Mat & jordbruk

Maten vi äter påverkar miljön i hela kedjan från produktion till konsument genom utsläpp av växthusgaser, användning av kemikalier, matsvinn och påverkan på mark och landskap. Om samhällets livsmedelshantering ska bi mer hållbar måste resurser användas mer resurssnålt och miljöanpassat i livsmedelsproduktionen.

fermenterade livsmedel

Mat & jordbruk

Fermenterad mat kan bidra till kostomställning

Allt fler minskar sin köttkonsumtion och de flesta gör det av personliga hälsoskäl. I en ny studie konstaterar forskare att fermenterade växtbaserade livsmedel kan vara en viktig del i omställningen till en mer hållbar kost.

Morot odling

Mat & jordbruk

Mykorrhiza – värd att värna i odlingen

Mykorrhizasvampar i odlingsjorden ger många växter motståndskraft mot bland annat torka och näringsbrist – något som många odlare fått upp ögonen för. Samtidigt som allt fler företag säljer mykorrhizasvampar för odling och trädgård, lyfter forskare ett varningens finger: produkterna som säljs innehåller inte alltid det som utlovas.

Sill

Mat & jordbruk

Mindre gift i strömmingen

På grund av miljögifterna avråder Livsmedelsverket riskgrupper från regelbunden konsumtion av strömming fångad i Östersjön, men forskning visar att halterna av PCB och dioxin gradvis minskar.

Planering

Mat & jordbruk

Stadsodling – ingen självklar miljöhjälte

Grönsakslanden växer för fullt och hemmaodlarnas förväntningar på tomatplantor och potatisrader är höga. Men stadsodlingarnas miljönytta är inte självklar, enligt en ny internationell studie. För att göra störst skillnad för klimatet gäller det att välja rätt gröda.

Humla

Mat & jordbruk

Svettiga humlor pollinerar sämre

När temperaturen stiger pollinerar humlorna mindre intensivt. Nu undersöker forskare vad det innebär för matproduktionen i en framtid med varmare klimat.

Jordbruk

Mat & jordbruk

Jordbrukets största utmaningar vid kris

Ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge har kastat ett nytt ljus på frågan om livsmedelsberedskap och självförsörjande. Men att växla upp det svenska jordbruket för att producera mer mat är inte det enklaste – snarare behöver vi lära oss att äta annorlunda.

Vete

Mat & jordbruk

Kvarnarnas stora svinn förvånar forskarna

Svinnet från livsmedelsindustrin är sex gånger större än man tidigare trott, och allra störst är problemet på kvarnar och bagerier. Här ligger det årliga svinnet på 83 000 ton, och en stor del är nyttigt vetekli som borde hamna i våra magar.

Matsvinn

Mat & jordbruk

Hushållens andel av matsvinnet minskar

Tidigare kom två tredjedelar av matsvinnet från hushållen, men nya siffror visar att hushållen nu står för knappt hälften, medan jordbruket, industri, butiker och restauranger står för större andelar.

Grönsaker

Mat & jordbruk

Nya kostråd ska ta större hänsyn till klimatet

Just nu arbetar Livsmedelsverket med att uppdatera de nationella kostråden. Råden tar hänsyn till hälsa, klimat och beredskap, vilket innebär att olika intressen viktas mot varandra.

Falafel

Mat & jordbruk

Tummen upp även för processad vegansk mat

Vegansk kost är mer hållbar än animalisk mat, sambandet gäller även när maten är processad. Dessutom uppfyller processade veganska produkter de flesta svenska näringsrekommendationer, visar en ny studie.

Odling

Mat & jordbruk

Unga grönsaksodlare vill vara del av omställning

En tydlig förankring i det lokala motiverar unga, småskaliga grönsaksodlare, liksom att vara med och bidra till en hållbar omställning. Det visar en intervjustudie med odlarna bakom 14 nystartade företag.

Humla

Mat & jordbruk

Bekämpningsmedel fortsätter orsaka problem för humlor

Häromveckan sade Europaparlamentet nej till ett förslag om minskad användning av bekämpningsmedel. Nu visar en studie att bekämpningsmedel som används i jordbruket ger betydande skador på humlor.

Bönor

Mat & jordbruk

Så kan vegetariska produkter bli nyttigare

Det finns stora hälsofördelar med vegetariska produkter, men också några nackdelar. Bönor och spannmål innehåller fytinsyra, ett ämne som hindrar upptaget av järn och zink i kroppen.

Jordbruk

Mat & jordbruk

Ekologisk odling kan minska jordbrukets klimatpåverkan

Omställning till ekologisk odling är en av de klimatåtgärder som lyfts fram i en dansk rapport om jordbrukets klimatpåverkan, främst på grund avökad kolinlagring. Forskarna menar också att klimateffekten kan förbättras ytterligare med utvecklade odlingsmetoder.

Vete

Mat & jordbruk

Så kan jordbruket växa utan ökade klimatutsläpp

Samtidigt som Sverige till 2045 ska nå netto noll klimatutsläpp ska vi också öka den egna livsmedelsproduktionen. Det är två mål som kan stå i konflikt med varandra, men i en aktuell rapport pekas tre åtgärder ut som kan minska klimatutsläppen.

Jordgubbsodling

Mat & jordbruk

Många jordgubbar plockas inte

Det går mot midsommar och vissa betalar nästan vad som helst för en liter svenska jordgubbar. Samtidigt visar en rapport från Jordbruksverket att många bär aldrig plockas utan lämnas kvar i fält.

Beskär fruktträd

Mat & jordbruk

JAS-teorin bara en viskningslek?

Beskär du dina fruktträd och buskar under juli, augusti och september, den så kallade JAS-perioden? Enligt en ny studie från SLU kan JAS-resonemanget bottna i förhastade slutsatser, och bör tas med en nypa salt.

Potatis

Mat & jordbruk

Den ekologiska odlingen fortsätter minska

Antalet företag som brukar ekologisk mark minskar med drygt fyra procent. Samtidigt minskar även arealen ekologiskt brukad jordbruksmark med knappt två procent.

Vitmossa

Mat & jordbruk

Vitmossa kan ersätta klimatskadlig odlingstorv

Allt fler röster höjs för en minskad torvanvändning och i trädgårdshandeln växer efterfrågan på torvfri jord – men alternativen är än så länge få. En förhoppning är att odlad vitmossa kan ersätta den klimatskadliga odlingstorven.

Godis

Mat & jordbruk

Stora miljövinster att skippa fredagsmyset

Att vi ska äta mindre kött och mejeriprodukter för klimatet visste du säkert redan, men du kan faktiskt göra stora insatser för miljön även genom att minska på snasket, kaffet och alkoholen.

Rotfrukter och lök

Mat & jordbruk

Hur jobbar Sveriges kommuner med livsmedelsberedskap?

Sedan Sverige gick med i EU har vi gått från hög självförsörjningsgrad på mat till ett starkt importberoende. Pandemin, kriget i Ukraina och klimatkrisen har ökat kraven på att säkra den nationella livsmedelsförsörjningen, men hur väl rustade är Sveriges kommuner?

Get

Mat & jordbruk

Risk för ökad smittspridning när geten blir mer populär

Getkött är ingen vanlig maträtt i Sverige, men i Zambia ger djuret både livsmedel och inkomster från handel. Landet väntas även öka exporten av getter till Saudiarabien, där efterfrågan är stor.

Bombus terrestri

Mat & jordbruk

Importen av humlor ökar stadigt

Importen av humlor för kommersiell pollinering i odlingar har ökat i flera år. I en tomatodling kan industriellt uppfödda humlor bidra till att maximera skörden – men kunskapen om hur de påverkar våra inhemska bin är fortfarande liten.

Vegetarisk mat

Mat & jordbruk

D-vitamin en utmaning i klimatsmart mat

D-vitamin återfinns naturligt i fisk och mejeriprodukter, matvaror som vi behöver konsumera mindre av i ett klimatsmart samhälle. Hur ska vi äta för att värna klimatet och samtidigt undvika D-vitaminbrist?

Black Angus

Mat & jordbruk

Metan från 15 företag mer än 80 procent av EU:s utsläpp

Metanutsläppen från världens 15 största företag inom köttproduktion och mejeri är långt större än utsläppen från många av världens största länder, som Ryssland, Kanada och Tyskland. Det visar en ny studie. Samtidigt betonar FN:s miljöprogram UNEP att världens metanutsläpp behöver minska med minst 40 procent.

Surdegsbröd

Mat & jordbruk

Äldre spannmålssorter kan öka livsmedelssäkerheten

Extrakt har tidigare skrivit om gamla spannmålssorter, som kort sammanfattat är mindre känsliga för klimatförändringar och bidrar mer till den biologiska mångfalden, jämfört med moderna spannmål.

