brasilien, men utfallet av dessa löften är tyvärr inte mycket att hurra för.

Hållbara städer

Så kan växtlighet hindra luftföroreningar

Växtlighet i städerna kan inverka både positivt och negativt på luftföroreningar. Därför är det viktigt att den placeras på rätt ställe.

Hållbara städer

Synkade kartor ska underlätta byggande i ett förändrat klimat

För att stötta Sveriges kommuners arbete med klimatanpassning har fem svenska myndigheter samlat information om ras, skred och erosion och presenterat resultatet i ett gemensamt kartunderlag.

Hållbara städer

Mycket att lära från experterna på teamwork

En hållbar infrastruktur ska vara effektiv och robust. Och helst inte kosta för mycket. Kan myrorna lära oss hur vi ska få den ekvationen att gå ihop?

Hållbara städer

Årets Framtidsbyggare utsedd

Tävlingen Årets Framtidsbyggare anordnas av Stiftelsen för utveckling av energieffektivt byggande i samarbete med Lunds universitet och Fastighetsvärlden.

Hållbara städer

Så bygger vi städer som klarar värmeböljor

Vissa regioner kommer att bli allt mer svårbeboeliga när världen blir varmare. Exempelvis kommer Persiska gulfen enligt ny forskning vara obeboelig, men professor Adrian Pitts lyfter smarta lösningar som låter oss bo kvar även i världens varmaste regioner.

Hållbara städer

En grön oas i oljemeckat

I öknen utanför Abu Dhabi byggs det som kallats för världens mest hållbara stad. Förseningar och problem har kantat projektet men idag börjar drömmen ta fysisk form. Här skapas en plats för nytänkande mitt i världens oljemecka.

Hållbara städer

Fokus på byggmaterial kan minska klimatpåverkan

Det är inte längre uppvärmningen av våra bostäder som står för den största delen av bostadshusens utsläpp av växthusgaser. Det beror bland annat på att husen blir allt mer energisnåla. Däremot minskar inte utsläppen från byggprocessen i samma omfattning, visar ny rapport.

Hållbara städer

Satelliter och cyklar gör framtidens städer bobara

Världens städer växer snabbare än någonsin. En av de stora utmaningarna för dagens stadsplanerare är att skapa städer där människor kan röra sig fritt.

Hållbara städer

Medborgardialog skapar social hållbarhet – om den görs på rätt sätt

I arbetet med att utveckla hållbara städer betonas de sociala aspekterna allt mer. Och ”medborgardialoger” är den senaste trenden för att inkludera invånarna och fördjupa demokratin. Men lyckas medborgardialoger verkligen skapa social hållbarhet?

Hållbara städer

Lönsamt satsa på korallrev som stormskydd

Korallrev är ett kostnadseffektivt alternativ till konstgjorda vågbrytare i många delar av världen, enligt en studie publicerad i Nature Communications.

Hållbara städer

Barnen leder vägen mot social hållbarhet

En baksida av städernas förtätningsiver är att det bidrar till minskad rörelsefrihet för barnen. Genom att lyssna på och ta tillvara barnens kunskap om sin närmiljö kan samhällsplanerarna hitta lösningar som ger säkrare och mer tillgängliga offentliga miljöer, menar Sofia Cele, samhällsplanerare och forskare vid Uppsala universitet.

Hållbara städer

Därför har massbilismen ingen framtid

Bilismen kommer inte att ha samma dominerande roll i framtidens städer. Starka sociala och ekonomiska drivkrafter, snarare än miljömässiga, kommer göra bilen allt mindre betydelsefull. Det menar Alexander Ståhle, forskare vid KTH, som även förutspår en snabb utveckling de kommande decennierna.

Hållbara städer

Litet kopparläckage från Stockholms tak

Ny forskning visar att koppar från byggnader och dagvatten i väldigt liten utsträckning når Mälaren och Saltsjön. De nya resultaten kan vara viktiga för att ta fram rätt styrdokument för byggnadsmaterial och infrastruktur.

Ett bi vilar på ett räcke över motorvägen

Hållbara städer

De bygger en stad för humlor och bin

Hur kan vi få humlor och andra pollinerare att trivas mitt i stan? Frågan kan verka märklig, men i ett framtidsperspektiv handlar det om hur vi ska få mat på bordet.

Hållbara städer

Goda exempel från världens bästa städer i ny FN-bok

Urbaniseringen sker i rekordfart världen över. Städerna brer ut sig på jordbruksmarkens och naturmiljöernas bekostnad. Bygger vi klokt kan städerna öka den biologiska mångfalden, i stället för att minska den. En ny bok från FN beskriver inspirerande förebilder.

Hållbara städer

Malmö och Stockholm vågar tänka nytt

Städer behöver mer grönska för att hålla sig friska och levande. Malmö och Stockholm skapar inspirerande grönområden för den moderna staden.

Hållbara städer

Hängande trädgårdar ger husväggar nytt liv

Smultron, lavendel och kattfot är växter vi normalt finner i skogsbrynet eller på trädgårdstäppan. Inom några år kan de komma att täcka stadens fasader.

Hållbara städer

Framtidens träd växer i Appalacherna

Nästa år beger sig trädforskaren Henrik Sjöman återigen till Appalacherna i östra USA. Uppdraget – att hitta träd med potential att klara nordiskt stadsklimat och framtida klimatförändringar.

Hållbara städer

Smarta fönster minskar behovet av air condition

Fönster med dopade nanopartiklar som reglerar insläppet av värmestrålning. Med ny teknik skapar forskare fönster som minskar behovet av luftkonditionering. Det kan ge stora energibesparingar och minskade klimatutsläpp.

Hållbara städer

Svensk uppfinning stoppar fukten

Fuktskador blir ofta ett dyrt kalas med långdragna renoveringar. Varje år uppnår kostnaden för fuktskador cirka 5 miljarder kronor bara i Sverige. Men en vattenläcka behöver inte innebära en katastrof. I sin avhandling Air Gap Method visar forskaren Tord af Klintberg en ny metod som leder bort fukt och minskar luftfuktigheten.

Hållbara städer

Mer pengar till miljö i forskningsproppen

Svensk forskning får mer pengar de kommande fyra åren. Anslagen höjs med fyra miljarder kronor, enligt förslag i forskningspropositionen. Även miljöforskningen får en ökning.

Hållbara städer

Nytt index ska skapa hållbara städer

UN Habitat lanserar ett nytt verktyg för att mäta städers välstånd och utveckling – City Prosperity Index. Det visar översiktigt hur staden klarar sig inom fem viktiga områden: produktivitet, infrastruktur, eget kapital, livskvalitet och miljömässig hållbarhet.

Hållbara städer

Malmö förebild när Kina bygger grön jättestad

Där havet en gång fanns utanför industristaden Tangshan breder nu Kinas nya ekologiska stad ut sig, Tangshan Bay Eco-City. Under höstens World Water Week i Stockholm presenterades en närmare bild av den framväxande miljonstaden som bland annat har Malmö som förebild.