Den kraftiga tillväxten i de svenska skogarna håller i sig och mängden skog kommer att fortsätta öka framöver. Det visar ny statistik från Riksskogstaxeringen vid Sveriges lantbruksuniversitet.

– Efter en period med högre avverkning, kopplat till stormarna Per och Gudrun, har återigen skillnaden mellan tillväxt och avverkning ökat, berättar Jonas Fridman, programchef för Riksskogstaxeringen.

Årets statistik från Riksskogstaxeringen innehåller också simuleringar om den framtida skogstillväxten. Simuleringarna bygger på ett antagande om att skogen fortsatt brukas på samma sätt som i dag.

Genom dessa beräkningar kan man illustrera hur tillväxt, avverkning och virkesförråd (tillgång på ved) förväntas utvecklas till 2110. Resultatet visar att virkesförrådet beräknas öka från dagens ca 3,5 miljarder skogskubikmeter till närmare fem miljarder år 2110.

Fakta:
Riksskogstaxeringen är en årlig landsomfattande stickprovsinventering av skog och mark i Sverige som utförs av Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå. De insamlade uppgifterna används bland annat till att producera officiell statistik om tillstånd och förändringar i Sveriges skogar. Riksskogstaxeringens data används även för uppföljning och utvärdering av aktuell skogs-, miljö- och energipolitik.

Läs mer här (www.slu.se)