Social hållbarhet

Grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning av resurser och såväl ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande i samhället. Ett jämlikt samhälle innebär att alla, oavsett kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning har samma rättigheter och möjligheter. Ett jämlikt samhälle minskar risken för konflikter och ger alla människor möjligheten att delta i och påverka samhällsutvecklingen.

Fotboll

Social hållbarhet

Vems lek är skolgården till för?

Skolgårdars utformning kan förstärka elevers utanförskap och orättvisor, enligt en ny avhandling vid Luleå tekniska universitet.

Kvinnor arbetar på fält

Social hållbarhet

”Klimatstöd behöver riktas direkt till kvinnor”

Klimatförändringarnas effekter slår hårdare mot kvinnor i låg- och medelinkomstländer än mot män. Det framgår av en ny FN-studie och författarna menar att klyftan sannolikt kommer att öka.

Aktivism

Social hållbarhet

Akademisk klimataktivism – problem eller möjlighet?

Allt fler forskare höjer rösten för en mer handlingskraftig klimatpolitik. Skillnaden mellan ett offentligt upprop och radikala klimataktioner kan tyckas stor, men när övergår engagemang i aktivism och hur påverkas forskningen? Det ska forskare undersöka i nytt projekt.

Social hållbarhet

”Alla åker inte bort på sportlovet”

Att växa upp i ett fattigt hushåll, vilket ungefär fyra procent av Sveriges barn gör, påverkar inte bara den ekonomiska livskvaliteten. Att inte kunna delta i sociala aktiviteter ökar även de sociala riskerna, enligt forskare vid Stockholms universitet.

Beslut

Social hållbarhet

Kan vi tränas till goda beslut?

Dagligen fattar vi stora och små beslut, men kan vi träna upp vår förmåga att fatta korrekta och bra beslut? Det undersöker en forskargrupp vid Umeå universitet, med hjälp av ett mobilspel.

Grind

Social hållbarhet

Inhägnade områden allt vanligare

Gated communities för tankarna till lyxiga bostadsområden, men ny forskning visar att inhägnade områden är en generell trend, exempelvis i miljonprogramsområden. Utvecklingen är problematisk, då den riskerar att öka privatiseringen av det allmänna, enligt forskare vid Malmö universitet.

Riksdag

Social hållbarhet

Kvinnliga politiker betalar högre pris för makt

En majoritet av Sveriges politiker i ledande roller utsätts för våld och hot och mest drabbas de kvinnliga politikerna. En effekt av det är att kvinnliga politiker oftare än manliga undviker att uttala sig offentligt, vilket i sin tur skadar demokratin, menar forskaren Sandra Håkansson.

Demonstration

Social hållbarhet

Aktivist eller engagerad tjänsteperson?

När politiker kallar statstjänstemän för aktivister är det en normförskjutning i den svenska demokratin, menar Jan Olsson, professor i statskunskap. Han tror att myndigheterna kommer att möta fler värdekonflikter – något de är dåligt rustade för.

Villaförort

Social hållbarhet

Klyftorna växer mellan olika bostadsområden

Skillnaderna i inkomst mellan olika bostadsområden blir bara större. Utvecklingen syns allra tydligast bland personer som har barn.

Moçambique

Social hållbarhet

”Många av världens konflikter bottnar i oenigheter om resurser”

Forskning visar att vart femte utvecklingsland redan i dag upplever finansiell stress orsakad av klimatet, en siffra som riskerar att öka i takt med att klimatförändringarna intensifieras.

Vattenprov

Social hållbarhet

Forskare vill införa varningssystem för smittor i naturen

Ett gemensamt varningssystem för de nordiska länderna, som varnar sjukvården när nya smittor dyker upp i naturen. Det föreslår forskare vid Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Omsorg

Social hållbarhet

Snäv tolkning av gröna jobb drabbar kvinnor 

Jakten på arbetskraft för tillverkning av elbilsbatterier och fossilfritt stål i norra Sverige går het, men för att den gröna omställningen ska bli hållbar så behövs ett genusperspektiv, enligt en rapport från Nordiska Ministerrådet.

Flerbostadshus

Social hållbarhet

Kan ensamhet byggas bort?

Sverige sägs vara världens mest ensamma folk, baserat på att 40 procent är ensamhushåll. I ett projekt samverkar forskare och byggbolag för att bygga bort ensamhet, bland annat genom att satsa på spontana mötesplatser, en välkomnande entré, bänkar och olika aktiviteter.

