Skog

Skogen täcker nästan två tredjedelar av den svenska landytan. Skogsekosystemen är Sveriges mest artrika naturtyper och skogen bidrar med en rad viktiga ekosystemtjänster. Skogen och skogsbruket är också en viktig del i den svenska ekonomin. Idag är andelen opåverkad naturskog mycket liten. Av de cirka 4000 rödlistade arterna i Sverige är ungefär hälften av arterna skogslevande.

Almträd

Skog

Genteknik ett förslag för att bromsa almsjukan

Genmodifiering föreslås som en möjlig metod för att rädda alm och ask från alm- och askskottsjukan. Det framgår av den utredning som i dagarna överlämnades till regeringen.

Timmer

Skog

Ny metod avslöjar olaglig timmerexport

Forskare vid Göteborgs universitet har hittat en metod som gör att man med stor säkerhet kan peka ut var ett träd har fällts. Metoden kan användas för att bekämpa den illegala timmerexporten från Ryssland och Belarus. På sikt kanske den också kan motverka illegal avverkning av tropiska träslag.

Skog

Rennäringen hotas av det intensiva skogsbruket

Rennäringen pressas av vindkraftsetableringar och planerade gruvsatsningar, men också av intensivt skogsbruk. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet vill med ett nytt projekt motverka konflikter mellan skogsbruket och renskötseln.

Skog

Skog

Svenskarna betalar gärna för biologisk mångfald i skogen

360 kronor per person och år, det är vad svenskarna i genomsnitt kan tänka sig att betala för att skydda den biologiska mångfalden i skogarna. Det enligt en ny rapport som Skogsstyrelsen har publicerat.

Älg

Skog

Jägare väljer att ställa in årets älgjakt

Det senaste året har allt fler jägare slagit larm: den svenska älgstammen är i fritt fall. Under älgjaktens första vecka i norra halvan av Sverige hade det inte ens skjutits 10 000 älgar, en tredjedel färre än de två föregående säsongerna, enligt Länsstyrelsernas samlade statistik.

Skog

Renar hittar mindre mat i skog med contortatall

I skogar med contortatall hittar renar på vinterbete inte tillräckligt med föda, och de kan heller inte röra sig fritt. Det konstaterar forskare efter att ha studerat renars rörelsemönster under tre vintrar.

Vildsvin

Skog

Hårda restriktioner för att begränsa svinpest

Efter flera utbrott i länder som Tyskland och Nederländerna har den afrikanska svinpesten nu konstaterats även i Sverige. För att förhindra att sjukdomen sprids ytterligare har ett 1 000 kvadratkilometer stort område spärrats av, där såväl jakt och skogsbruk som svampplockning nu förbjuds.

Skogsbrand

Skog

Håll koll på släckta skogsbränder

En vanlig orsak bakom de omfattade skogsbränderna sommaren 2018 var att bränder som bedömts vara släckta blossade upp igen. För att förhindra att detta inträffar har Skogforsk i samarbete med en rad övriga organisationer tagit fram råd för bevakning efter släckta skogsbränder.

Granbarkborre

Skog

Skadad skog kan bli ny bomull

Skog som skadats av granbarkborre säljs ofta till ett lågt värde, men nu har forskare funnit att det skadade virket kan ge fibrer av hög kvalitet, som bland annat kan ersätta bomull.

Urskog

Skog

Orörda skogar klarar torka bättre

Brukade skogar drabbades hårdare än naturliga skogar av torkan sommaren 2018, enligt en ny studie från Lunds universitet.

Skogspromenad

Skog

Den perfekta skogen för återhämtning – så ser den ut

En tyst, lagom luftig skog vid en sjö – det är vad vi ser framför oss när vi längtar ut i skogen. I en ny studie slår forskare fast en rad faktorer som gör en skog attraktiv för friluftsliv och rekreation.

Ek

Skog

Eken vinnare i ett varmare klimat

Eken kommer bli viktigare i framtidens skogsbruk, spår forskare vid Linnéuniversitetet, fast det är inte säkert att det är våra inhemska arter som kommer planteras.

