En rapport från Lunds universitet visar att EU:s direktstöd kan vara negativt för såväl konkurrenskraft som miljö.

Syftet med EU:s jordbruksstöd är att säkerställa tillgången till livsmedel, förbättra jordbrukets hållbarhet och konkurrenskraft samt bidra till att bevara biologisk mångfald och kulturlandskap. Trots det menar forskare att stödet närmast är ett typexempel på hur ett miljö- och produktivitetsfrämjande stöd inte ska se ut. Det enligt rapporten från AgriFood Economics Centre och Centrum för miljö- och klimatforskning vid Lunds universitet. – Om EU menar allvar med de uppsatta målen kan man inte fortsätta med direktstödet i dess nuvarande form, säger Torbjörn Jansson, forskare vid AgriFood, i ett pressmeddelande. Rapporten visar att direktstödet kan vara negativt för konkurrenskraften i de mest produktiva jordbruksregionerna då stödet försvårar för produktiva gårdar att få tag på mer mark och expandera, genom att gynna de mindre lönsamma gårdarna. Om stödet togs bort skulle gårdarna bli färre, större och mer lönsamma. – Marknadskrafterna är bättre än stöd på att forma en konkurrenskraftig sektor, förklarar Mark Brady, docent och forskare vid AgriFood. Vi visar att direktstöden gör sektorn en björntjänst genom att hålla tillbaka strukturomvandlingen. Samtidigt bidrar också stödet till ökad miljöbelastning, då det är för svag koppling mellan stödets miljövillkor och de problem som uppstår. – Kraven tar exempelvis inte tillräcklig hänsyn till att miljöproblematiken varierar från plats till plats, säger Torbjörn Jansson. Det gör att stödet har låg träffsäkerhet. I produktiva områden är stödet negativt för såväl konkurrenskraft som miljö, men i mindre produktiva områden bidrar det till att gynna den biologiska mångfalden, trygga livsmedelsförsörjningen och bevara kulturlandskapet. – Vår analys visar att det finns risk för en betydande nedläggning av jordbruk i vissa, mindre produktiva områden utan direktstödet. I dessa områden skulle ett miljöstöd till jordbruksmark kunna vara motiverat, menar Mark Brady. Läs rapporten här