Mygga

Klimat

”Södra Sverige behöver förbereda sig för nilfeber”

Nilfebervirus sprids norrut i ett varmare klimat och bland annat Tyskland ser varje år fall av nilfeber. Men myndigheter och regioner i södra Sverige är inte rustade för att tidigt upptäcka smittan. Det menar smittskyddsläkare i en debattartikel.

Möte

Hållbara städer

Så snabbt överförs virus i mötesrummet

Då var vi mitt i ”vabruari” igen, med febertoppar, snorpapper och vinterkräksjuka. Men varför blir vi egentligen mer sjuka på vintern? Och hur snabbt överförs smitta?

Vattenglas

Livsstil & konsumtion

Lärdomar från Danmark kan minska vattenförbrukningen

Svenskar gör av med 140 liter dricksvatten per person varje dygn. Danskar gör bara av med 100 liter. Priset på kranvatten kan vara en förklaring, menar forskare vid Malmö universitet.

Tankar

Transport

Inte bara klimatet som förlorar på minskad reduktionsplikt

Beslutet om reduktionsplikt, som fattades i (nästintill) politisk enighet för bara fyra år sedan, kommer enligt regeringens höstbudget att sänkas kraftigt. Konsekvenserna för klimatet har belysts i media, men det får även andra följder; bortkastade forskningspengar och förlorade chanser till ökad självförsörjning av inhemska drivmedel är några exempel.

Parkering

Hållbara städer

Parkeringar tar upp mer plats än landets totala bostadsyta

Trots att forskningen är tydlig – tillgången till parkering påverkar trafiken och därmed utsläppen – så möter många kommuner motstånd när parkeringar tas bort. Men det går att göra förändringar även inom känsliga policyområden.

Översvämning

Klimat

Fem nya områden med hög översvämningsrisk

MSB har identifierat totalt 26 områden i Sverige som bedöms ha betydande risk för översvämning. Nya områden på årets lista är Gävle, Sundsvall, Eskilstuna, Västerås och Varberg medan fyra områden har plockats bort.

Orkan Katrina

Klimat

Forskare: Dags att utvidga skalan för orkaner

Den femgradiga skalan för orkaner räcker inte längre till, när kraftigare stormar blir allt vanligare. Det menar forskare i en ny studie och efterlyser en kategori 6 för orkaner med vindar på över 86 meter per sekund.

Snabba uppdateringar

Skog

Kväve från luften gör mykorrhiza känsligare för övergödning

Publicerad 23 februari 2024

I områden där nedfallet av luftburet kväve är lågt trivs mykorrhizasvampar oavsett mängden kväve i marken. I granskog med stora kvävenedfall påverkas däremot mykorrhiza negativt, och svamparna blir också känsligare för övergödning från exempelvis jordbruk. Det visar en studie från Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds universitet.

Transport

Nya rutiner i hamnen minskar fartygens klimatpåverkan

Publicerad 21 februari 2024

Ett världsunikt projekt i Gävle hamn har lett fram till ett nytt system som innebär att fartygen inte längre tjänar på att skynda fram mot hamnen för att sedan bli stående där i kö. Istället uppmuntrar de nya rutinerna till lägre hastigheter, vilket minskar utsläppen, enligt Energimyndigheten.

Kemikalier

Gränsvärdet för krom för högt tycker forskare

Publicerad 18 februari 2024

Sexvärt krom är ett starkt cancerframkallande ämne som kan användas vid tillverkning av till exempel färg och rostskydd samt ytbehandling av metallprodukter. Det kan också frisättas vid tillverkning av eller svetsning i rostfritt stål. I Sverige exponeras ungefär 18 000 arbetare för sexvärt krom på sin arbetsplats. Forskare vid Lunds universitet har nu gjort en kartläggning av de risker som arbetstagarna utsätts för. De hävdar att gränsvärdet är för högt och att människor utsätts för cancerframkallande ämnen i onödan.  

Mat & jordbruk

Så kan en uppdaterad ransonering se ut

Publicerad 16 februari 2024

Vid krig eller annan allvarlig kris kan ransoneringslagen komma att tillämpas. Men livsmedelssektorn såg annorlunda ut när lagen kom till. I en rapport från Livsmedelsverket och Jordbruksverket föreslår myndigheterna hur prioritering och fördelning skulle kunna ske i dag om ransoneringslagen behöver tillämpas. Bland annat handlar det om att det som kallas insatsvaror, som behövs i matproduktionen, ska fördelas till producenter så tidigt som möjligt i produktionskedjan.

Mat & jordbruk

Den dolda motorn i Sveriges gröna näringar

Publicerad 14 februari 2024

Migrantarbetare har en kritisk roll i de gröna näringarna i Sverige men det avspeglas inte i löner och arbetsvillkor, visar en avhandling som beskrivs i en artikel från Umeå universitet. Enligt avhandlingen rundas systematiskt de lagar som reglerar migrantarbetares rättigheter.

Hus vid vatten

Klimat

”Uppluckrat strandskydd kan ge våg av tveksamma byggen”

Regeringen vill reformera strandskyddet och göra det lättare att bygga nära vatten, men det kan sätta käppar i hjulet för arbetet med klimatanpassning. Just strandnära områden bedöms som särskilt utsatta i framtidens klimat.

Storspigg

Biologisk mångfald

Grannsamverkan bland rovfiskar bromsar spiggvågen

Spiggen frodas längs den svenska östkusten och det får stora effekter på ekosystemet. Ny forskning visar att de små fiskarnas framfart hejdas om det finns gott om rovfisk i närområdet som kan hjälpa det lokala fiskbeståndet att stå emot trycket.

Skog

Rennäringen hotas av det intensiva skogsbruket

Rennäringen pressas av vindkraftsetableringar och planerade gruvsatsningar, men också av intensivt skogsbruk. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet vill med ett nytt projekt motverka konflikter mellan skogsbruket och renskötseln.

Tvärribbad näbbmussla

Biologisk mångfald

Glada nyheter från övervakning av mjukbottnar

Forskare vid Göteborgs universitet blev glatt överraskade vid den årliga miljöövervakningen av mjukbottnar, då de hittade arten tvärribbad näbbmussla, som varit borta i över 30 år.  

Sjöfart

Transport

Forskarna varnar sjöfarten för övergång till ammoniak

I jakten på fossilfria bränslen har sjöfarten fått upp ögonen för ammoniak som fartygsbränsle. Nu har forskare vid Chalmers analyserat olika bränslen för fartyg – och de varnar för risker med just ammoniak.

Gravstenar

Hållbara städer

Evig gravfrid skapar platsbrist på kyrkogårdarna

I vissa storstäder börjar det bli svårt att hitta mark för nya gravplatser. Kanske måste vi tänka om kring hur länge gravar ska lämnas orörda.

Regn

Klimat

Pilotsatsning för bättre beredskap vid översvämningar

Forskare vid Karlstads universitet deltar i ett EU-projekt som ska förbättra hanteringen av översvämningar. Nu inleds en pilotstudie med blicken mot Klarälven.

Falafel

Mat & jordbruk

Tummen upp även för processad vegansk mat

Vegansk kost är mer hållbar än animalisk mat, sambandet gäller även när maten är processad. Dessutom uppfyller processade veganska produkter de flesta svenska näringsrekommendationer, visar en ny studie.