Granbarkborre

Skog

Blir tallen granbarkborrens nästa favorit?

Granbarkborren kan orsaka lika förödande skogsskador som en storm eller en brand, skador som ökar i ett varmare klimat. I Centraleuropa har enorma skogar slagits ut – och även tallen drabbas. Nu ska forskare studera om det finns en risk att tallen kan komma att angripas i större utsträckning även här.

Skog

Skog

Kunskapsbrist om hur hyggesfritt påverkar hotade arter

Med ett hyggesfritt skogsbruk bevaras många skogslevande arter på kort sikt. Men kunskapen om hur rödlistade arter och biologisk mångfald påverkas på längre sikt är fortfarande liten, konstaterar forskare i en ny litteraturstudie.

Emma Holmström

Skog

”Viktigt med levande debatt kring skogen” 

I de halländska skogarna har forskarlag detaljstuderat träd ända sedan 1800-talet. Emma Holmström, forskare i skogsskötsel, undersöker bland annat hur skogen bättre kan klara klimatförändringarna.

Lövskog

Skog

”Skogarna kommer inte rädda oss”

Sydboreala skogar på norra halvklotet, samt vissa skogar i Afrika och Amazonas, är extra sårbara fram till år 2100. Det visar en riskanalys av jordens skogar i framtida klimatförändringar.

Skog

Skog

Letar säkra metoder att mäta trädens kolinlagring

I drygt 20 år har svenska skogsägare kunnat miljöcertifiera sitt skogsbruk. Men metoderna som används för att beräkna skogens förmåga att binda kol är osäkra och bygger på gammal forskning, menar Daniel Metcalfe, professor vid Umeå universitet.

Avverkning

Skog

Minskad avverkning ger stor klimatnytta

En minskad avverkning i Sveriges skogar skulle ge en enorm klimatnytta på kort sikt, 30 till 50 år. Det menar forskarna bakom en studie av skogsbrukets klimateffekt.

Tallskog

Skog

”Skogens roll som kolsänka lyfts fram som allt viktigare”

I dagsläget är det en gynnsam affär att använda den svenska skogen som biobränsle. Lite för gynnsam, enligt en rapport från Konjunkturinstitutet. Genom ett klimatpolitiskt omtag skulle man i stället kunna höja lönsamheten för ett skogsbruk som ökar lagringen av koldioxid.

Skogsavverkning

Skog

Vad orsakade felet i Nature-artikeln om avverkning?

I juli 2020 publicerade tidskriften Nature en studie som visade en drastisk ökning av avverkade arealer och volymer i Finland och Sverige. Många forskare ifrågasatte resultaten, och en ny studie visar nu varför Nature-artikelns resultat blev felaktiga.

Gran drabbad av granbarkborre

Skog

Skogsstyrelsen varnar för farliga granskogar

Sverige har ovanligt stora volymer död granskog, efter granbarkborrens framfart sedan 2018. Nu varnar Skogsstyrelsen allmänheten: risken för fallande träd är överhängande i de drabbade skogarna.

Skog

Blandad skog bra ur flera perspektiv

Majoriteten av Sveriges skogar består i dag av gran, men arten är känslig för angrepp av granbarkborren, som ökar i takt med stigande temperaturer. Kan mer lövträd vara ett sätt att sprida riskerna i framtiden?

skogsbruk

Skog

Ny studie: Minskad avverkning ger stora klimatvinster

En minskad skogsavverkning skulle ge stora vinster för klimatet – även om det skulle innebära en ökad användning av fossila bränslen. Det menar forskare i en ny studie.

Borrkärnor

Skog

Lägger tusenårigt pussel med hjälp av trädens årsringar

Trädens årsringar kan avslöja allt från klimatförändringar till tidigare bränder och markföroreningar. Med digitaliseringen blir den gamla tekniken mer relevant än någonsin.

Lena Gustafsson

Skog

”Jag är ingen miljöaktivist”

Hon är mossnörden som lyfte blicken och som har ägnat ett helt yrkesliv åt att forska om skogen. Extrakt har träffat Lena Gustafsson som redan på 1970-talet slogs av hur polariserad debatten om skogen var.