Jordbruk

Mat & jordbruk

Energikrisen belyser jordbrukets fossilberoende

Rysslands invasion av Ukraina, efterföljande sanktioner och skenande kostnader för konstgödsel har fått omvärlden att söka alternativ till det fossilberoende odlandet. Förväntningarna är höga på de forskningsprojekt som söker nya sätt att framställa det kanske viktigaste gödningsämnet – kväve.

Morötter

Mat & jordbruk

Allt färre ställer om till ekologisk odling

Ökningen av ekologisk odling i Sverige tappar fart och det är framför allt i slättlandskapen som omställningen till ekologisk odling går trögt. Vad det beror på ska forskare nu gå till botten med i ett nytt projekt.

Havtorn

Mat & jordbruk

Alléodling kan minska kväveläckage

Alléodling är inte bara vacker att titta på, den gynnar även biologisk mångfald och forskare kikar nu närmare på om odlingssättet även har andra positiva effekter för klimatet. Extrakt har besökt skånska Alnarp, där alléodling testas.

Grödor

Mat & jordbruk

Lönsamt att satsa på olika grödor

En viktig anledning till den drastiskt minskande biologiska mångfalden är dagens jordbruk, med få grödor på stora ytor. Men rationella, storskaliga odlingar ger inte självklart bäst ekonomi. Enligt forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet kan en mångfald av grödor i själva verket vara det mest lönsamma på en gård.

Kor

Mat & jordbruk

Många lantbruk vill producera egen el

Intresset för att kunna producera el från biogas ökar stort bland landets lantbruk. Bara i år har närmare fyra gånger fler biogasansökningar kommit in till Klimatklivet, jämfört med samtliga ansökningar sedan starten 2015.

Mat & jordbruk

”Vi behöver öka självförsörjningen av livsmedel”

Behovet av att ersätta importerad soja med svenska baljväxter är stort, och forskningen om den potentiella utmanaren åkerböna går nu in i en ny fas. Genom forskning och växtförädling hoppas forskarna tillsammans med växtförädlare ha nya sorter som är anpassade utifrån svenska förhållanden på plats inom en snar framtid.

Fröbank Alnarp

Mat & jordbruk

Matförsörjningen säkras i skånska Alnarp

Extrakt har tidigare rapporterat om den välkända fröbanken på Svalbard, men visste du att alla nordiska fröer i det välskyddade valvet kommer från skånska Alnarp, där en identisk uppsättning av fröerna förvaras? Det är också här fröernas livsduglighet kontrolleras och säkerställs.

Mat & jordbruk

Mindre svinn när fisken rensas med ny metod

Hälften av fiskens vikt försvinner när den rensas, ett slöseri med både naturresurser och pengar. Nu har forskare vid Chalmers tagit fram en ny teknik för fiskeindustrin, som ger fem delar i stället för bara en filé.

Kor

Mat & jordbruk

”Vi skulle kunna vara betydligt mer självförsörjande”

Sverige är starkt beroende av insatsvaror från andra länder för att klara livsmedelsförsörjningen. Det gör oss extra sårbara i kristider. Att minska det fossila beroendet är avgörande för att öka livsmedelssäkerheten, men det finns även andra åtgärder.

Traktor

Mat & jordbruk

Tyngre maskiner hotar matförsörjningen

Jordbruksmaskiner är i dag så tunga att de på sikt hotar livsmedelsförsörjningen i Europa, Amerika och Australien. Större och bredare däck har begränsat skadorna på markytan, men under matjorden blir jorden så packad att dess långsiktiga produktionsförmåga är hotad, enligt en ny global studie.

Rapsfält

Mat & jordbruk

Dyr mat har fler orsaker än kriget i Ukraina

Ukraina är en stor livsmedelsexportör och därför har kriget lett till oro för brist på mat. Enligt ny studie kan kriget orsaka högre matpriser - men inte någon global brist på livsmedel.

Daggmask

Mat & jordbruk

Daggmasken gynnas av viss växtföljd

Daggmasken – jordens hårt arbetande hjälte och jordbrukarens bästa vän – lever farligt när åkrarna plöjs. I en ny studie ser forskare att växtföljden spelar en stor roll för maskarnas välmående när jorden behöver bearbetas.

Skogsträdgård

Mat & jordbruk

Skogsträdgården – ett ätbart ekosystem

Pollinerarvänliga blommor, täckodling och grävfria odlingsbäddar. Hobbyodlare blir alltmer medvetna om hur klimat och biologisk mångfald kan påverkas i det lilla. Nästa steg kan vara en skogsträdgård – en perenn odling som efterhärmar skogsgläntans ekosystem.

Värphöns

Mat & jordbruk

Forskare vill ge värphöns en bättre barndom

Hur vi har det när vi är små får betydelse även för hur vi mår som vuxna. Det gäller människor, men också hönor. Ett nytt forskningsprojekt ska undersöka om det går att öka trygghetskänslan hos hönor inom äggindustrin genom att ge kycklingar en bättre uppväxt.

fiskodling

Mat & jordbruk

Så kan välfärden för odlad fisk bli bättre

Hållbara fiskodlingar beskrivs ofta som avgörande för framtidens fiskkonsumtion. Men kunskapen om fiskens välfärd är liten. I en ny avhandling har olika mått på fiskars hälsa tagits fram.

Ultraprocessad mat

Mat & jordbruk

”Debatten om ultraprocessad mat sänder fel budskap”

Nyheten att svenskar äter mest ultraprocessat mat i EU fick nyligen stort utrymme i media. Men den bakomliggande klassificeringen är både felaktig och vilseledande, enligt en forskare i livsmedelsteknik.

Griskultingar

Mat & jordbruk

Stimulerande uppväxtmiljö ger friskare grisar

Grisar i köttindustrin hålls ofta i karga miljöer, vilket skiljer sig från deras naturliga omgivningar. Att den torftiga miljön försämrar djurens kognitiva utveckling och ökar aggressivitet vet forskarna redan. I ett nytt projekt ska forskare nu undersöka hur grisar påverkas av mer stimulerande uppväxtmiljöer.

Kaffeplanta

Mat & jordbruk

Osäker framtid för kaffeodlingar

Ett varmare klimat kommer att göra det svårare att odla flera av de grödor som fått ett globalt uppsving de senaste åren. Kaffe, cashewnötter och avokado är några råvaror som i framtiden kan behöva odlas på andra platser.

Tofu

Mat & jordbruk

Nytt projekt synar riskerna med växtbaserad kost

Allt fler slopar köttet och går över till växtbaserad kost. Samtidigt saknas kunskap om vad proteinskiftet egentligen får för konsekvenser för hälsan, menar Ann-Sofie Sandberg, professor i livsmedelsvetenskap vid Chalmers tekniska högskola.

Traktor i odlingslandskap

Mat & jordbruk

Ekologisk odling inte alltid bäst för miljön

Ekologisk odling kräver mer mark än konventionell odling. När en större markanvändning tas med i beräkningar av näringsläckage och utsläpp av växthusgaser är det inte säkert att ekologisk odling har den minsta miljöpåverkan.

Frukt och grönt

Mat & jordbruk

”Nordiska bär och rotfrukter lämpliga för att introducera smaker”

Barn som fick en tilläggskost baserad på nordisk mat åt mer frukt, bär, rotfrukter och grönsaker än kontrollgruppen som följde de nationella rekommendationerna.

GMO

Mat & jordbruk

Män och yngre mer positiva till genteknik

Det finns en tydlig skillnad mellan män och kvinnor i synen på växtförädling, enligt en ny studie från SLU. Män är i allmänhet mer positiva både till konventionell växtförädling och modern genteknik. Yngre personer är dessutom mer positiva till genetisk modifiering än äldre.

skollunch

Mat & jordbruk

Stressig lunchmiljö bakom skolans matsvinn

Var sjätte skollunch hamnar i soporna – men matsvinnet i skolan handlar inte om att köken lagar för mycket mat eller att eleverna tar för stora portioner. Det är snarare miljön i skolmatsalarna som är för stressig. Det konstaterar Livsmedelsverket i en rapport.

Lantbrukare

Mat & jordbruk

”Ge lantbrukare utrymme att experimentera”

Vad och hur kommer vi att äta i framtiden? I takt med att människorna på jorden blir fler och odlingsytan krymper tilltar uppfinningsrikedomen. Enligt matetnologen Håkan Jönsson kommer livsmedel allt oftare tillverkas av sådant som vi i dag kastar bort.

Kor vid bondgård

Mat & jordbruk

Trixigt när kommuner vill handla närproducerat

För kommuner och regioner som vill satsa på hållbart producerad mat kan det ibland krävas viss kreativitet för att inte bakbindas av upphandlingsreglerna. I Härjedalen har man till exempel löst problemet genom att köpa in levenade kor - i stället för kött.

Mat & jordbruk

Tidig kräftsäsong och ökad fångst i Vättern

Sveriges lantbruksuniversitet presenterar nu årets prognos för hur fångsterna av årets signalkräftfiske i Vättern kommer att bli, och allt tyder på att fjolårets uppgång fortsätter även i år.