Trädplantering

Social hållbarhet

Trädplanteringar gynnar inte alltid lokalbefolkningen

När koldioxidutsläpp ska klimatkompenseras handlar det ofta om trädplantering i Afrika eller andra delar av världen. Men människorna som bor där glöms ofta bort, menar forskare vid SLU.

Kaffebönor

Social hållbarhet

Skördar kaffe och går miste om utbildning

Etiopiens skogar bidrar bland annat med skugga åt de kaffeodlingar som ger betydande intäkter till landets småskaliga odlare. Men arbetet med att skörda kaffet görs ofta av barn under skoltid. Det resulterar i att barnen går miste om sin utbildning, enligt en ny studie från Stockholms universitet.

Social hållbarhet

Lönestraff bakom mammors företagande

Generellt är det fler män som startar och driver mest företag, men ser man till föräldrar ser utvecklingen annorlunda ut då mammor startar och driver fler företag än pappor. Det visar en ny studie från Jönköping International Business School.

Vänner

Social hållbarhet

Att stanna kvar är ett aktivt val

Att lämna hemorten för att studera är fortfarande normen, men att stanna kvar är också ett aktivt val, visar en ny studie från forskare vid Malmö universitet, som har intervjuat studievägledare

Cykelbud

Social hållbarhet

Fattiga trots arbete är oftast utrikesfödda män

Personer som trots att de arbetar ändå lever i fattigdom har länge varit ensamstående kvinnor. Men i dag är en annan grupp störst: utrikesfödda medelålders män.

Förskola

Social hållbarhet

Låg kvalitet på förskolans språkundervisning

Förskolan är en av de viktigaste platserna för barnens språkutveckling. Trots det är kvaliteten på svenska förskolors undervisning i språk, skrivande och läsande låg, enligt en ny studie.

Demonstration

Social hållbarhet

”Många olagliga aktioner har ansetts vara nödvändiga”

Domen mot de tolv klimataktivister som i somras blockerade trafiken på E4 i Stockholm har fått bland annat Amnesty att varna för en inskränkt demonstrationsrätt – något som klimatforskare internationellt också har påpekat. Men ett högt tonläge i sociala medier betyder inte att allmänhetens attityder mot klimataktivister har hårdnat, påminner Magnus Wennerhag, professor i sociologi vid Södertörns högskola.

Skateboard

Social hållbarhet

Modern sexism störst hos unga män

Unga män känner sig hotade när kvinnors rättigheter stärks i större utsträckning än äldre generationer. Det framgår av en stor studie vid Göteborgs universitet om jämställdhet och sexism.

Nyhetssändning

Social hållbarhet

Ny studie: Public service stärker demokratin

Public service har en viktig funktion för demokratin och svenskarna har ett jämförelsevis stort förtroende för public service-medierna. Det visar en ny forskningsöversikt.

Bibliotek

Social hållbarhet

Undersöker hur bibliotekens roll kan stärkas

Folkbiblioteken har en betydelsefull roll i samhället. Hur kan biblioteken utvecklas vidare för att bli en ännu viktigare institution för att stärka den sociala hållbarheten i ett samhälle? Det ska forskare nu ta reda på.

Social hållbarhet

Snäva perspektiv i skolböcker om hållbarhet

Högstadiets läroböcker om hållbar utveckling fokuserar på ekologiska aspekter, döljer komplexa frågor och lägger stort ansvar på enskilda individer. Det visar en ny avhandling från Umeå universitet.

Skogsbrand

Social hållbarhet

Hur får vi till en bra krisberedskap?

Att ha en bra krisberedskap handlar inte bara om att vara förberedd inför vissa möjliga händelser. Samhället måste också kunna hantera det oväntade. Så hur gör man sig redo på det fullständigt oförutsägbara? Det undersöker forskare vid Lunds universitet.

Familjeföretag

Social hållbarhet

Döttrar har längre väg till toppen i familjeföretaget

Det är betydligt vanligare att söner tar över familjeföretaget än att döttrar gör det, visar en ny studie. Samtidigt pekar mycket på att företagen faktiskt går bättre under döttrarnas ledning.

historielektion

Social hållbarhet

Gemensam historiebeskrivning för att skapa förståelse

Skolans historielektioner färgas i många länder av ett nationellt – ibland nationalistiskt – perspektiv. I ett nytt forskningsprojekt ska historielärare i stället få stöd för att synliggöra Europas gemensamma historia.

