Mobbning och trakasserier är vanligare inom sjöfartssektorn än i många andra branscher. Extra hårt drabbas kvinnor och minoritetsgrupper – varannan kvinna uppger sig ha utsatts.

– Några av de bidragande faktorerna till att sjöfartssektorn är extra hårt drabbad av kränkande behandling på jobbet är de svaga gränserna mellan arbete och privatliv som råder ombord på fartyg där besättningen arbetar och bor tillsammans, ofta i långa perioder i sträck, vilket ställer ytterligare krav på fungerande ledarskap och mellanmänskliga relationer i den sociala miljön, säger Cecilia Östman vid Linnéuniversitetet, i ett pressmeddelande.

Hon är en av författarna bakom artikeln Workplace bullying and harassment at sea, en systematisk genomgång av publicerad forskning om trakasserier till sjöss. I den konstateras att arbete till sjöss ofta kännetecknas av hög arbetsbelastning, otrygga anställningsvillkor och andra arbetsmiljöproblem. En vanlig orsak är brister i organisation samt att många chefer saknar kunskap och verktyg för att arbeta förebyggande för att undvika arbetsmiljöproblem.

Enligt artikeln har i princip ingenting hänt sedan 1995, då en första studie i ämnet gjordes. Lika många uppger att de är mobbade eller trakasserade då som nu och andelen kvinnor är lika hög.

– Framför allt finns det ett behov av att ta itu med de bakomliggande orsakerna till kränkande särbehandling för att säkerställa att personal till sjöss har anständiga arbetsvillkor. Chefer i land samt befäl ombord måste förses med tillräckliga resurser, användbara verktyg och tillräckligt med tid för att med proaktivt arbete minska de faktorer som utgör grogrunden för mobbning och trakasserier på arbetsplatsen, säger Magnus Boström, Linnéuniversitetet.

I anslutning till den vetenskapliga artikeln har han och hans kollega Cecilia Östman tagit fram en populärvetenskaplig broschyr om hur sjöfarten skulle kunna arbeta för att förbättra arbetsmiljön ombord.