Skog i Kongo.

Skog

Afrikas skogar en viktig – och hotad – klimatresurs

Kollagringen i afrikanska bergsskogar är betydligt högre än vad forskare tidigare trott – de lagrar mycket mer kol per hektar än Amazonas regnskog. Samtidigt avverkas de i hög takt, visar en ny internationell studie.

Skog

Skog

EU-rapport om skogsavverkning ifrågasätts

I en ny studie ifrågasätter 33 forskare den EU-rapport om Europas skogsbruk som väckte stor uppmärksamhet förra året. I den nya studien, som publiceras i Nature, feltolkades data vilket fick det att se ut som om avverkningsvolymerna var betydligt större än vad de i själva verket var.

Jordbruksmark

Skog

Brasiliens miljölagar försvagade under pandemin

Sedan Jair Bolsonaro tillträdde som president i januari 2019 har Brasilien godkänt 57 lagar som försvagar landets miljöskydd. Bland annat har skyddet av skog lättats och en rad bekämpningsmedel klassificeras inte längre som giftiga.

Granbarkborre

Skog

Viktigt steg i kampen mot granbarkborren

Extrakt har tidigare rapporterat att forskning om granbarkborrens receptorer skulle kunna ge nya effektivare metoder mot angrepp på granskog. Nu har forskarna kommit ett steg längre i detta arbete.

Granskott

Skog

Gyllene regler för att återställa skog

Storskalig trädplantering för att motverka klimatkrisen är inte problemfri. Det visar en ny granskning i den vetenskapliga tidskriften Global Change Biology.

Skogsarbetare

Skog

”Konflikterna drivs mer av åsikter än fakta”

Konflikter handlar allt mindre om tekniska frågor och allt mer om politiska och kulturella. Det visar en ny undersökning från Linnéuniversitetet om hur privata skogsägare och andra intressenter uppfattar skogskonflikter i södra Sverige.

Fläckuggla

Skog

Trump tar bort miljöskydd i sista stund

Under Donald Trumps tid som president har hans administration eliminerat skyddet av miljontals hektar skog och annan vildmark. I veckan togs skyddet av en och en halv miljon hektar skog i Orgeon bort – det viktigaste habitatet för den hotade fläckugglan.

Nationalpark

Skog

Nationalparker framställs som samhällets motpol

LiU-forskare har studerat besöksinformation om svenska nationalparker och resultatet visar att materialet späder på föreställningen om att människan inte är en del av naturen.

Skog

Bekämpning av almsjuka på Gotland kan fortsätta

Bekämpningen av almsjukan på Gotland har från flera håll lyfts fram som ett lyckat naturvårdsexempel. Sedan EU-finansieringen av projektet tog slut 2018 har framtiden för satsningen varit osäker – men nu står det klart att bekämpningen får en fortsättning.

Skog

”Risk för att övrigt skogsbruk intensifieras”

Sveriges fjällnära skog ska skyddas. Det är ett av förslagen i Skogsutredningen som överlämnades till regeringen i veckan. Ett i grunden positivt förslag menar forskaren Johan Svensson, men han varnar samtidigt för en backlash i övriga svenska skogar.

Skog

Skogsutredningen kritiseras från två håll

I dag överlämnas Skogsutredningen 2019 till regeringen, en utredning som får skarp kritik av både miljöorganisationer och Skogsindustrierna.

Skog

Lövträd tar över efter skogsbranden

Bara veckor efter den stora skogsbranden i Västmanland 2014 återvände grönskan. När skogen nu återhämtar sig dominerar lövträden, trots att det var barrskog som brann.

Skog

Mindre produktiva skogar i ett varmare klimat

Tillväxten i skogar i södra Sverige kan minska när klimatet blir varmare. Samtidigt kan skogarna längre norrut bli mer produktiva. Det visar en studie på Sveriges lantbruksuniversitet.