Demonstration

Social hållbarhet

”Jämställda samhällen är mer fredliga”

Uppsalaforskaren Erik Melander har i sin forskning visat att det finns ett samband mellan jämställdhet och fred. Han följer utvecklingen i Ukraina och tror att ryska kvinnor kan få betydelse för hur länge Putinregimen kan fortsätta sin invasion.

Renskötare

Social hållbarhet

Samiska språk står inför stora utmaningar

Språk- och skidläger, bättre läromedel och en kompetenssatsning på lärarkåren. Det är några exempel på åtgärder som kan stärka de samiska språkens ställning i Sverige. I dag är flera av de fem samiska språken allvarligt hotade.

Lastfartyg

Social hållbarhet

Kränkningar vanligt arbetsmiljöproblem i sjöfarten

Mobbning och trakasserier är vanligare inom sjöfartssektorn än i många andra branscher. Extra hårt drabbas kvinnor och minoritetsgrupper – varannan kvinna uppger sig ha utsatts.

Förort

Social hållbarhet

Levnadsstandarden oroande låg i invandrartäta områden

En ny rapport från AgriFood Economics Centre visar att levnadsstandarden har försämrats kraftigt i invandrartäta områden.

Kolgruva

Social hållbarhet

Miljontals drabbas när indiska kolgruvor stängs

Samtidigt som jakten på fossilfri energi går het globalt så är 15 till 20 miljoner människor beroende av Indiens kolgruvor för sin försörjning. Vad händer med dem när kolgruvorna stängs? Det ska forskare vid SLU ta reda på i ett nytt projekt.

Renkalvar

Social hållbarhet

Samebyar missgynnas när mark exploateras

Samebyar missgynnas i de avtal som tecknas i samband med exploatering av mark. I en ny rapport konstateras att samebyar ofta förlorar rätten att protestera och att de inte heller kompenseras för förlust av renbetesmark.

Lantbruk

Social hållbarhet

Lantgårdar kan bidra till social välfärd

Kommuner och regioner skulle kunna dra betydligt större nytta av lantgårdar inom social omsorg, utbildning, sjukvård och integration, enligt en ny rapport.

Social hållbarhet

Varför sist i Norden med kvinnlig regeringschef?

Sverige är sist ut av alla nordiska grannländer med en kvinnlig regeringschef, trots att det har det gått 100 år sedan svenska kvinnor fick rösträtt. Hur blev det så?

Karolinska

Social hållbarhet

”Ett unikt kapitel i forskarhistorien”

Under pandemin sattes många forskares vardag på paus då deras kompetens behövdes för att hitta lösningar på de akuta problem som coronaviruset medförde. Men vilken nytta har denna forskning gjort för allmänheten? Det ska svenska folket snart få veta mer om i ett kommande filmprojekt.

Social hållbarhet

”Trångboddhet störst där inkomsterna är lägst”

Boendesituationen kan stressa och påverka sömnen. Det kan också påverka studier och sociala relationer negativt. Det visar en ny rapport från Malmö universitet.

distansarbete

Social hållbarhet

Vi rör oss mer när vi jobbar hemifrån

En ny studie visar att personer som arbetar hemifrån rör mer på sig jämfört när de är på kontoret. Hemmaarbetare är också mer avslappnade under arbetsdagen.

Studenter

Social hållbarhet

”Inkludering någonting hela samhället behöver engageras i”

Det finns en stark vilja hos migranter i Sverige att inkluderas i samhället och de ser språket som nyckel för detta. Men i dag ligger en stor del en ansvaret för detta på migranterna själv, eller utbildningsverksamheterna, enligt en ny studie.

doftpelargon

Social hållbarhet

Växterna som kan ge mental återhämtning

En citrusdoftande pelargon, barr eller torrt gräs. Många av de doftande växterna har en positiv effekt på vår mentala hälsa. I en ny studie har forskare kartlagt hur vi påverkas av växtdofterna.

Flyktingkvinnor

Social hållbarhet

”Ensamkommande flickor bortglömd grupp”

Information om vilka rättigheter kvinnor har i Sverige behövs för att förbättra integrationen för ensamkommande kvinnor och flickor. I en studie från Göteborgs universitet framkommer att en del kvinnor annars riskerar att avstå från möjligheter och lagstadgade rättigheter.

Läskunnighet lågstadiet.

