Baljväxter är rika på proteiner och kan bidra till klimatsmart bränsle. Nu vill EU öka odlingen av dessa växter som har den unika förmågan att kunna binda sitt eget kväve.

I jakten på hållbara energikällor lyfts olika åkerbränslen ofta fram: snabbväxande pilarter, ”energigräs”, oljeväxter och spannmål. Men eftersom de gödslas med energikrävande konstgödsel, precis som de flesta andra åkergrödor, blir energivinsten i slutändan inte särskilt stor.

Fixerar sitt eget kväve

Det finns dock en växtfamilj som kan råda bot på problemet: baljväxterna, det vill säga ärtor, bönor, klöver, lusern och lupiner. Och nu vill EU att baljväxterna får en skjuts framåt i medlemsländerna.

– Potentialen är stor för baljväxter, både för produktion av mat och biobränsle, säger Georg Carlsson, forskarassistent vid Institutionen för biosystem och teknologi vid SLU, som ingår i EU:s nya baljväxtprojekt Legato.

– Fördelen med att baljväxter fixerar sitt eget kväve ger oss stora miljö- och klimatvinster och är något man absolut bör ta hänsyn till i ekonomiska kalkyler, säger han.

Flera positiva effekter

Erik Steen Jensen, professor, SLU
Erik Steen Jensen, professor, SLU

Baljväxternas förmåga beror på att de lever i symbios med Rhizobium-bakterier, ett slags jordbakterier som håller till i växtens rotknölar och kan fixera luftens kväve och göra det tillgängligt för växten. Baljväxterna gödslar alltså sig själva.

– Vid en bra symbios mellan baljväxter och bakterierna, som man ofta får vid odling av till exempel ärt, åkerböna och klöver, behöver man inte använda någon kvävegödsel alls, säger Erik Steen Jensen, professor vid samma institution.

Han har lett en internationell forskargrupp som gjort en sammanställning av ett stort antal studier kring baljväxter. Forskarna kunde även konstatera andra positiva effekter, bland annat är avgången av den potenta växthusgasen lustgas (N2O) i genomsnitt 60 procent lägre från odling av baljväxter än för kvävegödslade grödor.

Blandar med andra grödor

Baljväxter odlas ofta i rena bestånd, till exempel sojabönor i Sydamerika och försök med baljväxtträdet Pongamia som energigröda i Australien. Men genom att blanda in de självgödslande baljväxterna i andra grödor, till exempel i vallodling, där klöver eller lusern samodlas med perenna gräs, kan klimatnyttan bli ännu större.

– Baljväxterna och gräsen kompletterar varandra och ger hög skörd med låg miljöpåverkan. Av vallskörden kan man göra biogas, och de kväverika resterna från rötningen kan sedan användas som biogödsel och föras tillbaka till åkermarken, både till fodervallar och livsmedelsgrödor, säger Erik Steen Jensen.

Biogasproduktion i liten skala

Georg Carlsson, forskarassistent, SLU
Georg Carlsson, forskarassistent, SLU

Vall med baljväxter har nu börjat användas för biogasproduktion i Sverige, men än så länge är det i liten skala.

– Om odlingen ska få ökat genomslag behöver jordbrukarna veta att det finns avsättning så att de vågar investera. Det behövs flera biogasanläggningar och metoderna för hantering och förbehandling av biomassa behöver utvecklas så att det blir intressant för anläggningarna att köpa in vall, säger Georg Carlsson.

Rika på proteiner

När det gäller att klara de mest klimatpåverkande delarna av de svenska hushållens konsumtion, populärt sammanfattat ”bilen, biffen, bostaden” efter en statlig utredning för snart tio år sedan, är baljväxter användbara på flera sätt. Förutom att bidra till klimatsmart bränsle som fixar ”bilen” är baljväxter också rika på proteiner och kan därför hjälpa oss att klara ”biffen”.

– Det är stort fokus nu på baljväxter som human näring, säger Erik Steen Jensen. De kan ersätta vår köttkonsumtion på ett fantastiskt sätt och intresset i Sverige är stort, marknaden växer för alternativa proteinkällor. Det nya EU-projektet handlar bland annat om hur vi kan förädla baljväxter så att vi får högre kvalitet och en variation av välsmakande produkter. För vi vill kanske inte äta klassisk ärtsoppa oftare än varje torsdag, säger Erik Steen Jensen.

