Vill man använda återvinnings-gödsel på åkrarna är kiss det bästa valet, visar en ny avhandling från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala.

Samhället strävar efter så stor materialåtervinning som möjligt. Samtidigt medför användningen av mineralgödsel stora miljöproblem. Det kräver mycket energi att producera, det bidrar till övergödningen, utsläpp av växthusgaser och förbrukar i snabb takt jordens återstående tillgångar på fosfor. Dessutom ger det utsläpp av tungmetallen kadmium. I det ekologiska jordbruket använder man inte konstgödsel, och de jordbruk som inte har tillgång till stallgödsel behöver få tillgång till organiska gödselmedel från annat håll. Allt detta gör det intressant att undersöka hur växtnäringsämnen som lämnar jordbruket – och blir toalett-, slakteri- och matavfall – kan återvinnas som gödselmedel.

Johanna Spångberg vid Institutionen för energi och teknik vid SLU i Uppsala, som försvarar sin avhandling den 20 mars, har gjort livscykelanalyser för bland annat slakteriavfall, olika toalettavfall och rötat matavfall, som återvinns som gödselmedel. Hon tittade på deras miljöpåverkan i form av energianvändning, klimatpåverkan, övergödning, försurning, kadmiumflödet till marken och hur mycket icke förnybar fosfor som går åt i de återvunna gödselmedlens hela livscykel.

Sammantaget visar sig källsorterad urin vara det gödselmedel som är bäst ur miljösynpunkt. En av fördelarna med att använda det som gödselmedel är att återvinningen samtidigt minskar mängden kväve och fosfor i avloppsvattnet.


Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

 • Anders Magnusson skriver:

  Jag är en miljövän som supportar alla dessa goda krafter som i tidigare text beskrivs som motarbetade i vår byråkratiska tunggungande kvarn som inte går att bromsa när den ”lille” ska bidra med det som ska bli stort. Men vad jag skulle önska är att tekniken, den uppfunna produkten har komponenter som är anpassade och driftsäkra. Jag/vi har en relativt nybakad dubbletten separator-toalett som inte fungerar fullt ut pga att spolenheten till urindelen rostat sönder, membranet till urinkoppen inte öppnar pga stelnat material och påfyllnaden till cisternen är underdimensinerad. Möjligen små detaljer ur ett komplett miljötänk men en stor sak i det vardagliga livet för familjen när ammoniakdoften sprids i huset. Jag/vi tror på Ert koncept men de små detaljerna måste utvecklas.

 • Lars Hylander skriver:

  Bobby Bogdan Mrozowski har rätt både om dubblettens genialitet och entreprenörernas motvilja till uthålliga system. För 20 år sen ringde jag Ragnsell när deras miljöexpert i en facktidning påstod sig vara miljöidealist eftersom han uppfunnit ”biomull”. För att bli av med sitt giftiga avloppsslam blandade de ut slammet med rent trädgårdsavfall för att få ner tungmetallhalterna under gränsvärdena och kallade det biomull, som de sen spred på åkrarna. Entreprenörerna kombinerar ”greenwashing” och skrämselkampanjer med lobby för avfallslösningar som inte är uthålliga helt i linje med sin ideologi om maximal profit.
  Lars Hylanderaa
  Medborgare som känner sig mer tillfreds med att lämna en levande miljö till barnen istället för ett förgiftat samhälle

 • Bobby Bogdan Mrozowski skriver:

  Vad Bra, bättre sent än aldrig.

  Detta visste vi och många andra med oss för mer än 20 år sedan, men Va etablissemanget med sina” experter” påhejade av landets största konsult byråer
  gjorde allt för stoppa implementeringen av urinsorterande toaletter i stor skala.
  23 år har gott och uppfinnaren av den första i världen kretsloppsanpassade vatten spolande toaletten Wc – DUBBLETTEN och dess uppfinnare Gun Birgit Söderberg kallad Bibbi
  har fastnat i ett hav av byråkratiska och taktiska utredningar som förvirrar och förhalar istället för att leva upp till Riksdagens beslut om 16 Nationella Miljömålen.
  Införande av urinsorteringen i stort skalla i samband med renoveringen av fastigheter och vid nybyggnation kan mycket väsentligt öka måluppfyllelsen av minst 6 av de 16 Nationella Miljömålen som Riksdagen beslutade om redan 1998/1999, därav
  5 av dem är helt omöjliga att uppfylla utan urinsortering. Det är mål
  nr 4 Giftfri miljö
  nr 7 Ingen övergödning,
  nr 8 Levande sjöar och vattendrag,
  nr 9 Grundvatten av god kvalitet,
  nr 10 Hav i balans samt levande kust och skärgård.

  Sverige har åtskilliga Institutioner och Organisationer bekostade av skattemedel med syfte att främja utveckling av det hållbara samhället. Vad gör man konkret? Inte tillräckligt mycket när det gäller Kretsloppsanpassningen av Va & Avlopp, men Man anordnar åtskilliga seminarier och tjusiga konferenser för att…Tala. Men …Talen leder inte till handling.
  Tvärtom när det handlar om Va & Avlopp så verkar gälla Business as Usual .
  Business with Ecological & Social Responsibility saknas.

  Det är dags för upprättelse för den svenska uppfinnaren Bibbi Gun Birgit Söderberg
  och den svenska uppfinningen Wc –DUBBLETTEN.

  Redan 09 Maj 1994 Stockholms Mark och Lokaliseringsbolag SML har för Stockholms stads räkning utsett Stockholms kandidat Bibbi Söderberg till Utvecklingsstipendium med juryns motivering:
  ”Bibbi Söderberg nomineras för sin toalett DUBBLETTEN. Söderberg har envist och målmedvetet utvecklat en vatten spolande urinseparerande porslinstoalett, ett system för miljövänlig hantering av spillvattenavlopp och kompost. Genom att separera urin och fekalier i toaletten uppnår Söderberg flera saker. Urinen tas tillvara och kan användas som gödningsämne. Fekalierna kan hanteras i den befintliga infrastrukturen eller komposteras
  Söderberg toalettsystem ger ett viktigt bidrag till idéer som behövs på väg mot ett fullständigt kretsloppsanpassat samhälle. ” Slut av citatet. 20 år har gott sen dess……..
  Det är dags för upprättelse.

  Bobby Bogdan Mrozowski
  Miljödebattör, opinionsbildare, företagsledare.
  Past President Rotary International
  VD BB Innovation & Co AB
  Marbäck Gåseryd Prästgård
  S-578 94 Aneby
  Tel: 0380- 421 03
  http://www.dubbletten.se
  bobby@dubbletten.nu