Skog

Ny studie: Europas skogar avverkas i hög takt

Europa har förlorat stora skogsområden på grund av avverkning de senaste åren. Avverkningen är störst i Sverige, visar en färsk studie i Nature. Studien får samtidigt kritik från svenskt håll, där både Skogsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet menar att studiens metoder är tveksamma.

Granbarkborre

Skog

”Granbarkborrens framfart är brutal”

Granbarkborren har drabbat de tyska skogarna hårt. Experter talar om en massdöd av historiska dimensioner. Samtidigt bävar landets skogsägare för ännu en sommar med torka och rekordtemperaturer.

Skog

Försvaret mot skogsskövlingen

De senaste hundra åren har hälften av världens mangroveskogar försvunnit. På Sri Lanka har man tagit krafttag mot problemet. All mangroveskog ska skyddas – och det är kvinnorna som gör jobbet.

Skog

Asksmalpraktbaggens skador har kartlagts

Sedan den upptäcktes 2002 har den invasiva smaragdgröna asksmalpraktbaggen utplånat tiotals miljoner askar i USA. Nu har forskare kartlagt skadorna för en mer exakt uppskattning av kostnaderna.

Skogsgödsling

Skog

Skogsgödsling – miljöhot eller klimatinsats?

Skogsgödsling kan vara ett verktyg i kampen mot klimatkrisen. Det tror forskare vid SLU som undersöker metoden i ett nytt projekt. Genom att intensifiera skogsbruket kan man minska mängden koldioxid i atmosfären, men det finns en baksida.

Bildreportage

Skog

Ett grönare Island

Aska, vulkanisk sten och lavafält. Island är det land i Europa med minst andel skog. Trots åratal av trädplantering står skogen bara för 1-2 procent av markerna. Nu kämpar forskarna mot klockan.

Skog

Så får barn bäst kontakt med naturen

Svensk forskning visar att barn som identifierar sig med naturen är mer benägna att skydda den, och slår fast hur barns relation med naturen stärks bäst.

Skog

Ökade miljösatsningar i höstbudgeten

Regeringen annonserade idag en förstärkning av budgetposterna för skydd av skog, naturbevakning och för insatser mot övergödning. Budgetöverenskommelsen har gjorts tillsammans med Liberalerna och Centerpartiet.

Skog

”Skogen tror den ska dö”

Förra årets torka är anledningen till vårens alla frön och kottar.

Alm

Skog

Gotland vann första ronden mot almsjukan

Almsjukan har på många håll slagit ut hela almbestånd, men på Gotland har skadan kunnat begränsas. Ett lyckat naturvårdsexempel menar forskare.

Skog

45 000 i upprop för skogen

23 organisationer vill att regeringen ställer högre miljökrav på statliga Sveaskog. Idag lämnades ungefär 45 000 namnunderskrifter till Ibrahim Baylan.

Skog

Träd viktiga för många arter

Ek, gran och tall utgör hem åt 2900 arter, enligt en ny rapport från ArtDatabanken. Många arter kan slås ut om något av dessa träslag skulle försvinna.

Skog

Långsam utveckling mot jämställt skogsbruk

Utvecklingen mot jämställdhet i skogssektorn går sakta, och till och med bakåt inom några områden. Det visar en utvärdering som Skogsstyrelsen har gjort. Nu föreslår myndigheten 30 åtgärder för att skynda på arbetet.

Ädellövskogen Halland

Skog

Ny rapport: Nyckelbiotoper har effekt

Den biologiska mångfalden är högre i nyckelbiotoper jämfört med omgivningarna. Det är en av slutsatserna i en ny genomgång av 20 års forskning. Forskarna bakom rapporten hoppas att det ska bli enklare att luta sig mot vetenskapliga rön i en laddad fråga.

Höstlöv

Skog

Mysteriet med höstlöven kvar att lösa

När hösten kommer förbereder sig träden både för vintern och våren: löven blir gula och knopparna anläggs. Medan tidpunkten för knoppsättningen ser ut att styras nästan helt av en enda gen, så är det fortfarande oklart vad som styr lövens höstfärger.