Baljväxter

Baljväxter är ett annat namn på familjen ärtväxter, på latin Fabaceae. Namnet kommer av att frukten oftast är en torr så kallad balja, som kan vara allt ifrån några få millimeter till mer än 30 centimeter lång. Över hela världen finns åtminstone 17 000 arter i närmare 700 släkten, av både örter, buskar och träd. Många arter växer genom att slingra eller med klängen, vissa är lianer. Familjen är en av världens ekonomiskt viktigaste och innehåller många nytto- och prydnadsväxter, bland annat jordnöt, kikärt, ärt, åkerböna, lupin, lins, sojaböna och bockhornsklöver. Bruna och vita bönor, vaxbönor, brytbönor, skärbönor med flera former, är alla olika sorter av arten böna (Phaseolus vulgaris).  Andra familjemedlemmar är akacior, ginster, gullregn, indigo, kassior, klövrar, lusern, vialer och vickrar.

Klimatsmarta baljväxter

Baljväxter har visat sig vara ”klimatsmarta” på flera sätt, bland annat med avseende på hur mycket av växthusgaserna koldioxid och lustgas som avges från odlingarna, hur mycket energi som krävs för att odla dem och deras potential som råvara för bioenergi. Om detta går att läsa i översiktsartikeln Legumes for mitigation of climate change and the provision of feedstock for biofuels and biorefineries. A review.

Mer baljväxter i EU

I Europa odlas baljväxter på bara knappt två procent av den odlingsbara marken, mot mer än tio procent i Kina och på de amerikanska kontinenterna. EU:s nya projekt Legato (Legumes for the Agriculture of Tomorrow) som är ett samarbete mellan 29 forskningsinstitutioner, företag och branschorganisationer i elva länder, löper fram till slutet av 2017 och ska stimulera den europeiska baljväxtodlingen. Bland annat ska nya sorter, förädlingstekniker och odlingssystem utvecklas. SLU i Alnarp under ledning av professor Erik Steen Jensen är svensk partner i projektet. Läs mer på Legatos hemsida.


Michaela Lundell

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

 • Stig Johansson skriver:

  Med anledning av min debattartikel i Dalademokraten förra veckan undrar jag om skörd av lupiner som råvara för framställning av biobränsle är en realistisk tanke. Finns sådana maskiner?

  Alla insekter är borta om 100 år

  Enligt de flesta biologer befinner vi oss just nu i det sjätte massutdöendet av liv på jorden.
  Fortsätter utvecklingen kommer insekterna enligt rapporten att ha halverats om 50 år och kan vara helt borta om 100 år. Rapporten har publicerats i Biological Conservation. Minskningen beror på olika förändringar i insekternas livsmiljö, användningen av bekämpningsmedel och klimatförändringarna som blir allt mer märkbara.

  För att det inte ska gå så här illa kan vi alla hjälpa till att skapa biologisk mångfald. Det viktigaste kanske är att låta bli att städa så infernaliskt på tomten och ute i naturen.

  En vanlig gräsmatta behöver inte se ut som en golfbana. Vitklöver, brunört och maskros är viktiga nektarkällor för insekter och dom kommer gärna in av sig själv. Men en gräsmatta kan innehålla många fler arter, om man inte klipper den så tidigt på våren, och låter ängsblommorna vandra in. När dom blommat över på sensommaren och satt frö, kan man röja bort överblommade strån och börja använda gräsklipparen som vanligt. Nästa år blir blomsterprakten ännu mer fantastisk och det kostar ingenting. Naturen är gratis om man låter bli att ”sköta den”.

  Att ersätta kol och olja med biobränsle är ju väldigt bra. Sly och grot hackas till flis och blir till el och värme i värmekraftverket. På lång sikt minskar utsläppen av CO2. Men om det görs på ett okunnigt sätt, är det inte bra för den biologiska mångfalden. Jag har sett markägare som skövlar skogsbryn och åkerholmar på sly, utan att spara blommande arter som rönn och sälg. En gammal sälg är en guldgruva för bin och massor av vilda insekter. Blommande träd borde fridlysas, om det nu finns några kvar.

  Våra vägrenar, kan vara en sista rest av en rik ängsflora som vi hade tidigare. De moderna maskiner som man idag använder efter vägarna, sprider tyvärr lupiner och ökar på det viset den biologiska enfalden. Om det finns några artrika vägrenar utan lupiner kvar, borde dom fridlysas.

  Ta fram maskiner som kan samla upp lupiner och använd dom för att göra biobränsle. Efter ett antal lupinskördar blir vägrenen näringsfattig och ängsväxter som blåklocka, kattfot och ängsnejlika kan vandra in igen. Sådana vägrenar behöver inte röjas vilket är ett exempel på att smart miljöteknik, även kan vara ekonomiskt lönsam.

  Det är mångfalden av arter som är basen i ett stabilt ekosystem. Vi kan alla gynna mångfalden genom att sköta naturen på rätt sätt. Ofta innebär det att inte sköta den alls.