Som ett svar på #metoo startades 2018 projektet Tellus vid Lunds universitet. Och nu ska lärdomarna omsättas i praktik.

En enkät från Lunds universitet visar att 25 procent av kvinnor som är anställda och doktorander vid universitet någon gång under sin anställning har upplevt sig utsatta för sexuella trakasserier. Motsvarande värde för männen är 7 procent. Bland studenterna är motsvarande siffror 27 procent för kvinnor och 11 procent för män.

– Studien visar att sexuella trakasserier och andra typer av trakasserier i arbets- och studiemiljön vid Lunds universitet förekommer i en omfattning och är av en karaktär som stämmer väl med tidigare undersökningar av universitetsmiljöer från andra länder. Det framkommer också att sexuella trakasserier inte sällan tar sig uttryck i en form av ”kultur” på en arbetsplats över en längre tidsperiod, snarare än som enskilda händelser, säger projektledare Anette Agardh, projektledare för Tellus.

Det forskningsbaserade projektet Tellus startade 2018 som ett svar på #metoo i syfte att stärka det förebyggande arbetet kring sexuella trakasserier vid universitetet. I början av 2020 sammanställdes och presenterades preliminära resultat från intervjuer, gruppdiskussioner och en enkät till anställda och studenter. Projektet har också tagit fram förslag på hur universitetet kan stärka sitt arbete för att förhindra sexuella trakasserier.

– Med den kunskap som projektet genererat skapas nu ett professionellt team till stöd för verksamheten. Detta ger alla förutsättningar att arbeta förebyggande och långsiktigt med frågor kring sexuella trakasserier. Tellus har varit ett viktigt projekt och jag är tacksam över alla medarbetare och studenter som både har berättat om sina erfarenheter men också engagerat sig för att vi ska ha en bra arbetsmiljö fri från diskriminering och trakasserier vid Lunds universitet, säger Torbjörn von Schantz, rektor för Lunds universitet, i ett pressmeddelande.