Minskad sjukskrivning, mer empati och färre konflikter, det hoppas forskare vid bland annat SLU uppnå med ett nytt certifieringssystem för arbetsmiljöer.

Personer som vistas i gröna miljöer trivs bättre, har bättre korttidsminne och visar mer empati gentemot varandra. Det är faktorer som forskare vid SLU i Alnarp har tagit fasta på.
– Mer empati innebär färre konflikter på arbetsplatsen, vilket ger bättre resultat både socialt och ekonomiskt, säger Erik Skärbäck, professor emeritus vid SLU i Alnarp.

I ett stort samverkansprojekt ska forskare nu ta fram ett certifieringssystem som ska göra det lättare för företag att få till en bra arbetsmiljö.

Byggnader poängsätts

Erik Skärbäck
Erik Skärbäck, professor emeritus, SLU. Foto: Agneta Borg Nilsson

I projektet ska ett rankingsystem tas fram, där byggnader tilldelas poäng utifrån åtta olika miljöpsykologiska upplevelsekaraktärer (alla de åtta olika karaktärerna finns beskrivna i faktarutan) framforskade av bland andra professor Patrik Grahn, SLU.

Mest avstressande av dessa karaktärer är de som skapar lugn, trygghet och platser med växtlighet och liv. Det kan exempelvis handla om att skapa gröna och öppna ytor i en kontorsmiljö.

Cirka 40 fastigheter ingår i projektet – bland annat skolor, sjukhus, kontor och polishus med häkten - tanken är att systemet ska vara tillämpbart på alla typer av byggnader. I ett första steg skickas enkäter ut till hyresgäster och användare för att ta reda på hur de upplever sin miljö i dag.

Ett system för människor

Dessutom gör fastighetsägarna, med hjälp av experter, en självskattning av de åtta karaktärerna. Utifrån detta grundmaterial går man igenom hur förbättringar kan göras. Utöver certifiering, vilket är ett sätt att möta användarnas krav och behov, ger detta också underlag till företagens hållbarhetsredovisningar.

Men det är inget som vanliga känner sig berörda av. Vi vill ta fram ett system för människorna i byggnader.

Sverige ligger i forskningsfronten vad gäller studier av gröna miljökvaliteter och miljöupplevelsers påverkan på människors välbefinnande. I dag finns det certifieringssystem för exempelvis klimatpåverkan och energiförbrukning i fastigheter.

– Men det är inget som vanliga känner sig berörda av. Vi vill ta fram ett system för människorna i byggnader, säger Erik Skärbäck.

Nio stora fastighetsbolag medverkar i projektet och slutmålet, att få ett certifieringssystem på plats, är unikt.
– Det finns inget liknande certifieringssystem internationellt i dag.

Bättre samarbetsklimat

Men det kvarstår utmaningar för att nå dit.
– Byggbranschen har gamla strukturer med starkt fokus på antal kvadratmeter och läge. För bostäder är kvaliteten viktig men det har inte slagit genom på samma sätt inom offentliga och kommersiella miljöer.

Vilken betydelse förväntas projektet att få?
– Vår hypotes är att antalet konflikter minskar och att empatin ökar. Bättre samarbetsklimat ger i slutändan mindre sjukskrivningar och högre lönsamhet för företagen. Varje procentenhets minskad sjukskrivning sänker kostnaden för staten med 300 miljoner kronor, säger Erik Skärbäck.

Upplevelsekaraktärer

Åtta upplevelsekaraktärer – som har forskats fram under 30 års tid på Alnarp.

1. Rofylldhet: Platser med lugn. Ljuden från vind, vatten, fåglar eller insekter dominerar över trafik och jäktande människor.

2. Vildhet: Fascination inför naturobjekt t ex självsådda växter, moss- och lavbelupna stenblock, spännande växter.

3. Artrikedom: Våren, lökar, den första vitsippan, mångfalden av växter och djurliv, höstfärger, bär.

4. Rymdkänsla: Som att komma in i "en annan värld", stor helhet. Kan fundera igenom saker och ting medan man promenerar eller kanske joggar.

5. Allmänning: En öppen plats där man kan vistas gratis t ex spontant bollspel, picknick, allmän samlingsplats med plats för många.

6. Lustgård: Trygg plats, helst omgärdad med grönska, för fika, samtal mellan få eller bara avkoppling, där man vågar släppa barnens händer.

7. Centrum/fest: Dit man går för att ha trevligt, äta lunch, fika, och träffa andra.

8. Kulturhistoria: det historiska arvet, spår av tidigare generationers värv, fascinationen inför monument, historiska platser, gamla byggnader och träd, minnesmärken.

Om projektet

Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi vid SLU Alnarp har tillsammans med ett antal partner fått nära 10 miljoner kronor från Vinnova i forskningsmedel för samverkansprojektet ”Avstressande utemiljökvaliteter i arbetsområden för ökad trivsel, samarbete och produktivitet”. Fastighetsägarna avsätter dessutom ytterligare 10 miljoner kronor i medfinansiering.

Samarbetspartners i projektet är VACSE, Hemsö, Atrium Ljungberg, Akademiska hus, Malmö nya sjukhus/Region Skåne, Krinova/Kristianstad kommun, Stockholms stads fastighetskontor, Jönköpings läns landsting och Malmö högskola. Övriga parter är hyresgäster, användare/brukare och experter från KI, Stockholms universitet, Lunds universitet, Malmö högskola och Rise Research. Mer information finns här.