En ny inventering visar att det finns cirka 583 järvar i Sverige, jämfört med 522 föregående år. Men populationen ligger fortfarande under referensvärdet för gynnsam bevarandestatus, som är minst 600 individer.

I årets inventering av järv har antalet honor med ungar ökat från 97 till 124 jämfört med förra året. Den svenska järvstammen visar en ökning på tolv procent medan den norska delen av populationen visar en minskning på fem procent jämfört med 2017. – Årets järvinventering har gått bra men att jämföra inventeringsresultat från ett år till ett annat bör göras med försiktighet eftersom inventeringen kan påverkas av flera olika faktorer, som till exempel bristen på spårsnö. En bra hjälp i de snöfattiga södra delarna är länsstyrelsernas viltkameror och allmänhetens foto, säger Urban Johansson, vilthandläggare på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande. Förändring i antalet järvar kan även påverkas av andra faktorer. – Järvarnas benägenhet att stanna kvar i sina hemregioner påverkar, samt att järvhonor som får ungar varierar mellan åren. Andra viktiga faktorer som påverkar är födotillgång, ålderssammansättning, naturlig dödlighet och effekten av olika former av jakt. Detta har vi tagit hänsyn till när årets populationsuppskattning beräknats. Populationen ligger fortfarande under referensvärdet för gynnsam bevarandestatus som är minst 600 individer, säger Urban Johansson.