Tomater

Mat & jordbruk

Sommarkurs ger konstnärliga perspektiv på hållbar mat

I sommar tar studenter vid Konstfack sig an frågan om hållbar matproduktion i skärningspunkten mellan akademi, aktivism och design. Kursen Design for Sustainable Co-Creation kopplar ihop stad och land, måltidsupplevelser och hållbarhet, för att främja matkultur och matsäkerhet.

Humlor på jordgubbsplanta

Mat & jordbruk

Humlorna hjälper till att hålla jordgubbarna friska

I jordgubbsodlingar används ofta en hel del bekämpningsmedel, men det finns miljövänliga alternativ. På Jordgubbslabbet vid SLU har man tagit hjälp av humlor för att sprida en nyttig svamp till de hotade bären.

Midsommarmat

Mat & jordbruk

Välj rätt fisk till midsommar

En av sommarens största högtider står inför dörren. Maten är ofta central i firandet och inte helt ovanligt är det att midsommarbuffén fylls med fisk som sill eller lax. Men vilken fisk ska man välja med tanke på hälsa och miljö?

Hund söker i traktordäck

Mat & jordbruk

Hundar tränas att hitta ogräs och skadegörare

Flyghavre, hönshirs och renkavle är lantbrukarens värsta fiender. Kan sökhundar tränas till att upptäcka ogräs redan i ett tidigt skede?

Köksträdgård

Mat & jordbruk

Skippa spaden i köksträdgården

Allt fler väljer trädgårdsväxter som gynnar den biologiska mångfalden. Men hur är det med mångfalden under ytan? ”Släng spaden”, uppmanar trädgårdsskribenten Bella Linde alla som vill gynna jordens mikroorganismer och skapa en klimatsmart köksträdgård.

Linda-Maria Dimitrova Mårtensson

Mat & jordbruk

Den perenna revolutionen

I dag är de flesta åkergrödor ettåriga, vilket innebär att de bara växer under en säsong. Kan ett flerårigt vetegräs bidra till att minska jordbrukets klimatpåverkan?

Kött

Mat & jordbruk

Varifrån kommer köttet på krogen?

Åtta av tio vill veta vilket land köttet kommer ifrån när de äter på restaurang eller i storhushåll. Livsmedelsverket har nu tagit fram ett förslag om att sådan ursprungsinformation ska bli obligatorisk.

Blåstång

Mat & jordbruk

”Sverige ska bli världsledande på blå mat”

Sverige ska inte bli störst på mat från hav och sjö – men bäst. Det säger Fredrik Gröndahl, koordinator för storsatsningen Blue Food som samlar forskning och en rad olika aktörer inom sjömat. Målet är att svensk sjömat ska vara hållbar, hela vägen från vattnet till tallriken.

Blåbärsris

Mat & jordbruk

Vilda blåbär – en outnyttjad resurs

Bara 2–5 procent av bären i de svenska skogarna plockas. Varför utnyttjas inte mer av denna resurs? Det undrar forskarna vid det nystartade centret FINEST. De vill hjälpa lokala företag att se de vilda bärens potential.

Vegetarisk mat

Mat & jordbruk

Undersöker hälsoeffekterna av en växtbaserad diet

För att minska våra koldioxidutsläpp behöver vi bland annat ändra våra kostvanor, som att minska vår köttkonsumtion och i stället välja växtbaserade alternativ. Men vad innebär det för våra kroppar när vi drar ner på köttet och får de viktiga proteinerna från växtriket i stället?

Vallodling

Mat & jordbruk

Så kan jordbrukets kolinlagring öka

Arbetet för att minska koldioxidutsläppen behöver skalas upp om målen i Parisavtalet ska nås. En viktig pusselbit är jordbruksmarkens potential att lagra kol. I en ny rapport pekas växtföljder och perenna grödor som nyckelåtgärder.

Hönor

Mat & jordbruk

Lockande uteliv ger friskare höns

Hönor som går ute mycket har mindre problem med parasiter och större möjligheter till ett mer naturligt beteende, visar studier inom forskningsprojektet Freebirds. Men att få hönsen att vilja vara ute mer kan vara en utmaning.

Kor

Mat & jordbruk

Kan virtuella stängsel öka naturbetet?

Betet från naturbetesmarker är en resurs som i dag inte används fullt ut eftersom de kan vara svårtillgängliga och omöjliga att stängsla in. Kan virtuella stängsel vara lösningen?

Livsmedelsbutik

Mat & jordbruk

Nu kartläggs våra miljöval i mataffären

Att handla klimatsmart känns bra, men kan svida i plånboken. Hur mycket extra är vi egentligen beredda att betala för de mer hållbara alternativen?

Matavfall

Mat & jordbruk

Så mycket mat slängs i världen

Matsvinnet är ett globalt problem, konstaterar forskare i en färsk FN-rapport. År 2019 slängdes 931 miljoner ton mat och enligt rapporten slängs mat i så gott som alla länder som mäter matsvinn, oavsett hushållens inkomst.

Skolmatsal

Mat & jordbruk

Röriga skolluncher – trots goda ambitioner

Ont om tid, hög ljudvolym och en rörig miljö. Det är ofta resultatet trots skolornas arbete för att skapa trivsamma måltider.

Listeria

Mat & jordbruk

Hälsosam bakterieflora skapar jord i balans

Bakterierna i jorden är många och mästare på att anpassa sig. Ett nytt forskningsprojekt sätter bakteriernas förmåga att hantera stress under lupp. Förhoppningen är att skapa förutsättningar för hälsosamma jordar och ett hållbart jordbruk.

Middag

Mat & jordbruk

”Ändrade matvanor mest effektivt för framtiden”

Livsmedelsindustrins utveckling är av stor betydelse för jorden och vår civilisations överlevnad men trots det är okunskapen om att matkonsumtion och jordbruksmetoder är hotar miljön utbredd, enligt en ny rapport.

Mat & jordbruk

​Svensk antibiotikainsats sprids i ny FN-rapport

De svenska erfarenheterna av låg antibiotikaanvändning i svensk mjölkproduktion lyfts i en ny rapport från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO, genomförd i samarbete med svensk expertis.

Mat & jordbruk

Övergödningsutredning upprör hästägare

Tidigare i år överlämnades den statliga Övergödningsutredningen till miljödepartementet. En åtgärd som föreslås är att nya regler behövs inom hästnäringen – något som under sommaren har orsakat debatt bland hästägare.

Mat & jordbruk

Stickprov av importerade gatuhundar införs

Jordbruksverket inför stickprovskontroller av gatuhundar som importeras från länder där rabies förekommer. Detta sedan en kontroll av ett 30-tal hundar nu visat att över hälften hade för dåligt rabiesskydd.

Gravensteiner

Mat & jordbruk

Klimatet ställer nya krav på äppelodlarna

Just nu skördas det äpplen för fullt runtom i Sverige, men hur klarar våra äpplen framtidens varmare klimat? Häng med Extrakt till ett frodigt och grönskande Kivik.

Mat & jordbruk

En femtedel av sojan från Brasilien från illegalt avverkad mark

Några få markägare står för merparten av den illegala avskogningen i Amazonas och Cerradon i Brasilien. Det konstaterar forskare i en ny studie. Produktion av sojabönor och kött – som till stor del exporteras – är den främsta orsaken till avverkningen.

Mat & jordbruk

FN-rapport: Tio åtgärder för att minska risken för pandemier

Ökad testning av både vilda och tama djur, tydliga regler för sanitet i djur- och mathantering samt satsningar på såväl forskning som biologisk mångfald. Det är några av åtgärderna i en ny FN-rapport om hur framtida pandemier kan undvikas.

Mat & jordbruk

”En synd att äta färskpotatis”

I dag förknippar många midsommar med mat i överflöd - färskpotatis, sill, jordgubbstårta och kanske en liten nubbe därtill. Men så har det inte alltid sett ut.

Mat & jordbruk

Regnig vår och solig sommar ger tåligare äpplen

Ordentligt med vatten tidigt på säsongen och en gles trädkrona som släpper igenom solljus. Det är två åtgärder som ger äppelodlare mer hållbara äpplen.

Ekologiska jordgubbar

Mat & jordbruk

Jordgubbsodlingar giftfria med hjälp av blommor

Jordgubbar är en av våra mest besprutade grödor och ekologisk odling är ett vågspel. Gubbarna förstörs lätt av insektsangrepp och mögel, men kanske går det att hitta gröna alternativ till kemiska bekämpningsmedel?

Mat & jordbruk

Skolmåltider lär elever om hållbarhet

Grönsaker av lera, modighetsdiagram samt mer vegetariskt. I ett projekt vid Örebro universitet används skolmaten i lärandet om hållbar utveckling.

Mat & jordbruk

Vill hitta smarta styrmedel för mat

Att äta mer växtbaserat och mindre kött är bra för både hälsan, klimatet och plånboken. Ändå är köttkonsumtionen fortsatt hög i Sverige. Kan styrmedel vara lösningen?

