Jordbruksmarken i Sverige minskade med 1,5 procent mellan 2010 och 2015. Beräkningarna kommer från en ny SCB-rapport.

Varje år minskar arealen brukad jordbruksmark. Utvecklingen har pågått i åtminstone ett halvt sekel, och den största delen av minskningen har utgjorts av igenväxning av åker- och betesmarker. Mark försvinner också på grund av exploatering, trots att nyodling är dyrt.

Enligt Jordbruksverket kostar nyodling minst 100 000 kronor per hektar och flera decennier senare ger den fortfarande inte lika goda skördar som äldre åkermark..

"Ett globalt problem är att mycket mer produktiv mark förstörs än vad som åter- ställs. Vi vet att efterfrågan på mat, energi och vatten kommer att öka och det tar mycket mark i anspråk. Vid FN:s konferens om hållbar utveckling i Rio de Janeiro 2012 diskuterades frågan och överenskommelser nåddes om att begränsa markförstörelsen i världen", skrev Jordbruksverket i en rapport 2013.

Anledningar till den stora återställningskostnaden är exploateringens nya markanvändning, tryckskador på marken och att mat- jordlagren ofta schaktas bort.
"Ur ett produktionsperspektiv blir bortfallet särskilt allvarligt när det rör sig om den allra bördigaste åkermarken", skrev jordbruksverket 2013.

Nu visar nya siffror från SCB att utvecklingen fortsätter, och att jordbruksmarken minskat med 1,5 procent under perioden 2010-2015.

I rapporten har SCB undersökt Sveriges totala markanvändning, och förutom jordbruksmark även tittat på skog, bebyggd mark samt myrar och våtmarker.

Hela rapporten finns att läsa här.