Antalet företag som brukar ekologisk mark minskar med drygt fyra procent. Samtidigt minskar även arealen ekologiskt brukad jordbruksmark med knappt två procent.

Totalt 20 procent av svensk jordbruksmark användes till ekologisk odling under 2022, framgår av färsk statistik från Jordbruksverket. Det är en minskning med 9 500 hektar jämfört med året innan. Både mark som redan ställts om för ekologisk produktion och mark som är på väg att ställas om har minskat.

Svensk ekologisk odling hade ett toppår 2019, men sedan dess har arealen ekologisk odlad jordbruksmark minskat med tre procent, och antalet företag som odlar ekologiskt har minskat med elva procent.

Jämtland är det län som har den största andelen ekologisk odling; där odlas drygt 35 procent av jordbruksmarken ekologiskt. Även Värmlands, Gävleborgs och Dalarnas län har stor andel ekologisk odling. Sett till arealen är det Västra Götalands län som har mest ekologiskt odlad jordbruksmark, med 136 000 hektar.