Ekologisk odling kräver mer mark än konventionell odling. När en större markanvändning tas med i beräkningar av näringsläckage och utsläpp av växthusgaser är det inte säkert att ekologisk odling har den minsta miljöpåverkan.

Det är forskare vid Lunds universitet som i en ny rapport har sammanställt forskning och jämfört miljöeffekter av ekologisk respektive konventionell odling. En slutsats är att vad som är bäst för miljön beror på vilken miljöpåverkan man väljer att titta på. I rapporten har forskarna tittat på tre faktorer: biologisk mångfald, näringsläckage och utsläpp av växthusgaser. Sett till miljöpåverkan per hektar åkermark är ekologisk odling bättre för miljön i samtliga tre områden. Men tar man hänsyn till att det i ekologisk odling krävs mer mark för att producera samma mängd livsmedel blir resultatet ett annat.

– Om miljöpåverkan i stället beräknas utifrån hur mycket mark som krävs för att producera en bestämd mängd livsmedel, ja, då finner vi att ekologisk odling enbart har en positiv effekt på biologisk mångfald. Utsläppen av växthusgaser och näringsläckage kan till och med öka ifall samma mängd livsmedel ska produceras med ekologiskt i stället för konventionellt jordbruk, säger Fredrik Wilhelmsson, föreståndare vid Agrifood Economics Centre som står bakom rapporten, i ett pressmeddelande.

Därmed är det inte självklart att ekologisk odling ska få ekonomiskt stöd motiverat av miljöhänsyn, menar rapportens författare. De skulle hellre se att jordbruksstöden utformas så att de går till jordbruk som minskar miljöpåverkan, oavsett om det är sker på ekologiskt eller konventionellt sätt.

– Varje enskild odling är unik i termer av jordmån, jordbrukarens skicklighet, val av odlingssystem och platsens klimatgivna förutsättningar. Det kan därför vara svårt att avgöra om uppmätta miljöeffekter beror på att odlingen är ekologisk, och inte konventionell, eller på andra omständigheter som skiljer ekologiska och konventionella gårdar åt, säger William Sidemo-Holm, utredare vid Agrifood.