Ek, gran och tall utgör hem åt 2900 arter, enligt en ny rapport från ArtDatabanken. Många arter kan slås ut om något av dessa träslag skulle försvinna.

En av fem landlevande arter i Sverige är helt beroende av en eller ett fåtal värdväxter för att överleva. Tallen och granen har kring 1000 arter vardera som behöver dem för sin fortsatta existens. Men det är inte bara levande träd som utgör hem åt dessa organismer, många behöver död ved för att klara sig.

Men totalt sett finns det kring 40 trädarter i Sverige som tillsammans ”utgör ryggraden för landets biologiska mångfald”, enligt den nya rapporten.  En majoritet av de organismer som har träd som värdart är väldigt specifika i sin preferens, och överlever endast på en eller ett par arter.

Invasiva arter kan skulle kunna skapa stora problem om de tar över och slår ut arter, enligt forskarna.

”Almsjukan och askskottsjukan är två sentida exempel på detta. Klimatförändringar och ökad handel riskerar att leda till att fler växtskadegörare når Sverige. Det är viktigt med väl fungerande handlingsberedskap och tydliga ansvarsroller”, står det i rapporten.