Mat & jordbruk

”Det vi gör bidrar till att förstå pandemin”

Just nu pågår en intensiv jakt efter ett vaccin mot coronaviruset som orsakar Covid-19, och här kan veterinärmedicin och hönsvaccin bidra med viktiga pusselbitar. Följ med Extrakt till Statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala.

Mat & jordbruk

Jantelagen hindrar innovation i jordbruket

Jantelagen är en av orsakerna till det svenska lantbrukets låga grad av innovation, visar ny forskning från SLU. Risken finns att samhällets stora ekonomiska satsningar på innovation och entreprenörskap därför blir verkningslösa.

Mat & jordbruk

Medelsvensken äter inte hållbart

Miljöpåverkan från medelsvenskens matkonsumtion överskrider gränserna för växthusgasutsläpp, användning av åkermark, kväve- och fosfortillförsel samt påverkan på biologisk mångfald. Det visar en ny studie.

Mat & jordbruk

Jordbrukspolitiken leder till övergödning

Övergödningen i Östersjön förvärras av dagens jordbruksstöd. Det konstaterar forskare i två nya studier. En av åtgärderna de föreslår är tekniska lösningar för bättre hantering av stallgödsel.

Mat & jordbruk

Så minskar du matsvinnet i jul

Under denna tid på året konsumerar vi i överflöd och slänger mer mat än någonsin. Hur kan vi minska matsvinnet?

Lantbrukare

Mat & jordbruk

Lantbrukare – en yrkeskår i ständig förändring

Teknikskiften som mjölkningsrobotar och appar som följer världsmarknaden har förändrat tillvaron för Sveriges lantbrukare. Men kostsamma investeringar gör också att stordrift är en strategi som stressar många och inte passar mindre gårdar.

Mat & jordbruk

Så blev matavfall en miljöfråga

Det senaste decenniet har matavfall gått från att vara en ickefråga till att bli en miljöfråga i fokus, både i samhället i stort och i livsmedelshandeln.

vegetarisk mat

Mat & jordbruk

Vad kan få fler att välja vego?

En blodig biff, gjord av grönsaker och med välbekant kryddning. Är det vad som krävs för att den köttälskande majoriteten av svenskar ska välja vegetariskt – eller är odlat kött en väg framåt?

Mat & jordbruk

Fortsatt mindre antibiotika till djur

Försäljningen av antibiotika till djur fortsätter att minska i flera europeiska länder. Lägst är försäljningen i Island, Finland, Norge och Sverige. Det visar en ny rapport från den Europeiska läkemedelsmyndigheten.

Mat & jordbruk

”En del känner matskam”

Vad ska vi äta i dag? Den frågan är inte alltid så enkel att besvara – eftersom vårt val av mat påverkar såväl klimatet, som djurhanteringen och vår egen hälsa.

Mat & jordbruk

Ny nationell undersökning om matsvinn

Nu drar Livsmedelsverket igång en nationell kartläggning av hur mycket mat som slängs i onödan i skolan, förskolan och på äldreboenden.

Palmolja

Mat & jordbruk

Svampen som ska tillverka palmolja

Palmoljan är omdebatterad på grund av den miljöpåverkan som de storskaliga odlingarna orsakar, men genom ny spännande forskning öppnas möjligheten att framställa samma högkvalitativa olja – ur svampar.

Mat & jordbruk

Enkla medel minskar take awayskräp

Att flytta engångsartiklar så att de blir mer otillgängliga, eller bara lämna ut dem vid förfrågan, är några lösningar för att minska take away-skräpet. Det visar tester som IVL Svenska Miljöinstitutet har genomfört.

Mat & jordbruk

Små varierade fält nyckel för biologiska mångfald

Mindre åkrar och större variation av grödor ger god effekt på den biologiska mångfalden i jordbrukslandskap, visar en internationell studie.

Kikärtor

Mat & jordbruk

Kan Sverige bli självförsörjande på protein?

Forskare har undersökt vad som händer om vi minskar köttätandet med 50 procent – vilket ungefär motsvarar dagens import – och ersätter proteinet med inhemskt odlade baljväxter.

Mat & jordbruk

”Vi kan inte köra systemen på max”

Dagens jordbruk utarmar den biologiska mångfalden – ett problem som forskning har pekat på i många år.

Mat & jordbruk

Hur äter ungdomar?

Hur äter ungdomar – och varför väljer de vissa livsmedel? Det ska forskare vid Örebro universitet ta reda på i ett nytt projekt.

Mat & jordbruk

Många vinster med nationell självförsörjning

Ökad nationell självförsörjning har många fördelar; minskade transportmängder och ökad transparens är några exempel, enligt forskare.

Hånsta Östergärde

Mat & jordbruk

Fleråriga grödor framtidens mat?

Sommaren 2018 var ett dystert år för många svenska lantbrukare. Torkan slog hårt mot produktionen och konkurrensen om foder ökade. Skulle perenna växter – som återkommer varje år – kunna vara en del av lösningen?

Vetefält

Mat & jordbruk

Ökad handel mer troligt än självförsörjning

Efter fjolårets sommartorka höjdes röster om att Sverige borde vara självförsörjande på livsmedel. Men det är fel väg att gå, säger nationalekonomen Christian Jörgensen, som i stället tycker att vi ska förbereda oss på ökad handel.

Majsfält

Mat & jordbruk

”Självhushållning inget ideal”

Självhushållande bönder i Afrika har svårare att ta sig ur fattigdom jämfört med dem som bedriver handel, enligt en tvärvetenskaplig studie.

Mat & jordbruk

Forskarnas checklista för minskat matsvinn

Idag slängs ungefär en tredjedel av all mat som produceras. För att hålla klimatpåverkan inom planetens gränser är det avgörande att minska matsvinnet i alla led.

Världens första odlade hamburgare

Mat & jordbruk

Odlat kött väcker nya etiska frågor

Kött producerat utan inhuman djuruppfödning – teknikoptimistiska biotech-företag lyfter gärna fram laboratorieodlat kött som en väg till en mer hållbar värld.

Åkerböna

Mat & jordbruk

Svenskproducerade åkerbönor kan bli framtidens mat

Kan svenskproducerade åkerbönor kan bli framtidens mat? Det undersöker forskare i nytt projekt.

Mat & jordbruk

Storsatsning på innovationer krävs inom lantbruket

Lantbrukets roll måste omvärderas i samhällsdebatten. En storsatsning på innovationer krävs för att mätta världens ökande befolkning - och för att undvika krig.

Mat & jordbruk

Många vinster med att äta som förr

Kan äldre spannmålssorter klara klimatförändringarna bättre? Det ska undersökas i nytt projekt.

jordbruksmark

Mat & jordbruk

Sverige fortsätter bebygga jordbruksmark

Jordbruksmarken i Sverige minskade med 1,5 procent mellan 2010 och 2015. Beräkningarna kommer från en ny SCB-rapport.

Mat & jordbruk

I dag firas samernas nationaldag

I dag firas den samiska nationaldagen bland samer i Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Vad vet du om det samiska språket?

Mat & jordbruk

Komjölk klimatsämre än alternativen

Forskare har tittat på hur olika matvaror påverkar klimat, markanvändning och vattenförbrukning. I alla tre fallen var vegetabiliska mjölkalternativ bättre än animalisk mjölk.

Hussyrsa

Mat & jordbruk

En syrsa på tallriken – forskare undersöker riskerna

I många delar av världen är det självklart att äta insekter. I dagsläget vet vi dock mycket lite om de små rackarna. Nu ska forskare söka svaren – och stora delar av världen väntar på resultaten.

blåbär

Mat & jordbruk

Juiceindustrins bärrester blir nyttiga snacks

Samtidigt som allt fler ser hälsofördelar med bär går stora mängder restprodukter från juiceindustrin till spillo. Tack vare ny forskning kan frukt- och bärresterna i stället förvandlas till nyttiga snacks.

Mat & jordbruk

70-årig övervakning av djursjukdomar avbryts

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) avbryter övervakningen av sjukdomar bland vilda djur. Detta efter nya instruktioner från övergångsregeringen.

Mat & jordbruk

Matrester kan bli till hållbar plast

Uppskattningsvis slutar upp emot 40 procent av alla livsmedel som avfall, vilket slösar på såväl energi som naturliga resurser. Forskare vid högskolan i Borås har undersökt hur svampar kan göra matindustrin mer cirkulär.

Mat & jordbruk

Ny metod ska mäta landets matsvinn

Nu lanserar Livsmedelsverket en nationell metod för att mäta matsvinn i storkök.

Mat & jordbruk

Goda siffror för den svenska järven i årets inventering

En ny inventering visar att det finns cirka 583 järvar i Sverige, jämfört med 522 föregående år. Men populationen ligger fortfarande under referensvärdet för gynnsam bevarandestatus, som är minst 600 individer.