Trädplantor

Skog

Ett grönare Island

Aska, vulkanisk sten och lavafält. Island är det land i Europa med minst andel skog. Trots åratal av trädplantering står skogen bara för 1-2 procent av markerna. Nu kämpar forskarna mot klockan.

Skog

”2018 sticker ut rejält om man blickar bakåt”

Sommarens omfattande skogsbränder sticker ur rejält om man blickar bakåt, säger Anders Granström, skogsbrandforskare vid SLU.

Skog

Skogsbränderna större än branden i Västmanland 2014

Nu pågår stora bränder i Sverige, och det totala området som brinner är större än branden i Västmanland 2014. Det säger MSB till SVT. Då ansågs branden i Västmanland vara den värsta branden i Sverige sedan 50-talet.

Brandsläckningsarbete

Skog

Skogsbränder lämnar mer än synliga spår

Hur reagerar människor i en krissituation, och vilket stöd behövs när det värsta händer? Det har forskare från Försvarshögskolan i Karlstad nu tagit reda på.

skogsarbete

Skog

Jämställdhet i skogen lönar sig

Skogsindustrin är mansdominerad, men det finns starka drivkrafter för att råda bot på det. Utöver att fler kvinnor och utrikesfödda kan lösa det skriande behovet av arbetskraft så kan skogsnäringen tjäna mer pengar, nå nya kunder och få friskare personal genom att prioritera jämställdhet och mångfald.

Skog

Nu ska skogens klimateffekt utvärderas

Nu ger regeringen Sveriges Lantbruksuniversitet i uppdrag att se över hur mycket växthusgaser den svenska skogen tar upp respektive släpper ifrån sig. I uppdraget ska SLU ta fram prognoser och scenarier till grund för Sveriges klimatrapportering.

ullticka och granticka

Skog

Värdefull skogsmark skapar konflikt

Regeringen har avsatt pengar för att inventera nyckelbiotoper, områden med höga naturvärden, i hela landet. Beslutet lyfter en konflikt. När Skogsstyrelsen klassar ett område som nyckelbiotop kan skogsägarna inte längre sälja skogen från området.

Granbarkborre

Skog

Ett steg mot effektivare insektsskydd

Ett stort angrepp av granbarkborren kan förstöra skog för miljontals kronor. Nu har forskare hittat skadeinsektens receptorer för dofter, något som i förlängningen kan leda till nya effektivare metoder mot kostsamma angrepp på granskog.

Skog

Flytten som ska rädda urskogen

Urskogen hotas när Boliden utökar gruvdriften i Gällivare. I området finns ett tjugotal rödlistade arter. Ett sätt att rädda den viktiga skogen kan vara att flytta den. Bit för bit. Träd för träd. Det storskaliga naturvårdsexperimentet går just nu in i sin mest intensiva fas.

Skog

Lagstiftning förvärrar konflikt

Konflikterna mellan skogsbruket och renskötseln skulle kunna hanteras bättre med utförligare bestämmelser i skogsvårdslagstiftningen. Det framgår av en ny avhandling från Umeå universitet.

Skog

”Vi förstår inte urskogen helt enkelt”

Skogen är inte enbart den kolsänka som vi tidigare trott. Både ung och gammal skog kan ge ifrån sig koldioxid, snarare än att lagra den. Det visar en ny avhandling från SLU. Det här kan ha stor betydelse för växthuseffekten globalt.

Skog

Ny skadegörare hotar svensk tall

Den svenska tallen hotas av en sydeuropeisk svamp som tidigare inte har påträffats i Sverige. Den blir dessutom ovanligt skadlig på våra breddgrader. Nu ska den akutkartläggas.

Skog

Försvaret mot skogsskövlingen

De senaste hundra åren har hälften av världens mangroveskogar försvunnit. På Sri Lanka har man tagit krafttag mot problemet. All mangroveskog ska skyddas – och det är kvinnorna som gör jobbet.

Skog

Vad händer i Bialowieza?

Bialowieza - Europas största urskog och artrikaste nationalpark hemsökts av granbarkborrar. De statliga jägmästarna menar att alla granar i påverkade områden måste avverkas och föras bort. Men forskare och aktivister är övertygade om att skogen är kapabel att hantera situationen helt själv.

