De nationella miljömålen om levande skogar och begränsad klimatpåverkan krockar när stubbar bryts i stor skala. Det visar ny studie från SLU.

För en stor del av skogens organismer är stubbar och död ved en viktig livsmiljö. Men mängden död ved är mycket liten i våra brukade skogar, en ökning kan därför vara ett sätt att uppnå miljömålet ”Levande skogar”. Men samma stubbar kan också bli biobränsle, vilket motiveras i ett annat av miljömålen, "Begränsad klimatpåverkan". Forskare vid SLU har nu studerat effekterna av en storskalig stubbrytning. De kommer bland annat fram till att en storskalig stubbrytning innebär att användningen av förnybar energi i värmeverken skulle öka med 2 procent. Men det innebär också en årlig minskning av populationen av vedlevande skalbaggar med nästa 5 procent. Enligt forskarna bakom studien pekar alltså dessa resultat på en konflikt mellan miljömålen. Studien är publicerad i tidskriften Journal of Forest Economics.

Läs mer här (www.slu.se)