Mat & jordbruk

Ny forskning ifrågasätter ideal om självhushåll i Afrika

Rika skördar i all ära, men ska man utrota hunger i Afrika är det mer effektivt att satsa på handel och infrastruktur än grödor och jordförbättringar. Det är resultaten från en tolvårig studie som korskopplat satellitdata med intervjuer i 56 byar i sex afrikanska länder.

Bönder på väg till risfält

Mat & jordbruk

Kampen om marken hårdnar söder om Sahara

Bara en liten andel av den mark i de afrikanska områdena söder om Sahara, som förvärvats genom landgrabbing, används till livsmedelsodling. Bristen på mark och vatten drabbar byborna hårt och hotet från klimatförändringar riskerar att förvärra situationen. På flera sätt.

Mat & jordbruk

Nya rön om hur fåglar började flyga

För första gången har forskare mätt den så kallade markeffekten hos flygande djur. Resultatet visar att de sparar mer energi genom att flyga nära marken än någon hittills trott.

Lupinbönor

Mat & jordbruk

”Vi behöver använda de bönor och ärtor vi har”

Sojabönan är ett vanligt inslag på den vegetariska och veganska marknaden i Sverige. Men produktionen av bönan är förknippad med en del miljöproblem. Forskare riktar nu blickarna mot lupin – en likvärdig böna som går att odla i Sverige.

Mat & jordbruk

Så mättar vi 10 miljarder människor år 2050

Mestadels växtbaserad kost, halvering av matsvinn och radikalt förbättrade jordbruksmetoder. Det är svaret på hur vi hållbart och hälsosamt kan föda 10 miljarder människor år 2050, enligt en ny studie från forskare vid bland annat Stockholm Resilience Centre.

Mat & jordbruk

Bekämpningsmedel kan sänka immunförsvaret hos bin

Ny forskning visar att ogräsmedlet glyfosat försämrar immunförsvaret hos bin.

Mat & jordbruk

Bevisat effektiva sätt att minska rovdjursangrepp

Forskare har undersökt vilka åtgärder som är mest effektiva för att minska rovdjursangrepp på tamboskap.

Mat & jordbruk

Fördubblad inavel i svenska hundraser

Inavel och förlust av genetisk variation ökar oroväckande snabbt i de hundraser som har sitt ursprung i Sverige. Orsaken är att alltför få hundar används i avel.

Mat & jordbruk

Älgarnas brunst – inte jakten – ökar antalet viltolyckor

Det är dags att döda myten att jakt ökar risken för viltolyckor under hösten. Det är snarare älgarnas jakt efter en partner som gör att de korsar vägen under hösten, enligt en studie från SLU.

Mat & jordbruk

Förpackningar en lösning för minskat matsvinn

1,3 miljarder ton livsmedel slängs globalt varje år, och bidrar till stora miljö- och klimatproblem. Nu har forskare tittat på hur framtidens förpackningar kan bidra till att minska svinnet.

Mat & jordbruk

Vad har kantnålshanar och Gene Wilder gemensamt?

Hos kantnålsfiskar är det hanarna som blir gravida samt förser ungarna med näring och syre. Men de är knappast några mönsterpappor. Enligt en ny studie överger hanen sin befintliga partner om han träffar en hona han gillar bättre. Dessutom gör han sig av med äggen eller förkortar graviditeten för att snabbare kunna para sig med den nya honan.

Mat & jordbruk

Matförgiftningsbakterier vanliga i vildsvinsstammen

Smittorisker med vildsvinskött bör uppmärksammas, enligt en ny avhandling från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Johan Rockström

Mat & jordbruk

”Om vi fixar maten så fixar vi också planeten”

"All den forskning som jag har lett vid Stockholm Resilience Centre visar att maten är den största enskilda orsaken till globala miljöproblem. Det innebär att om vi fixar maten så fixar vi också planeten", säger professor Johan Rockström. Han är nu aktuell med ny kokbok tillsammans med kocken Malin Landqvist och doktoranden Victoria Bignet.

Mat & jordbruk

Äta veganskt det ”enskilt största” du kan göra för miljön

Enligt en ny studie är att äta växtbaserad kost, att undvika kött och mejerier, det sannolikt "enskilt största" du kan göra för att minska din miljöpåverkan.

Mat & jordbruk

Ny vision om framtidens matproduktion

EASAC, de europeiska vetenskapsakademierna, har släppt en rapport om hur vi kan försörja världens ökande befolkning. Minskad köttkonsumtion, mer mat från havet och användning av genteknik är tre av lösningarna som lyfts.

Sallat och örter

Mat & jordbruk

Odlingar med ambition om självförsörjning

30 ton grönsaker per år. Det ska Plantagon, Stockholms nya inomhusfarm, börja leverera till närliggande Ica Maxi från juni. Förhoppningen är att grannodlade grönsaker ska leta sig in på stockholmarnas tallrikar. Men stadsbruket som helhet är fortfarande i sin linda.

Mat & jordbruk

Europeiska fåglar har sämre immunförsvar

Stannfåglar i tropiska Afrika har ett mer utvecklat immunförsvar jämfört med europeiska stannfåglar samt flyttfåglar. Det visar en studie från Lunds universitet.

Mat & jordbruk

Dålig kunskap om jordbrukets sårbarhet

Det finns kunskapsluckor om jordbrukets sårbart inför framtida klimatförändringar och metoderna för att bedöma sårbarhet behöver utvecklas. Det visar en avhandling från Linköpings universitet.

Mat & jordbruk

Så fixar du bästa boendet för fågelungarna

Undvik att spika upp fågelholken i söderläge och välj en skuggig plats. Det rådet kommer från forskare som har noterat att fågelungarna växer sämre i värme.

Mat & jordbruk

Curlade kycklingar kan få det svårt som värphöns

I all välmening har svenska hönsuppfödare skapat en trygg och förutsägbar tillvaro för blivande värphöns. Nu frågar sig forskare om för lite stimulans innebär att curlade kycklingar får svårare att klara framtida utmaningar.

grönsaker

Mat & jordbruk

Bästa dieten för planeten – och dig

Hälsoforskare vet vad vi ska äta för att må bra och miljöforskare har koll på hur vi ska äta för en hållbar utveckling. Men hur ska vi äta för att värna om både hälsa och miljön - samtidigt? Det ska forskare nu ta reda på i ett omfattande tvärvetenskapligt projekt.

Mat & jordbruk

Trendbrott: Svensk köttkonsumtion minskar

2017 sjönk köttförbrukningen med 2,6 procent, vilket motsvarar 2,2 kilo per person. Det är den största minskningen sedan 1990.

kyckling

Mat & jordbruk

Bättre sömn ska ge friskare kycklingar

Slaktkycklingar lever stora delar av sina liv i konstant ljus. Men i ett nytt forskningsprojekt ska forskare undersöka hur kycklingarna kan få en bättre miljö anpassad för sömn och vila, vilket ska leda till mer välmående kycklingar med större chans till återhämtning och ett bättre immunförsvar.

Mat & jordbruk

Så minskar vi matsvinnet

Varje svensk slänger årligen 45 kilo fullt ätbar mat. Nu har KTH-forskare kommit fram till vad du kan göra för att minska matsvinnet. 

Mat & jordbruk

Markbruk har stor påverkan på klimatet

En ny studie visar att skogarnas förmåga att lagra koldioxid minskar när människor brukar dem eller låter djur beta i dem.

Mat & jordbruk

Sju värstingar står för halva matsvinnet i grönsaksdisken

Banan, äpple, tomat, sallad, paprika, päron och vindruvor står för nästan hälften av butikens svinn av frukt och grönt. Det visar en studie från Karlstads universitet.

Mat & jordbruk

Husdjur bidrar till BNP

En rapport från SLU visar att hund- och kattsektorn bidrar med sju miljarder kronor till BNP och sysselsätter mer än 8000 personer. Det samhällsekonomiska värdet motsvarar bara en del av djurens totala värde.

Mat & jordbruk

Nanomaterial kan fungera som växtskyddsmedel

Vissa nanomaterial kan passa för växtskydd genom att förbättra biologisk bekämpning av svartfläcksjuka på raps och kål. Dessutom kan det öka växters stresstolerans vid torka, visar forskning från SLU.

Mat & jordbruk

Harpestbakterie även i harkött

Harpest kan infektera och smitta mellan ett stort antal djurslag, inklusive människa. En ny avhandling vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) visar nu att även muskulaturen hos harar kan innehålla den bakterie som orsakar harpest.

Mat & jordbruk

EU:s jordbruksstöd slår fel

En rapport från Lunds universitet visar att EU:s direktstöd kan vara negativt för såväl konkurrenskraft som miljö.

Mat & jordbruk

Center med fokus på försöksdjur invigt

I går invigdes ett nytt center som ska arbeta för att förändra användningen av levande djur vid djurförsök. Centret ska verka för färre djur i försök och att kvaliteten på djurförsök ökar genom god välfärd för djuren. 