Social hållbarhet

Lågstadiebarns läsförmåga inte sämre under pandemin

Läsutvecklingen hos barn på lågstadiet har inte försämrats under pandemin. Det konstaterar forskare vid Karolinska Institutet och Linnéuniversitetet i en ny rapport.

skolbarn

Social hållbarhet

Ny avhandling: Skolan lyckas inte skapa jämlikhet

Hemarbete och stöd från föräldrarna – det är avgörande för att skolelever ska få höga betyg, enligt en ny avhandling. Skolan klarar inte av att skapa lika förutsättningar för sina elever, med ökad segregation som ett resultat.

Social hållbarhet

Rovdjur skapar stress för lantbrukare och jägare

Frågan om stora rovdjur i den svenska naturen har skapat debatt länge, och för dem som bor nära varg och andra rovdjur kan det få stora konsekvenser. Det visar en ny rapport från Naturvårdsverket.

Social hållbarhet

”Män tenderar att bo på kvar på landsbygden”

Under 1900-talet minskade genusgapet mellan landsbygd och stad i Sverige, för att under 2000-talet öka igen. Överskottet av män på landsbygden är i dag i princip lika stort som 1968, och det finns inga tecken på att utvecklingen kommer vända. Snarare tvärtom.

Intervjusituation

Social hållbarhet

Fler kvinnor syns och hörs i nyhetsflödet

Allt fler kvinnor syns och hörs i nyhetsrapporteringen. I svenska medier är 38 procent kvinnor, att jämföra med 25 procent i övriga världen.

Stora Stenbrottet Kinnekulle

Social hållbarhet

”Kulturarv och platsidentitet spelar roll för vårt välbefinnande”

”Att prata om våra favoritplatser och landskapets kulturella värden ligger så rätt i tiden.” För andra året i rad anordnar deltagarna i projektet Min plats i biosfären en utställning på tre omtyckta ställen i området Vänerskärgården med Kinnekulle.

Social hållbarhet

Social hållbarhet glöms bort i nya bostäder enligt ny studie

Nya bostäder planeras och byggs med en viss typ av människor och beteenden i åtanke – ofta unga, friska och välutbildade. Andra riskerar att inte kunna använda den nya byggnaden och dess omgivningar – främst drabbas äldre människor och personer med funktionsnedsättningar.

Polispatrull

Social hållbarhet

Så kan polisarbetet i utsatta områden bli mer hållbart

Satsningar på förbättrad arbetsmiljö, vidareutbildning inom offentlighet och sekretess samt fler lokala perspektiv. Det är tre av förbättringsförslagen i en ny analys av polisens arbete i Stockholms särskilt utsatta områden.

Skolmatsal

Social hållbarhet

Gratis skollunch – en lönsam reform

En lagad lunch i stället för medhavd smörgås ger elever såväl bättre hälsa och högre utbildning och livsinkomst. Det visar en ny studie som har tittat på hur satsningen på gratis skollunch på 1960-talet påverkade eleverna.

Slumområde

Social hållbarhet

Pandemin har kastat ner över 100 miljoner människor i extrem fattigdom

För ett år sedan vittnade den högst uppsatta svensken inom FN om rasande ekonomier och att antalet människor som lider av akut hunger riskerar att fördubblas i Coronas kölvatten. Hur har pandemin påverkat utvecklingen av de globala målen?

Studentmössa

Social hållbarhet

Akademisk karriär svårare för kvinnor

Det är svårt att uppnå jämställdhet mellan könen när det kommer till att göra karriär i den akademiska världen, enligt en ny forskningsreview.

Nyanlända på tågperrong

Social hållbarhet

”Ensamkommande flyktingbarn ingen homogen grupp”

Ensamkommande flyktingbarn benämn ofta som en homogen grupp, men i en ny bok vill forskare förmedla en mer nyanserad bild.

Laptop

Social hållbarhet

Kvinnor tröttare än män av online-möten

Kvinnor upplever i högre grad än män trötthet vid online-möten, så kallad ”zoomtrötthet”. Forskarna bakom studien efterlyser nu åtgärder från arbetsgivare.

Flicka

Social hållbarhet

Lektioner utomhus gav flickor bättre betyg

När skolbarn i tioårsåldern fick studera naturvetenskap utomhus i stället för i klassrummet fick de bättre förståelse för ämnena. I den amerikanska studien såg forskarna också att flickor som hade utomhuslektioner fick högre betyg.

Tåg anländer till station

Social hållbarhet

”Flyktinginvandringen kostar inte Sverige”

När Sverige ska ta emot människor som tvingats fly från sina hemländer står ofta kostnaderna i centrum. I en ny bok belyser forskaren Peo Hansen de ekonomiska diskussioner som omger flyktingmottagande.

