Hållbara fiskodlingar beskrivs ofta som avgörande för framtidens fiskkonsumtion. Men kunskapen om fiskens välfärd är liten. I en ny avhandling har olika mått på fiskars hälsa tagits fram.

I en rad forskningsprojekt försöker forskare hitta mer hållbara sätt att odla fisk. Ofta handlar det om att skapa cirkulära system med hållbart foder och om fiskodling på land samt i sötvatten. Precis som i annan djurhållning gäller djurskyddslagen även för fisk, men trots det har fiskarnas välfärd länge varit eftersatt. I en ny avhandling vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, identifieras olika hot mot odlade fiskars hälsa i samband med transport och slakt.

– Vi vet att stressen under eller strax efter en transport kan bli så pass kraftfull att fiskar dör. Därför är det oerhört viktigt att rutiner för transporter utformas på ett sätt som minimerar stressen och att fisken får god tid att återhämta sig efter en sådan händelse, säger Per Hjelmstedt, SLU, i ett pressmeddelande.

I sin avhandling har han tittat på hur man på ett tillförlitligt sätt kan mäta fiskars stressnivåer, kunskap som behövs för att förstå hur effektiva olika bedövningsmetoder är. Bland annat undersöktes hur fiskarnas stressnivåer påverkas under transport och hur stor effekt olika bedövningsmetoder har. Resultaten visar att bland annat trängsel och håvning innebär tydlig stress för fiskarna.

– Möjligheten att mäta hjärnaktivitet hos fisk är absolut nödvändig om man ska utvärdera hur effektiva olika bedövningsmetoder är. Annars går det inte att avgöra om en bedövning innan avlivning har haft önskad effekt, säger Per Hjelmstedt.