Läsutvecklingen hos barn på lågstadiet har inte försämrats under pandemin. Det konstaterar forskare vid Karolinska Institutet och Linnéuniversitetet i en ny rapport.

– Det är mycket intressant att rapporten visar på att ”den svenska modellen”, det vill säga utan nedstängda skolor, visat sig fungera bra; åtminstone vad gäller lågstadieelevers läsutveckling, säger Linda Fälth, docent i läs- och skrivinlärning vid Linnéuniversitetet, i ett pressmeddelande.

De årliga nationella proven för årskurs tre ställdes vårterminen 2020 in och även om proven genomfördes vårterminen 2021 så rapporterades resultaten inte in till Statistiska centralbyrån. Det gör att officiell statistik över läskunnigheten för dessa elever saknas för de två åren. I stället har forskarna analyserat resultat från läskunnighetstester som gjorts i samarbete med stiftelsen LegiLexi. Drygt 145 000 elever i årskurs ett till tre ingår i studien.

Anna Eva Hallin vid Karolinska Institutet, en av forskarna bakom rapporten, menar att resultaten i rapporten skiljer sig från vad forskare har sett i andra länder, där skolorna i olika omfattning hållits stängda under coronapandemin.

– Det finns studier från länder som har haft mer genomgående skolstängningar än Sverige som tyder på en negativ inverkan på elevers kunskapsutveckling under pandemin. Det är positivt att de första analyserna av data för Sverige inte visar på någon generell negativ pandemieffekt på läsförmågan, även om det självklart har varit tufft för både lärare och elever även här, säger hon i pressmeddelandet.

Samtidigt slår rapporten också fast att mer än var tionde elev i årskurs tre har en mycket begränsad läsförståelse, såväl före som under pandemin.