Mat & jordbruk

Hundägande minskar risk att dö i hjärtsjukdom

Hundägare har lägre risk att dö av hjärtsjukdom, enligt en ny studie. Hundägande minskar också risken för hjärtinfarkt och stroke hos ensamstående personer.

Mat & jordbruk

Framtidens traktorer självkörande och eldrivna

Forskningsinstitutet Rise har undersökt hur självkörande elmaskiner kan användas i jordbruket och kommit fram till att man kan spara in på både kostnader och klimatutsläpp.

Mat & jordbruk

Fisketurismens intäkter viktiga för landsbygden

Fisketurismen, framför allt den utländska, kan ge värdefulla intäkter till den svenska landsbygden. Det visar en studie som Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har genomfört på uppdrag av Jordbruksverket.

Mat & jordbruk

Här är metoderna som ger störst skörd

Forskare från SLU har undersökt vilka metoder som ger störst skörd när man odlar korn - i verkligheten. De jämförde en mängd faktorer för att ringa in de odlingsåtgärder som haft störst betydelse för en större skörd.

Mat & jordbruk

Nobelprisforskning ger kunskap om jord- och skogsbruk

Årets Nobelprisvinnare i fysiologi eller medicin har tittat närmare på den så kallade cirkadiska rytmen, dygnsrytmen för levande organismer. Resultatet har även bäring på andra vetenskapliga ämnen som botanik och kan bland annat ge svar på hur jord- och skogsbruket kan öka sin avkastning.

Mat & jordbruk

Salmonella vanligare i större besättningar

Salmonella-infekterade mjölkkor är vanligare i större besättningar. Dessutom är förekomsten högre i ekologiska besättningar, visar en ny undersökning från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Mat & jordbruk

Kalvar som lever tillsammans mer sociala och bättre aptit

I dag flyttas nyfödda kalvar ofta direkt från mamman till så kallade hyddor utomhus. Vanligtvis hålls de där ensamma men forskning pekar på att kalvar som bor två och två både äter bättre och blir mer sociala.

Mat & jordbruk

Kritik mot förslag om ny grishållning

Griskultingar ska kunna skiljas från sina mammor tidigare än vad de gör i dag, det föreslår Jordbruksverket. Men kritiker säger att myndighetens förslag är baserat på ovetenskapliga studier

Mat & jordbruk

Fall av Newcastlesjuka utanför Kalmar

Fågelsjukdomen Newcastlesjuka har konstaterats på en gård med fjäderfä utanför Kalmar, bekräftar Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Jordbruksverket har nu infört restriktioner i området för att undvika smittspridning.

Mat & jordbruk

Forskare utreder varför älgen är vit

Den vita älgen i västra Värmland har blivit en viral succé och nu ska en forskargrupp vid SLU ta redan på varför älgarna är just vita.

Mat & jordbruk

Storsatsning på svensk livsmedelsforskning

Regeringen meddelade i dag att de satsar 78 miljoner kronor på att stärka forskning om livsmedel samt att öka innovationskraft och samverkan inom den svenska livsmedelssektorn.

Mat & jordbruk

Sorterat avlopp testas storskaligt i Helsingborg

I den bästa av världar cirkulerar kväve, fosfor och andra näringsämnen från jord till bord och tillbaka igen. Vägen dit är lång men det finns ljuspunkter. I Helsingborgs stad läggs nu grunden för över 300 nya lägenheter med källsorterande avlopp.

Mat & jordbruk

Svensk raps kan bli nytt köttsubstitut

Restprodukter från rapsoljetillverkning har visat sig innehålla essentiella aminosyror som vegetarianer har svårt att tillgodogöra sig. Nu arbetar forskare vid Lunds Universitet för att utveckla ett livsmedel som kan utmana quorn och soja, något som kan ha många fördelar. 

Mat & jordbruk

Färre men större svenska jordbruksföretag

Antalet svenska jordbruksföretag fortsätter att sjunka. Även arealen åkermark minskar, men inte i lika stor omfattning, vilket beror på att företagen har blivit större.

Mat & jordbruk

”Biogasen skapar mervärde”

I dag återvinns ungefär en fjärdedel av våra matrester, en siffra som regeringen vill öka. Men i takt med ökad återvinning ökar också nyfikenheten; vilken nytta gör våra matrester egentligen för miljön?

Mat & jordbruk

Kubas hållbara jordbruk – påtvingad omställning

Kuba är idag världsledande när det gäller ekologiskt jordbruk och stadsodling. Landet lyfts av FN-organet FAO som ett exempel på hur nationer kan ställa om till ett mer kemikalie- och fossilfritt jordbruk, men bakom omställningen ligger svåra ekonomiska utmaningar.

Mat & jordbruk

Trädgårdsodlingens historia fortfarande aktuell

Våren är på ingång och på många platser i landet är planeringen och planteringen i full gång. Men hur skyddas odlingarna på bästa sätt? Och hur håller man borta sniglar och andra djur som vill mumsa på plantorna? Många metoder från förr gäller än.

Mat & jordbruk

Instagram-generationen slänger mer mat

Ungdomar fokuserar mer på ovanliga recept som ser bra ut på bild men ger onödigt mycket mat. I Storbritannien leder det till att alltmer mat slängs bland de under 35, visar en ny rapport.

Mat & jordbruk

Forskningsprojekt låter orangutanger prova Tinder

Orangutangen Samboja ska få välja sin nya partner på en skärm. Experimentet ska öka förståelsen för hur apors parning går till och hjälpa djurparker att hitta primater som gillar varandra.

Mat & jordbruk

Kvinnor riskerar sjukdomar av boskap i staden

Bakteriesjukdomen brucellos kan smittas från djur till människa. Ny forskning visar att kvinnor i utkanten av städer i Centralasien löper särskilt stor risk.

Mat & jordbruk

Julens guld odlas i Staffanstorp

Det började som en vild chansning. Men efter ett år kan Silvia Mutlu i skånska Staffanstorp konstatera att det går alldeles utmärkt att odla saffran i Sverige. Nu hoppas hon kunna öppna en gårdsbutik för att sälja den eftertraktade kryddan.

Mat & jordbruk

Lantbrukare inte redo för nationell krissituation

Vad händer i en kris- eller krigssituation när den mat som ligger på butikshyllorna och rullar på vägarna tar slut? Vilka resurser finns på lantbruken runt om i landet? Camilla Eriksson, forskare vid SLU, har ställt frågorna till 20 svenska lantbrukare.

Mat & jordbruk

Forskare effektiviserar fotosyntesen

Genmodifierade växter har visat sig bli 20 procent större när deras fotosyntes gjorts mer effektiv. Forskarna tror att det kan vara ett steg i att föda en större befolkning.

Mat & jordbruk

Gödselfrågan som inte går att skita i

Räcker vårt gödsel om vi både ska minska djuruppfödning och användning av konstgödsel? Svaret är sannolikt ja – om vi odlar mer fleråriga växter som binder näring bättre och flyttar djur från södra Sverige till Mälardalen.

Mat & jordbruk

Mjölk från behandlade kor kan öka risken för resistens

När kalvar får mjölk från kor som behandlats med antibiotika kan risken öka för resistensutveckling. Det visar ny studie från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Mat & jordbruk

Ny diet spar både pengar och miljö

Användningen av soja i djurfoder är ifrågasatt av både etiska- och miljömässiga skäl. Forskare på Lövsta söker nu efter alternativa proteinkällor som kan produceras på den egna gården. På så sätt skulle bönderna slippa både sojaberoendet och minska transporterna till gården.

Mat & jordbruk

”Aldrig sett en bransch som är så långt ifrån akademin”

Livsmedelsindustrin är Sveriges fjärde största bransch, sett till omsättningen, och den har direkt koppling till flera av FN:s hållbarhetsmål. Men bristen på forskning kring hållbar livsmedelsproduktion är stor, menar både branschen och akademin.

Mat & jordbruk

Naturbete på gott och ont

De stora klimatutsläppen från svensk nötköttproduktion behöver minska. Men frågan är om priset för en minskad klimatpåverkan är värt att betala.

Mat & jordbruk

De modiga skolköken – med rätt att servera blomkål

På Nya Påvelundskolan i västra Göteborg är målet att minska skolkökets klimatpåverkan med 40 procent till år 2030. En ny databas gör det enklare för storkök att klimatberäkna måltider, och nu består bara utmaningen att få barnen att äta de nya rätterna.

Mat & jordbruk

EU tar steg mot minskad antibiotikaanvändning

EU-parlamentet antog förra veckan ändringar i EU:s lag för veterinärmedicinska läkemedel. De vill se ett förbud för kollektiv- och förebyggande behandling av djur.

Mat & jordbruk

Växterna som renar giftig jord

Växter som humle, solrosor, svartsenap och gräslök kan rena förorenad mark från tungmetaller som bly, kadmium och arsenik. Nu vill forskare vid Linnéuniversitetet i Kalmar använda växterna för att rena mark vid gamla glasbruk.

