En majoritet av Sveriges politiker i ledande roller utsätts för våld och hot och mest drabbas de kvinnliga politikerna. En effekt av det är att kvinnliga politiker oftare än manliga undviker att uttala sig offentligt, vilket i sin tur skadar demokratin, menar forskaren Sandra Håkansson.

– I bjärt kontrast till den demokratiska principen om politisk jämlikhet verkar kvinnliga politiker under betydligt sämre förutsättningar än manliga motsvarigheter och hindras i utförandet av sin politiska representation, säger Sandra Håkansson i ett pressmeddelande.

I sin avhandling i statsvetenskap vid Uppsala universitet har hon tittat närmare på hur kommunpolitiker på höger poster utsätts för hot och våld, samt vilka konsekvenser det får för den politiska representationen. Kvinnor i framträdande politiska positioner trakasseras i högre utsträckning än manliga kollegor. Mycket tyder på att det hänger ihop med sexistiska attityder hos förövarna.

– Den moderna demokratin bygger på att politiska representanter jobbar på uppdrag av dem som de ska representera. Att hindra representanter i den processen underminerar det demokratiska systemet. Attacker riktade mot kvinnliga politiker kan få särskilt allvarliga konsekvenser i och med att det kan förstärka ojämställdheten inom politiken, säger Sandra Håkansson.

Både kvinnliga och manliga politiker som utsätts för våld och hot undviker offentliga diskussioner och att engagera sig i vissa frågor, men det gäller kvinnor i betydligt högre utsträckning. Det kan i sin tur leda till att frågor som framför allt är angelägna för kvinnor riskerar att hamna i skymundan, enligt avhandlingen.