Fisketurismen, framför allt den utländska, kan ge värdefulla intäkter till den svenska landsbygden. Det visar en studie som Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har genomfört på uppdrag av Jordbruksverket.

Sverige har fantastiska möjligheter för fritidsfiske och fisketurism med nästan 100 000 sjöar och tiotusentals mil vattendrag. Cirka 1,6 miljoner svenskar i åldrarna 16-80 år ägnar sig åt fritidsfiske någon gång per år och fritidsfiskeintresset är stort även utanför Sveriges gränser. – Jordbruksverkets uppfattning är att det finns mycket goda förutsättningar för ett utvecklat fritidsfiske och fisketurism i Sverige. Bristen på kunskap om det samhällsekonomiska värdet och potentialen av fritidsfiske och fisketurism har dock länge varit ett hinder för utvecklingen, säger Daniel Melin som är fritidsfiskesamordnare på Jordbruksverket. Några slutsatser från rapporten:
  • Omsättningen från sportfiske och fisketurism varierar stort mellan olika områden.
  • Intäkterna ökar med utländska besökare och med omfattningen på verksamheten.
  • Intäkterna från fiskekort är blygsamma i förhållande till övriga intäktsposter.
  • Intressekonflikter mellan olika typer av resursutnyttjare försvårar utvecklingen.
  • För att utveckla fisketurismen på landsbygden behövs kunskap om turisters, inte minst utländska turisters, efterfrågan.
  • Fisketurismens omfattning behöver bli en del av nationell statistikinsamling.
  • Myndigheternas arbete med att i beslut om åtgärder samverka och väga in konsekvenser för olika sektorer och samhällsmål behöver utvecklas.
  • Besöksnäringens behov behöver integreras i den ekosystembaserade fiskeförvaltningen.
– Vår förhoppning är att rapporten ska bidra till att öka medvetandet om det ekonomiska värdet av våra vatten- och fiskeresurser samt att denna medvetenhet tar sig uttryck i förvaltningen och nyttjandet av våra akvatiska naturresurser, säger Daniel Melin.