Bostäder

Social hållbarhet

Unga förväntar sig dyrare bostäder än äldre

Unga personer tror i högre utsträckning än äldre att priserna på bostäder kommer att fortsätta stiga i framtiden. Det visar en studie i nationalekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Volleyboll

Social hållbarhet

Så kan flickor med utländsk bakgrund inkluderas i idrotten

Flickor idrottar mindre än pojkar och det gäller i ännu högre grad barn med utomeuropeiskt födda föräldrar. Men det går att ändra på. Familjeinriktade aktiviteter och idrott inom ramen för skolans fritidsverksamhet kan vara två vägar för idrottsrörelsen att nå nya grupper, enligt en ny rapport.

Skolgård

Social hållbarhet

”Lärarna i frontlinjen för Sveriges coronastrategi”

Sverige är ett av få länder som inte stängt skolorna under coronapandemin. Beslutet var ett resultat av samverkan mellan olika myndigheter – men det är enskilda lärare och skolor som har tagit ansvar för att skolorna skulle fungera under pandemin. Det konstaterar forskare i en ny studie.

Digitalt möte

Social hållbarhet

Virtuella möten kan gynna jämställdhet

Digitala förhandlingar inom fredsdiplomatin ökar tillgängligheten, möjliggör en högre frekvens av möten och kan göra mötena mer jämställda, enligt en artikel.

Man åker tunnelbana

Social hållbarhet

Mer distansarbete – då måste kontoret vara attraktivt

Kontor som inspirerar och är en plats för sociala möten snarare än kontorsarbete. Enligt en ny rapport kommer distansarbete vara vanligt även efter pandemin – något som ställer helt nya krav på arbetsplatserna.

Tiggare

Social hållbarhet

Romer drabbas hårt av osäker bostadssituation

I debatten om romernas situation i Sverige saknas en part: romerna själva. Diskussionen här handlar ofta om huruvida tiggeri ska förbjudas – den borde i stället handla om romernas extrema marginalisering, menar forskare vid Uppsala universitet i en ny studie.

Social hållbarhet

Så håller du nyårslöftet

Är 2021 året du ska börja leva mer hållbart? Här får du tips om hur ditt löfte ska formuleras för att öka chansen att hålla ditt löfte.

Sjuksköterska

Social hållbarhet

Social bakgrund påverkar vård vid hjärtstopp

Sjukhuspatienter med låg socioekonomisk status får vänta längre på vård vid hjärtstopp. Det visar en ny studie vid Linnéuniversitetet. De har också har en lägre sannolikhet att överleva.

Guld

Social hållbarhet

Svårt att nå hållbarhet i guldgruvan

Guld är hett eftertraktat, men brytningen orsakar föroreningar. Arbetsvillkoren i gruvorna är dessutom ofta under all kritik. Det har gjorts försök att främja hållbar guldbrytning, men satsningarna når inte hela vägen. Är rättvist guld en omöjlighet?

Social hållbarhet

Forskare pekar på brister i EU:s flyktingpolitik

Flyktingpolitiken i Europa från 2015 och framåt kan beskrivas som ett misslyckande, menar forskare i EU-projektet RESPOND, som studerat flyktingars situation i 11 olika europeiska länder. Intervjuer med flyktingarna själva och olika samhällsaktörer målar upp en dyster bild av situationen.

Social hållbarhet

Ungdomar mår sämre under coronapandemin

Fler konflikter hemma, sämre kontakt med jämnåriga och ovisshet om framtiden. Det är några faktorer som har påverkat unga under coronapandemin, enligt en ny studie.

Bibliotek

Social hållbarhet

Under coronakrisen blir ojämlika livsvillkor tydliga

Under coronakrisen har de ojämlika livsvillkoren i våra städer blivit tydligare. När samhället stänger ner drabbas vissa områden hårdare än andra. Trångboddhet är en avgörande faktor, men en ny studie visar att även närhet till service och grönområden avgör hur staden klarar en kris.

Matkasse

Social hållbarhet

SLU och Stadsmissionen undersöker effekten av matdonationer

De flesta kan nog hålla med om att matdonationer är någonting bra. Men går det att mäta hur bra och visa på de positiva effekterna? Uppsala Stadsmission och SLU samarbetar nu i ett nytt projekt för att ta reda på detta. Resultaten kan få stor betydelse för liknande framtida satsningar.