Mat & jordbruk

57 olika bekämpningsmedel hittade i honungsbin

I en ny studie hittades 57 olika bekämpningsmedel i Europeiska honungsbin. Genom en ny metod för att upptäcka gifter i bin hoppas forskarna kunna förstå bidöden - och hitta strategier för att rädda dem.

Mat & jordbruk

Torkan slår hårt mot USA:s viktigaste odlingsmark

Torkan i Kalifornien är inne på sitt fjärde år. Många sektorer drabbas hårt och i krisens spår uppmanas alla att stänga av kranen.
Samtidigt expanderar de stora mandelodlingarna i Central Valley, en vattenslukande industri som borrar allt djupare efter grundvatten i den torra jorden. Följ med Extrakt på resa i den sinande dalen.

Mat & jordbruk

Gammal våtmark passar lyxig svampsort

Lyxig ostronskivling odlad på en bädd av vass och kaveldun – snart i en tom lada nära dig? Mikrobiologen Malin Hultberg vid SLU Alnarp vill göra svampodling till en del av en hållbar svensk livsmedelsproduktion.

Mat & jordbruk

Politiken och den heliga kon

Den ökande köttkonsumtionen lyfts allt oftare som ett miljöproblem som behöver hanteras. Men hur svarar politiken? Läs första delen av Extrakts tema om hur köttkonsumtionen påverkar miljön - och hur samhället svarar.

Mat & jordbruk

Är framtidens mat 3D-printad?

Består framtidens tallrikar av 3D-printade insekter? Det ska Örebro universitet undersöka.

Mat & jordbruk

Svensk sojaodling på framväxt

Nu satsar JTI och SLU på att ta fram sorter av edamame-bönor som passar svenskt klimat.

Mat & jordbruk

Lovande utsikter för ett mer hållbart jordbruk

Mindre dieselutsläpp, större skördar, mindre bekämpningsmedel och mindre näringsläckage lovar den nya tekniken, enligt en undersökning av JTI.

Mat & jordbruk

Jätteräkor från Bjuv ska revolutionera smutsig bransch

Jätteräkan har länge pekats ut som en av vår tids största miljöbovar. Kemikalier, antibiotika och skövlade mangroveskogar är bara några av anledningarna. Nu kan ett revolutionerade räkodlingssystem i skånska Bjuv vara på väg att ändra den saken.

Mat & jordbruk

Så gör vi framtidens mat hållbar

Mindre kött, mjölk och ägg. Mer spannmål och betydligt mer baljväxter. Det är några viktiga förändringar vi behöver göra i vår framtida kosthållning, menar Elin Röös och hennes kollegor som forskar om vad vi ska odla och äta i Sverige 2050.

Mat & jordbruk

Labbkött – en väg mot en mer hållbar värld?

"Hej köttälskare, hej vegetarianer. Vi behöver prata om köttets framtid." Det säger forskaren Koert Van Mensvoort om sin nya kokbok "The In Vitro Meat Cookbook" som lyfter labbköttet som en väg mot en mer hållbar värld.

Mat & jordbruk

Gräsligt viktigt hur världens betesmarker sköts

Rätt skötta kan vissa gräsmarker lagra mer kol än skogar. De kan också fungera avkylande genom avdunstning, visar ny forskning. Då gräsmarkerna utgör närmare en tredjedel av jordens isfria yta är de därför en viktig del i arbetet med lindring av och anpassning till klimatförändringarna.

Mat & jordbruk

Svampsjukdom hotar ekologiska bananer

Samtidigt som konsumtionen av ekologiska bananer ökar, sprider sig en dödlig svampsjukdom över världens plantager. Vill det sig illa kan bananproduktionens räddning innebära den ekologiskt odlade bananens död.

Mat & jordbruk

Jordbruksmarken som blir till asfalt

Klimatförändringar och en växande befolkning kräver enligt forskaren Christel Cederberg att den svenska jordbruksmaken bevaras, då den kommer att behövas för matproduktion framöver. Samtidigt förstörs mycket av marken när städer och tätorter breder ut sig.

Mat & jordbruk

Lättare traktorer kan minska utsläppen från jordbruket

Hälften av energin som används direkt i jordbruket går till drivmedel i traktorer och arbetsmaskiner. Genom ny teknik och lättare vagnar skulle det gå att spara minst 20 procent drivmedel, enligt ny forskning.

Mat & jordbruk

Insekter – det nya köttet?

Insekter ses av många som ett bra substitut till mer miljöovänligt kött, då populationen i framtiden kommer att öka och vår miljöpåverkan måste minska. Insekterna är ofta nyttiga, miljömässigt hållbara och, enligt många - goda.

Mat & jordbruk

Fattigdom i skuggan av kakaoodlingarna

Fattigdomen bland kakaoodlare hindrar en hållbar produktion och hotar tillgången på kakao. Utbildning och pengar behövs för att inte klimatförändringarna ska förstöra de känsliga träden. Insatserna har ökat, men mycket mer behöver göras.

Mat & jordbruk

Bekämpningsmedlet som både dödar bin – och gör dem beroende

Två nya studier från Sverige och Storbritannien har båda undersökt hur vilda bin reagerar på bekämpningsmedelsgruppen neonikotinoider. 

Metan största källan till växthusgasutsläpp inom mjölkproduktionen

Mat & jordbruk

Metan – största miljöboven inom mjölkproduktion

Metan är den största källan till växthusgasutsläpp inom ekologisk mjölkproduktion. Det visar en ny studie baserat på 34 gårdar i sex europeiska länder.

Mindre skillnad i skördarnas storlek mellan ekologisk och konventionell odling

Mat & jordbruk

Mindre skördeskillnader mellan eko och konventionell produktion

Skördeskillnaderna mellan eko och konventionell produktion är mindre än vad man tidigare har trott. Den visar ny amerikansk studie.

Mat & jordbruk

Flugan som ska göra skiten till mat

Föreställ er ett system där lantbrukets matrester, djurspillning och annat organiskt avfall blir till högvärdigt djurfoder. Ett sådant avancerat kretslopp är forskare vid SLU på väg att realisera. Huvudrollen i projektet spelas av tusentals fluglarver.

Mat & jordbruk

Hård debatt i media om ekologiskt jordbruk

Ger ekologisk produktion bättre livsmedel och bättre miljö? Eller vad är det som gäller? En het debatt kring detta har blossat upp efter att fyra SLU-forskare riktat kritik mot ekologiskt jordbruk på Svd Brännpunkt.

Åkermark

Mat & jordbruk

Salt förstör värdefull odlingsmark

Höga salthalter hotar över 20 procent av världens odlingsmarker visar nya studier. Forskare föreslår genmodifierade grödor som en lösning på problemet.

Forskare letar efter antibiotikaresistens i kalvtarmar

Mat & jordbruk

Letar resistenta bakterier i kalvtarmar

Hur utbredd är antibiotikaresistens inom svensk mjölkproduktion? Och är det någon skillnad mellan ekologisk och konventionell produktion? Forskare vid SLU har fått fyra miljoner kronor för att ta reda på hur det ligger till. Svaret söker de i kalvars tarmar.

Stadsodling på Skansberget i Göteborg.

Mat & jordbruk

Dags att ta stadsbonden på allvar

Stadsodling är superhett och engagerar allt fler människor i Sverige. Är det mest ett trendigt nöje för hipsters eller kan stadsbonden faktiskt spela en viktig roll i framtidens matförsörjning? Extrakt tar tempen i rabatten.

Mat & jordbruk

Baljväxter – fixar både bilen och biffen

Baljväxter är rika på proteiner och kan bidra till klimatsmart bränsle. Nu vill EU öka odlingen av dessa växter som har den unika förmågan att kunna binda sitt eget kväve.

Debatt

Mat & jordbruk

”Den sjukvård vi tar för given kommer förändras i grunden”

Antibiotikaresistensen är en pandemi, men en tyst och långsam sådan. Som en ångvält rullar den fram över världen och hotar att slå ut sjukvården i land efter land. Just nu drabbas utvecklingsländerna hårdast. I Sverige är det enstaka svaga patienter eller ett litet lokalt utbrott på något sjukhus som skapar rubriker om ”dödsbakterier”. Vi är på väg mot stupet men gör inget eller väldigt lite för att stoppa marschen mot avgrunden. Det skriver Björn Olsen, författare och professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet.

Mat & jordbruk

”Lagstiftning stigmatiserar ofarliga GMO-grödor”

All tillgänglig forskning visar att det inte är förädlingsmetoden som avgör en grödas påverkan på människor och djurs hälsa eller den omgivande miljön. Trots detta ställs fortsatt omfattande krav på riskanalyser av GM-grödor medan motsvarande krav helt saknas för konventionellt förädlade grödor. Det är hög tid att reformera EU:s biosäkerhetslagstiftning och införa en teknikneutral lagstiftning som reglerar slutprodukten istället för, som idag, förädlingsmetoden. Det skriver Jens Sundström, docent och samverkanslektor vid SLU.

