Interpol uppskattar att upp till 30 procent av alla träprodukter i världen kommer från olagligt avverkat virke. För tropiskt virke uppskattas andelen vara så hög som 50-90 procent.

All handel med olagligt avverkat virke är förbjudet inom EU. Sedan den svenska lagen om handel med timmer och trävaror trädde i kraft för drygt ett år sedan har 51 svenska företag granskats av skogsstyrelsen, och nästan hälften underkändes. – Vi har godkänt 25 företag och skickat förelägganden till 22 företag. Tre av dessa har förelagts med vite om 600 000 kr respektive 200 000 kr. Den vanligaste bristen är att företagen inte har handlingar som kan visa att virket är lagligt avverkat, säger Anna-Clara Sjöström, kontrollsamordnare vid Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsen har också lämnat in 24 åtalsanmälningar för avverkningar i Sverige som inte har anmälts till Skogsstyrelsen, vilket måste göras innan en avverkning får påbörjas. Fyra förundersökningar har hittills inletts. – Olagliga avverkningar är ett problem oavsett var i världen de sker. Sverige och andra konsumentländer har framförallt ett stort ansvar att inte köpa produkter från olagligt avverkat virke, samtidigt som vi säkerställer att inget virke avverkas olagligt på hemmaplan, säger Göran Rune, chef för skogsavdelningen vid Skogsstyrelsen. Den som placerar virke eller trävaror på EU:s marknad för första gången är enligt förordningen verksamhetsutövare och ska uppfylla förordningens krav. Det innebär att importörer, svenska skogsägare och köpare av stående svensk skog ska kunna visa att virket avverkats lagligt.