Social hållbarhet

Jämställdheten släpar efter i medievärlden

Jämställdheten i nyhetsmedierna ökar, men det går långsamt, enligt en ny studie från Göteborgs universitet. Analyser av data från 123 länder visar att det kan dröja många decennier innan vi når jämställdhet i nyheterna på en global nivå.

Social hållbarhet

Hur många singlar finns det i Sverige?

11/11 har med sina fyra ettor blivit en hyllning till att vara själv, singlarnas dag i kalendern. Men går det att svara på hur många singlar det egentligen finns i Sverige?

Social hållbarhet

Mental träning på schemat

Forskare i psykologi tar upp kampen mot psykisk ohälsa bland unga. Gymnasieelever ska på skoltid få träna upp sin förmåga att hantera stress och motgångar och diskutera andra sätt att tänka om sig själva och andra.

Social hållbarhet

AI ska användas för att hitta falska nyheter

Att analysera information som sprids i sociala medier är i dag ett manuellt och tidskrävande arbete. I ett internationellt forskningsprojekt ska en metod för att använda AI för att upptäcka falska nyheter tas fram.

Skogsnäringen

Social hållbarhet

Metoo har förändrat skogsbranschens syn på jämställdhet

Metoo ruckade skogsbranschens syn på jämställdhet, från någonting som främst skapade affärsnytta till en djupare och mer allvarlig dimension.

Social hållbarhet

Lärdomar av #metoo redo att sjösättas

Som ett svar på #metoo startades 2018 projektet Tellus vid Lunds universitet. Under hösten ska lärdomarna omsättas i praktik.

Gran

Social hållbarhet

Hur har metoo förändrat skogsutbildningarna?

Det har nu gått tre år sedan Metoo-debatten drog igång. Extrakt har träffat Stina Powell, som forskar om hur debatten har påverkat den historiskt mansdominerade jägmästarutbildningen vid SLU.

Social hållbarhet

Vad orsakar polarisering mellan stad och land?

Vilka orsaker finns bakom polarisering mellan stad och land, och vad kan det få för konsekvenser? Det ska forskare ta reda på i ett tvärvetenskapligt projekt.

Social hållbarhet

Många dilemman när vi vill hjälpa

Civilsamhället stöttar utsatta grupper och kompletterar välfärden. Frivilliga ställer upp och hjälper personer som faller mellan stolarna, men den som engagerar sig för andra ställs ofta inför svåra konflikter och dilemman. Det visar en avhandling från Umeå universitet.

Social hållbarhet

Kvinnor lägre chans till toppjobb efter barn

Påverkar kvinnors högre frånvaro under småbarnsåren deras möjligheten att inneha välavlönade jobb med höga krav på närvaro? Det har forskare tagit reda på i en ny rapport.

Social hållbarhet

Så ska fler barn cykla eller gå till skolan

I dag cyklar eller går drygt hälften av Sveriges skolbarn till skolan. I ett forskningsprojekt vid Luleå tekniska universitet är målet att 80 procent av skolbarnen ska göra det – året om. "Vi vill skapa en norm i samhället, att man sommar som vinter använder sig av aktiva transporter", säger Stina Rutberg, biträdande professor i fysioterapi, i ett pressmeddelande.

Social hållbarhet

En virtuell high five skapar närhet i det digitala mötet

Farmor på en plats och barn och barnbarn på en annan. Så ser situationen ut för många just nu – men det går att känna närhet i digitala möten, trots det fysiska avståndet. En viktig ingrediens är humor, konstaterar forskare vid Linköpings universitet i en ny studie.

Social hållbarhet

Så kan utsatta områden bli tryggare

I Sverige finns ett antal så kallade utsatta områden, där brottslighet och otrygghet är högre än i det övriga samhället. Men det går att vända utvecklingen, menar forskare vid Malmö universitet i en ny bok.

Social hållbarhet

”Att biståndet upprätthålls är en grundbult”

Världens ekonomier rasar och antalet människor som lider av akut hunger riskerar att fördubblas i coronas kölvatten. Pandemin förstärker globala orättvisor och det finns bara en väg framåt – samarbete. Extrakt har pratat med den högst uppsatta svensken inom FN.

Social hållbarhet

Skollunch kan jämna ut sociala skillnader

ollunchen bidrar med nästan hälften av det totala dagsintaget av grönsaker och ungefär två tredjedelar av fiskintaget. Intaget från skollunchen visade sig också ha en högre näringstäthet och en lägre energitäthet än dagens övriga måltider.