Skog

Nu reser sig träden ur askan

Det stora området i Västmanland som brandhärjades 2014 har repat sig snabbt. Idag växer halvmeter höga plantor av asp, tall och björk tätt.

Skog

Avloppsvatten ska få Egyptens öken att växa

Avloppsvatten ska få träden att växa i den egyptiska öknen. Forskare arbetar nu med en metod där vatten från reningsverk leds direkt ut till trädplantagerna.

Skog

Många fler träd i skogen

Den kraftiga tillväxten i de svenska skogarna håller i sig och mängden skog kommer att fortsätta öka framöver. Det visar ny statistik från Riksskogstaxeringen vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Skog

Så sköts Sveriges skogar på ett hållbart sätt

Högst 100 miljoner skogskubikmeter per år kan avverkas mellan år 2020 och 2030 om skogsbruket ska vara på en hållbar nivå, enligt en konsekvensanalys från SLU och Skogsstyrelsen.

Skog

Stora brister i företagens kontroller av skogsprodukter

Interpol uppskattar att upp till 30 procent av alla träprodukter i världen kommer från olagligt avverkat virke. För tropiskt virke uppskattas andelen vara så hög som 50-90 procent.

Skog

Världens växtlighet ökar

Återplantering av i skog i Kina och grönare stäpper i Afrika och Australien gör skillnad. En ny forskningsstudie visar att växtligheten har ökat sedan 2003 – trots den intensiva avverkningen av tropisk regnskog.

Skog

Miljömål krockar när stubbar skördas

De nationella miljömålen om levande skogar och begränsad klimatpåverkan krockar när stubbar bryts i stor skala. Det visar ny studie från SLU.

Skog

Global konsumtion driver regnskogsskövlingen

Allt större andel av avskogningen i tropikerna beror på storskalig jordbruksproduktion. Det visar ny rapport från Chalmers.

Skog

I spåren efter branden

Det är den största branden i Sverige i modern tid. Totalt drabbades nästan 14 000 hektar skogsmark. Ett flertal hus och skog för hundratals miljoner kronor förstördes i lågorna. Kartläggningen av området har börjat. Hur spreds sig egentligen branden? Och vilka lärdomar kan vi dra? Extrakt följde med brandekologen Anders Granström ut i det eldhärjade området.

Skog

”Gör brandområdet till ett jättelikt skyddat reservat”

Branden i Västmanland hade katastrofala konsekvenser rent mänskligt men öppnar samtidigt för att till låg kostnad skapa det i särklass största skyddade skogsområdet i södra Skandinavien. Det skriver 21 professorer med koppling till skogs- och ekologifrågor på DN Debatt.

Debatt

Skog

Nya utmaningar fäller gamla sanningar om skogen

Skogens framtid stakas ut av faktorer som ligger utanför den traditionella skogssektorn. Större frågor som klimatförändringar, befolkningstillväxt och energisituationen kommer att få allt större inflytande. Det kräver att skogsnäringen bryter invanda mönster, skriver Erik Westholm, som har studerat den svenska skogens framtid.

Skog

Fler kvinnliga skogsägare kan ge grönare skogsbruk

En välutbildad kvinna som bor i stan. Så ser många av dagens skogsägare ut. Hälften av Sveriges skog ägs av privatpersoner, och den gruppen har förvandlats i takt med den kraftiga urbaniseringen. I förlängningen påverkar det synen på skogen och hur den ska brukas.

Skog

Giftfri metod ska skydda barrträd mot snytbaggen

Genom att trigga barrträdens försvar redan innan de planteras ut kan man förbereda plantorna för snytbaggeangrepp. Det visar en ny studie från SLU.

Skog

Markpackning tyst problem i skogsbruket

De tunga maskiner som används inom skogsbruket pressar ihop marken. Mindre syre och vatten kan röra sig genom marken när den packas och porerna försvinner. Det gör det svårare för växter – inklusive träd – att växa. Inom jordbruket är markpackning ett stort och accepterat problem, men i skogsbranschen är det i stort sett tyst […]