23 organisationer vill att regeringen ställer högre miljökrav på statliga Sveaskog. Idag lämnades 45 000 namnunderskrifter till Ibrahim Baylan.

–  Statliga Sveaskog är allas vår skog och bör därför vara en föregångare för hållbart skogsbruk, men då måste bolaget få rätt förutsättningar, säger Linda Berglund, skogsexpert Världsnaturfonden WWF i ett pressmeddelande.

Organisationerna har under parollen Vår skog uppmanat staten att se över Sveaskogs förutsättningar. Sveaskog förvaltar idag 14 procent av de svenska skogarna. I uppropet föreslås bland annat att företaget ska höja sina naturvårdsambitioner från 12 procent till 20 procent avsatta skogar per skogsregion, nedanför fjällnära gränsen.

Sveaskogs nuvarande ägardirektiv räcker inte för att säkerställa att statens egna skyddsvärda skogar inte avverkas, menar organisationerna.

– Med uppropet och alla namnunderskrifter till stöd, uppmanar vi regeringen och näringsminister Ibrahim Baylan att gå från ord till handling. Konkreta åtgärder måste till för att öka miljökraven hos Sveaskog så att de kan bli ett sant föredöme, säger Linda Berglund.

Krav i uppropet Vår skog

1. Skydda alla statliga skogar med höga naturvärden, som Sveaskog förvaltar.  

Ge alla statliga produktiva skogar med höga naturvärden som Sveaskog förvaltar ett långsiktigt, kvalitetssäkrat och transparent skydd. Minst 20 procent produktiv skog i varje skogsregion nedanför den fjällnära gränsen ska bevaras långsiktigt som naturreservat och likvärdiga naturvårdsområden. Urvalet av skogar ska styras av naturvärden. I regioner där höga naturvärden saknas bör områden med goda förutsättningar att återskapa naturvärden prioriteras. Staten ska inte behöva betala ersättning till statligt ägda Sveaskog för detta. Länsstyrelserna bör ges i uppdrag att peka ut områden som är lämpliga att skydda.

2. Använd statliga skogar med låga naturvärden för att byta in privatägd skog med höga naturvärden, för att ge dessa skogar ett skydd.

Besluta om ett nytt omfattande ersättningsmarkspaket där statlig skog med låga naturvärden kan användas för att bytas mot privat skog med höga värden. Dagens anslag till skydd av värdefull skogsmark är långt ifrån tillräckliga för att nå riksdagens miljömål och ersättningsmarker är ett kostnadseffektivt verktyg för att uppfylla målen.

3. Staten och Sveaskog ska vara en förebild och ligga i framkant när det gäller utvecklandet av ett ekosystembaserat, hyggesfritt skogsbruk. 

Sveaskog ska vara ett föredöme med ett hållbart och ekosystembaserat naturnära skogsbruk i skogar utan höga naturvärden. Det statliga skogsbruket måste också ligga i framkant för att öka användandet av hyggesfria metoder och vara en förebild för andra skogsbrukare i landet.

4. Sveaskogs avkastningskrav måste sänkas så att punkterna ovan kan genomföras. De statliga ägardirektiven ska användas för att styra mot en mer hållbar utveckling och hållbart brukande av skogen. Via ägardirektiven måste avkastningskravet på Sveaskog sänkas så att punkterna ovan kan realiseras.