Social hållbarhet

Luftföroreningar påverkar hur hårt covid-19 slår

Sambandet mellan luftföroreningar och risken för att dö av covid-19 är betydligt starkare än vad forskningen tidigare sett. Det menar forskare vid Harvard University.

Smittspridning

Social hållbarhet

Forskning om coronaspridning ska användas direkt

Tanken var att främst studera hur vinterkräksjukan sprids under vintern, men med stundande coronakris blev forskarna nyfikna på om samma princip gäller coronaviruset.

Mobilspårning

Social hållbarhet

Digital övervakning i kampen mot corona

Flera länder i Europa har börjat använda mobilspårning som verktyg mot coronaviruset. Nu diskuteras metoden även i Sverige. Forskare varnar för att i kristider lätta på regler och förhållningssätt som har kommit till för att skydda demokratiska rättigheter.

Social hållbarhet

Mediernas rapportering om corona granskas av forskare

Är rapporteringen om corona lugnande eller alarmistisk? Hur framstår myndigheternas beredskap? Det är två av frågorna som forskare ska svara på i ett nytt forskningsprojekt om mediernas rapportering om coronaviruset och covid-19.

Fiskebåt Thailand

Social hållbarhet

Slavliknande förhållanden i den thailändska fiskeindustrin granskas

Ett hållbart fiske handlar inte bara om livskraftiga fiskbestånd i välmående hav. En stor – och ofta förbisedd – fråga är den sociala hållbarheten i fiskeindustrin.

Hallå där!

Social hållbarhet

”Finansiärer bedömer företagande män och kvinnor olika”

Entreprenörkvinnor har betydligt svårare att få finansiering för sina projekt, visar tidigare forskning. Men det finns knep att ta till, och därmed runda könsstereotypa föreställningar.

Gig-ekonomi

Social hållbarhet

Gig-ekonomins baksida utreds i nytt projekt

Gig-ekonomin öppnar vägen in på arbetsmarknaden för många, men hur påverkas arbetarnas vardagsliv av släppa allt så fort mobilen plingar? Och vilken effekt har gig-ekonomin på integration? Det ska forskare ta reda på i ett nytt projekt.

Social hållbarhet

Svenskarna misstror storbolagens datainsamling

Den datainsamling som exempelvis Facebook och Google gör ses som ett större hot mot integriteten än den datainsamling som samhället gör, enligt en färsk undersökning. – Det är storföretagens övervakning som oroar oss mest, säger Markus Lahtinen, forskare vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet.

Social hållbarhet

Så lever kommunerna upp till mål om social hållbarhet

Tidningen Dagens Samhälle har rankar hur Sveriges kommuner lever upp till de sociala målen i Agenda 2030: fattigdom, ojämlikhet samt fredliga och inkluderande samhällen. I de tre olika kategorierna hamnade Essunga, Grästorp och Kungsbacka i topp.

Social hållbarhet

Luftföroreningar lika skadliga som cigarettrök

Luftföroreningar påskyndar utvecklingen av lungemfysem, enligt en ny studie från Washington University.

Social hållbarhet

750 fler dödsfall under fjolårets värmebölja

Cirka 750 personer fler än normalt dog i Sverige under fjolårets värmebölja. Forskare har identifierat kunskapsluckor i anledningarna till de ökade dödsfallen.

Social hållbarhet

Nu avgörs EU:s klimatambitioner

EU:s biståndsbudget är under förhandling, och utkomsten påverkar unionens ambition för klimatbiståndet.

Social hållbarhet

Kärlek kan gynna hållbar utveckling

Genom att studera kärlek hoppas forskare kunna lära sig mer om hållbar utveckling. Följ med Extrakt till Zimbabwe och en djupdykning i sociala strukturer, makt och markägande.

Vattenkran

Social hållbarhet

”Kvinnor involveras inte i viktiga vattenfrågor”

När fler människor ska få tillgång till rent vatten och sanitet satsar samhället på infrastruktur. Men bara infrastruktur räcker inte.

Vindkraft

Social hållbarhet

”Sverige måste öka takten”

Hållbar utveckling måste bli det övergripande målet för all politik och integreras i den statliga budgetprocessen, förvaltningspolitiken, myndighetsstyrningen och utredningsväsendet.

