Ökad testning av både vilda och tama djur, tydliga regler för sanitet i djur- och mathantering samt satsningar på såväl forskning som biologisk mångfald. Det är några av åtgärderna i en ny FN-rapport om hur framtida pandemier kan undvikas.

Det är FN:s miljöprogram och International Livestock Research Institute som gemensamt har tagit fram rapporten Preventing the next pandemic – Zoonotic diseases and how to break the chain of transmission (Förebygg nästa pandemi: om zoonoser och hur överföringskedjan kan brytas). I den beskriver författarna sju faktorer som kan öka risken för framtida smittöverföring från djur till människa. Det handlar bland annat om en ökad efterfrågan på kött, en ökning av intensivt och ohållbart jordbruk, en ökad exploatering av vilda djur samt den pågående klimatkrisen.

– Vetenskapen är tydlig. Om vi fortsätter att utnyttja vilda djur och förstöra våra ekosystem kommer vi att se en strid ström av sjukdomar som tar sig från djur till människor under de kommande åren, säger Inger Andersen, chef för FN:s miljöprogram, i ett pressmeddelande.

I rapporten listas tio åtgärder för att minska risken för framtida pandemier och zoonoser, smittor som överförs mellan djur och människor. Det handlar bland annat om forskningssatsningar och arbete för att öka allmänhetens medvetenhet, men författarna föreslår också en global satsning på hälsa, One Health, som skulle inkludera såväl människors hälsa som veterinär- och miljöexpertis.

Risken för zoonoser är stor över hela världen, men rapporten lyfter särskilt fram Afrika som en kontinent som har goda möjligheter att förebygga framtida pandemier. Där ökar befolkningen snabbast i världen och kontakterna mellan människor och boskap innebär en ökad risk för zoonoser. Men afrikanska länder har också framgångsrikt hanterat stora sjukdomsutbrott.

– Erfarenheterna från ebola och andra sjukdomar visar att många av de afrikanska länderna kan agera proaktivt för att begränsa sjukdomsutbrott. De tillämpar till exempel moderna riskbaserade metoder för att bekämpa sjukdomar, som har visat sig fungera väl i resurssvaga samhällen, säger Jimmy Smith, chef för ILRI, i FN:s pressmeddelande.