Livsmedelsindustrin är Sveriges fjärde största bransch, sett till omsättningen, och den har direkt koppling till flera av FN:s hållbarhetsmål. Men bristen på forskning kring hållbar livsmedelsproduktion är stor, menar både branschen och akademin.

Livsmedelsforskning är generellt eftersatt, berättar Johan Schnürer, professor i livsmedelsmikrobiologi och tillträdande rektor för Örebro universitet. Han var en av talarna på Formas frukostmöte den 27 maj med rubriken "Svensk livsmedelsforskning i träda?". Den hållbarhetsforskning som bedrivs och har bedrivits historiskt fokuserar främst på de skador som livsmedelsproduktion orsakar i det omgivande samhället. Framåtriktad forskning om hur lantbruk och livsmedelsindustrin kan ställa om till en hållbar produktion saknas, menar Johan Schnürer. – Vi är till exempel jätteduktiga på att mäta jordbrukets miljöeffekter, men miljöforskningen kopplas inte till hur produktionsforskning kan lösa problemen, säger Johan Schnürer. Marie Söderqvist, VD för bransch- och arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen, instämmer med den bild som Johans Schnürer beskriver. – Jag har aldrig sett en så avancerad bransch som ligger så långt ifrån akademin, säger hon. Johan Schnürer är också bekymrad över det låga intresset för livsmedelsrelaterade utbildningar på universitet och högskolor. Även här får han medhåll av näringen. Marie Söderqvist berättar att det inom livsmedelsföretagen finns få forskarutbildade personer jämfört med andra svenska industrigrenar. – Om det inte finns mottagare som kan tolka forskningsresultat på plats i branschen, hur ska vi då kunna ta till oss ny kunskap? Vi behöver ett kunskapslyft, säger Marie Söderqvist. I höst lanserar regeringen en ny så kallad livsmedelsstrategi och hoppet om stärkta satsningar på forskning finns både från forskarhåll och från näringslivet. Johan Schnürer föreslår att ett nationellt forskningsprogram ska tas fram för hela livsmedelssystemet. Han betonar också vikten av samarbete mellan akademi och näringsliv.

Läs mer här (www.youtube.com)