Muralmålningar

Social hållbarhet

Politiskt samhällsklimat visas i graffiti

Efter upproret i Egypten var det Kairos gatukonstnärer som satte ljuset på det eskalerande våldet i kölvattnet av den arabiska våren. I en ny avhandling konstaterar Giulia Giubergia att graffiti och muralmålningar har varit ett sätt att hålla ett kollektivt minne av protesternas offer vid liv.

Social hållbarhet

Ny teknik ska lyfta arbetsmiljön i gruvorna

I ett nytt forskningsprojekt undersöker forskare vid Luleå tekniska universitet hur arbetsmiljön kan förbättras inom gruvindustrin, med hjälp av tekniska lösningar.

Social hållbarhet

Få drabbade i Västmanland upplevde personliga förluster

Få drabbade av skogsbranden i Västmanland 2014 upplevde förluster på ett personligt plan, visar en studie. En viktig slutsats är att samhällen måste vara bättre förberedda på brand i framtiden.

Social hållbarhet

Svenskt friluftsliv till fjälls ojämställt enligt ny studie

Enligt ny studie från turismforskningsinstitutet ETOUR vid Mittuniversitetet finns det märkbara skillnader i det svenska friluftslivet - både gällande vilka som deltar i aktiviteterna och hur det porträtteras.

Dian Fossey

Social hållbarhet

Forskare som riskerat livet för vetenskapen

Forskning är viktigt. Det ökar vår kunskap och förståelse för det svåra och komplexa. Ibland kan det vara på liv och död, och genom historien har många riskerat livet för vetenskapen. Här listar Extrakt några av dem.

Social hållbarhet

Integration med hjälp av naturen

Invandringen till Norden har intensifierats de senaste årtiondena, vilket ökar behovet av integration. Enligt en ny rapport från en nordisk forskargrupp kan så kallad naturbaserad integration vara ett framgångsrikt koncept.

Barn som leker

Social hållbarhet

Hur påverkar våra handlingar framtida generationer?

De beslut vi tar idag kan få stora konsekvenser för framtida generationer. Forskare undersöker nu hur bättre förståelse för tid, och alternativ till traditionella perspektiv, kan ge en mer hållbar framtid och skapa rättvisa mellan generationer.

Social hållbarhet

Satsning på medborgarforskning

I ett nytt projekt ska en gemensam plattform för medborgarforskning tas fram, vilket bland annat väntas öka privatpersoners demokratiska deltagande i forskning.

Kvinna väljer bland röstsedlar

Social hållbarhet

”Vi kan inte ha demokratiska val i nuläget”

Genom sociala nätverk på internet skapas nya ”sanningar” och vi möter bara åsikter som liknar våra egna. Fenomenet hotar möjligheten att uppfylla de höga ambitionerna i FN:s hållbarhetsmål. Dessutom hotar det demokratin, menar Per Ödling, professor i telekommunikation.

Social hållbarhet

”Unga tjejers röst saknas i stadsplaneringen”

Killar använder Stockholms offentliga idrottsplaner i betydligt större utsträckning än tjejerna. Om de globala hållbarhetsmålen ska nås så måste tjejerna få större utrymme i stadsplaneringen, menar en forskare som Extrakt har intervjuat.

Social hållbarhet

Samverkan – mer än ett modeord

Enligt en ny studie från Stockholm Resilience Centre är samhällets förmåga att lösa miljöproblem starkt kopplad till hur olika privata och offentliga aktörer samverkar och hur nätverken de skapar ser ut.

Debatt

Social hållbarhet

Därför behöver Sverige ett nätverk för vetenskaplig kommunikation

För att snabba på och förenkla utvecklingen av vetenskapskommunikation, behöver forskare och kommunikatörer ett utrymme där de kan dela med sig av sina praktiska erfarenheter, diskutera spännande innovationer och lära av sina kollegor. Det skriver 13 forskningskommunikatörer i nya nätverket Forskom.

Debatt

Social hållbarhet

Fem steg för mer lyckad vetenskapskommunikation

Ska vetenskapen kunna leda samhället genom förändringar och skapa underlag för beslutsfattande och statlig politik måste forskningskommunikationen förbättras och utvecklas. Men lösningen är inte att skrika högre.
I en tid då vi utsätts för så mycket babbel och brus är det särskilt viktigt att man lyssnar och använder sin urskillningsförmåga. Lyckad forskningskommunikation handlar inte bara om att göra sig hörd. Den kräver en autentisk och trovärdig röst och en inbjudan till lyssnarna att delta i samtalet. Det skriver Robert Watt, kommunikationschef på Stockholm Environment Institute.