Mat & jordbruk

Den besprutningsfria potatisen snart här

Forskare vid SLU tror sig ha skapat en ny potatissort som både är god och långsiktigt resistent mot bladmögel. På sikt kan det drastiskt minska användningen av bekämpningsmedel i kommersiell potatisodling.

Mat & jordbruk

Blommor förbättrar vallodlingen

Det krävs mer än odlad vall för att pollinatörer ska ska gynnas. Det visar ny forskning från Lunds universitet.

Mat & jordbruk

Värdelöst spill kan bli värdefull mat

Biprodukterna i livsmedelsproduktionen är en outnyttjad resurs med stor potential. Utmaningen ligger inte bara i att utveckla nya tekniker för att ta tillvara ännu mer av råvaran. Kommunikationen med konsumenterna är minst lika viktig för att lyckas med nya produkter.

Mat & jordbruk

Omstridd datummärkning leder till stort svinn

En viktigt skydd för konsumenten eller ett sätt att sälja ännu mer varor? Datummärkningen är omstridd och spelar en viktig roll för sättet vi konsumerar livsmedel. I Sverige uppskattas en tredjedel av hushållens matsvinn kunna kopplas till datummärkning.

Mat & jordbruk

Så ska vi lockas att välja den prickiga maten

Små skönhetsfel får oss att rata mat som är helt okej att äta. Hur kan det psykologiska motståndet minska? Forskarna har tips på vad butikerna kan göra för att förmå oss välja livsmedel med ofarliga ”skavanker”.

Mat & jordbruk

Svenska hushåll tillhör de värsta matkastarna

En tredjedel av all mat som produceras i världen går förlorad i svinn, men probleminsikten hos svenska konsumenter är fortfarande liten.

Mat & jordbruk

En enorm omvandling – i det tysta

En jättelik strukturomvandling sker inom svenskt jordbruk. Det som var tio gårdar för tjugo år sedan är idag en enda stor gård. Blandjordbruken försvinner och specialiseringen ökar. Samtidigt läggs många jordbruk ner helt och hållet.

Mat & jordbruk

Bönderna som går emot strömmen

Svenska gårdar läggs ner i rask takt, och de som är kvar blir allt större. Men samtidigt som en stor strukturomvandling pågår inom svenskt jordbruk, ser forskarna en annan trend: många bönder har vanliga lönearbeten och sköter gården vid sidan av.

Mat & jordbruk

Ny typ av kyckling ska möjliggöra ekoproduktion

Ett antal kycklingar som fridfullt går omkring i gräset och pickar efter mat. Så skulle man kunna föreställa sig livet för en svensk ekokyckling. Men riktigt så enkelt är det inte. Istället riskerar de ekoproducerade kycklingarna ledbesvär och ständig hunger. Forskare vid SLU vill nu hitta alternativ så att ekoproduktionen kan underlättas.

Mat & jordbruk

Ekologiskt eller inte – odlingssättet lämnar spår

Det är inte bara till det yttre som ekologiskt och konventionellt odlade grödor ser olika ut. Ny forskning visar att även innehållet skiljer sig.
– Ekologiska grönsaker har ett högre pris, och det finns ett incitament för fusk. Det här kan vara ett sätt att bekräfta att en gröda, som utges för att vara ekologisk, faktiskt är det, säger Axel Mie, forskare vid Karolinska Institutet.

Mat & jordbruk

Kiss bäst bland återvunna gödselmedel

Vill man använda återvinnings-gödsel på åkrarna är kiss det bästa valet, visar en ny avhandling från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala.

Mat & jordbruk

Sjuka tambin smittar vilda humlor

Vilda humlor smittas med virus och parasiter av tama honungsbin. Överföringen av sjukdomar från de tama bina till vilda pollinatörer gör det ännu mer angeläget att kontrollera sjukdomar hos tambina, skriver forskare i Nature.

Mat & jordbruk

Miljontals tuppkycklingar kläcks i onödan

Varje år avlivas sju miljoner tuppkycklingar direkt efter kläckning i Sverige. Eftersom tuppar inte kan användas i äggproduktionen på värphönsgårdar sorteras de bort och avlivas omgående. Etiskt försvarbart? Holländska forskare har nu utvärderat möjligheten att istället föda upp tuppkycklingarna för köttproduktion.

Mat & jordbruk

Framtidens grönsaker växer på höjden

Vertikal grönsaksodling i städer är ett fenomen som växer. Förespråkarna menar att det är en del av svaret på hur världens snabbt ökande urbana befolkning ska försörjas med livsmedel.

Mat & jordbruk

Svenskarna äter 25 procent mer kött än rekommenderat

Svenskar äter för mycket kött visar en ny studie från Lunds Tekniska Högskola. I studien presenteras också hur klimatet skulle påverkas om vi minskade vårt köttintag till den rekommenderade nivån.

Mat & jordbruk

Stort svinn inom det svenska jordbruket

400 000 ton av det som skulle ha blivit mat lämnar aldrig gårdarna. Det visar en nordisk studie ledd av Jordbruksverket.

Mat & jordbruk

Svensk upptäckt öppnar för kemikaliefria äppelodlingar

Det är inte bara fruktköttet utan även en liten jästsvamp som lockar äpplevecklarlarven att borra sig in i äpplet. Upptäckten som gjorts av forskare vid SLU öppnar för ett nytt biologiskt bekämpningsmedel bestående av jäst och insektsvirus vilket kan rädda äppelodlingar för miljoner och minska behovet av kemikaliebesprutning.

Mat & jordbruk

Rekordutveckling för miljömärkta varor

Antalet varor som produceras och säljs under någon form av miljömärkning har ökat kraftigt de senaste åren. Det visar en ny rapport från forskningsprogrammet Entwined som leds av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Mat & jordbruk

Forskarvärldens rebell vägrar anpassa sig

Örjan Carlborg lyfts ofta fram som en av landets mest framgångsrika unga forskare inom sitt fält. Hans drivkraft är nyfikenhet och han väjer sällan för att uttrycka sin åsikt. Själv beskriver han sig som forskarvärldens tonårsrebell.

Mat & jordbruk

”Kycklingproduktionen kan inte enbart vara beroende av GM-soja”

Bakom kycklingfilén på tallriken finns ett produktionssystem som är helt beroende av soja som proteinkälla. Odlingen av soja är geografiskt koncentrerad, utsädet kontrolleras av få stora kemiföretag och lantbrukarna har ensidigt och storskaligt satsat på genmodifierad soja vilket medför problem med resistenta ogräs och ökande kemikalieanvändning i världens sojafält. För att långsiktigt öka livsmedelssäkerheten behövs en proteinförsörjning som har större variation och mångsidighet. Det skriver Christel Cederberg som forskar om matens miljöpåverkan vid SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik.

Mat & jordbruk

Hur ska världens jordbruk klara framtidens torka?

Torka är en utmaning för jordbruket i stora delar av världen och den utmaningen kommer att bli allt större under de kommande decennierna.

Mat & jordbruk

Motståndet i Europa mot GMO kan vara en myt

Flera europeiska attitydundersökningar om GMO har haft en negativ utgångspunkt. Det kan ha bidragit till en felaktig bild av motståndet mot GMO i Europa, visar en ny studie från Mistra Biotech.

Mat & jordbruk

Fler ekosystemtjänster med samodling

Hassel, äppelträd och al. Bärbuskar, klängväxter och marktäckande bladgrönsaker. Detta är några av de växter som nu tillsammans spirar i tolv stycken skogsträdgårdar spritt över landet.

Mat & jordbruk

Bättre koll på inköp ska minska matsvinn i butik

Det är inte övermogen frukt som orsakar det största svinnet i matbutiken. Faktum är att butikerna slänger den största mängden frukt och grönt redan vid lastkajen.

Mat & jordbruk

Han vill minska glappet mellan gård och konsument

Vi måste välja maten vi äter baserat på djupare kunskap. Det menar etologen Per Jensen som med boken "Hur mår maten?" vill minska det ökande glappet mellan lantgården och konsumenten.

Mat & jordbruk

”Finns inget skäl att kastrera när vi har vaccin”

Vaccination istället för smärtsam kastrering? För att komma till bukt med obehaglig lukt i kött och aggressivt beteende hos grisar behöver inte plågsamma ingrepp längre vara ett alternativ. Men fortfarande råder en viss skepsis till att vaccinera grisar. Det är något som forskarna nu vill ändra på.

Mat & jordbruk

Eko-bönder öppnar för GMO

Den ena driver ett ekologiskt lantbruk och den andra utvecklar nya genmodifierade grödor. Tillsammans har de skrivit den uppmärksammade boken "Tomorrow's Table" som handlar om hur ekologiskt jordbruk kan kombineras med modern genteknik till nytta för både människor och miljö.