Folkbiblioteken har en betydelsefull roll i samhället. Hur kan biblioteken utvecklas vidare för att bli en ännu viktigare institution för att stärka den sociala hållbarheten i ett samhälle? Det ska forskare nu ta reda på.

Folkbibliotekens uppdrag är att verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Och enligt den svenska bibliotekslagen ska det i varje kommun finnas ett bibliotek.

- Vi har i vår forskning sett, men även forskning internationellt, att biblioteken fyller en väldigt viktig roll i ett samhälle. Vi tror att den här rollen kan utvecklas så att biblioteken i ännu högre grad är en plats för kunskap och ett stöd för att möta sociala utmaningar som segregation, arbetslöshet och diskriminering, säger Johanna Rivano Eckerdal, docent i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet, som tillsammans med forskarkollegan Lisa Engström ska undersöka hur biblioteken kan bli ännu starkare ur ett socialt hållbarhetsperspektiv.

- I Sverige har vi en väl utvecklad välfärdsmodell men sedan en tid, och särskilt med tanke på det världsläge vi befinner oss i, ser vi en ekonomisk nedgång som kan leda till nedskärningar, och vad innebär det? Och vilken roll kan då biblioteken fylla för att stärka den demokratiska funktionen i samhället?

En viktig mötesplats

De svenska folkbibliotekens historia sträcker sig långt tillbaka. Från att i början setts som en plats för huvudsakligen samlingar har biblioteken gjort en lång utvecklingsresa och är i dag också en viktig mötesplats.

Johanna Rivano Eckerdal
Johanna Rivano Eckerdal, docent i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet

- Biblioteken har blivit en plats där du träffar människor som du kanske inte möter någon annanstans, personer utanför den egna sociala sfären.

Biblioteket som mötesplats handlar inte enbart om en organiserad programverksamhet utan är också en plats dit alla är välkomna oavsett ekonomiska förutsättningar eller krav på motprestation från besökaren.

- I möten med andra människor ökar den sociala hållbarheten då det skapar en förståelse för olika behov i samhället, något som forskning också har visat.

I projektet kommer forskarna att möta politiker, tjänstepersoner och bibliotekspersonal. De kommer också att bjuda in olika grupper från det omgivande lokalsamhället, i region Skåne där projektet sker, för att fler ska få ge sin syn på bibliotekens roll.

Utveckla det lokala deltagandet

Forskarna vill då undersöka bibliotekens möjlighet att utveckla det lokala deltagandet genom olika samarbeten med exempelvis idrottsföreningar, kulturskolor eller släktforskningsföreningar. För att stärka den sociala hållbarheten är det enligt Johanna Rivano Eckerdal viktigt att fler blir involverade.  

- Vi vill också rikta in oss på vissa sårbara grupper som normalt inte redan har en plats på biblioteken, så att de kan få sin röst hörd och berätta hur biblioteken fungerar för dem men också vilka idéer de har om hur de kan förändras till det bättre.

- Tanken är att vi med projektet vill stödja utvecklingen av en viktig lokal plats och då är samarbeten med det omgivande samhället väsentlig.

Forskningsprojektet är ett samarbete med forskare från Österrike och Nederländerna och från olika discipliner.

- Min förhoppning är att vi tillsammans, med olika perspektiv, kan utveckla ny förståelse av bibliotekens roll och olika sätt för hur biblioteken ska fortsätta att stärka demokratin genom att vara en plats där fler känner sig välkomna att delta.