Övergödningen i Östersjön förvärras av dagens jordbruksstöd. Det konstaterar forskare i två nya studier. En av åtgärderna de föreslår är tekniska lösningar för bättre hantering av stallgödsel.

Att Östersjöländernas så kallade direktstöd, där bland annat gårdsstöd ingår, leder till att mer växtnäring används och mer mark hålls i produktion har varit känt sedan tidigare. Det forskarna nu har tittat på är vilken effekt stöden har i form av övergödning.

– Det som är nytt i vår studie är att vi visar att den sammanlagda effekten är en ökad övergödning jämfört med en situation utan stöd, säger Torbjörn Jansson på Sveriges lantbruksuniversitet och Agrifood Economics Centre, som har lett studien, i ett pressmeddelande.

Direktstöden leder bland annat till att mark som annars inte hade använts hålls i produktion, konstateras i den första studien. Då krävs en ökad användning av växtnäring, med ett ökat läckage av näringsämnen som följd. När den totala produktionen ökar blir också den ekonomiska vinsten av att använda växtnäring mindre, eftersom priserna på grödan sjunker.

Den största ökningen av kväveöverskott ser forskarna i Sydsverige, Danmark och delar av Polen.

Den andra studien i satsningen har tittat på olika åtgärder för att minska övergödningen. Om stallgödsel hanterades och lagrades på andra sätt, som minskar näringsförluster, skulle kvävehalterna i Östersjön kunna minska med 1-9 procent, beroende på vilket område man tittar på. I dag är övergödning ett problem i 98 procent av Östersjöns areal. Studierna har gjorts av forskare i Stockholm, Lund och Aarhus. Resultaten formuleras också i två sammanfattningar som bland annat riktar sig till politiker: Övergödning i Östersjön – åtgärder som fungerar, och Övergödning i Östersjön – politik som förvärrar problemen.