Skogskonflikter handlar allt mindre om tekniska frågor och allt mer om politiska och kulturella. Det visar en ny undersökning från Linnéuniversitetet om hur privata skogsägare uppfattar konflikter i södra Sverige.

Skogen ska räcka till biologisk mångfald, flygbränsle, rekreation, toapapper och mycket mer. I takt med att trycket på skogen blir allt större, ökar även risken för konflikter mellan olika intressegrupper.

– Det vanligaste konfliktområdet i dag är skydd av skog. Särskilt nyckelbiotoper, alltså skogsområden som bedöms ha stor betydelse för både växt- och djurliv. Här råder ofta skilda åsikter och den nuvarande skogspolitiken kan i vissa fall leda till motsatt effekt än den avsedda, om man inte förstår konsekvenserna till fullo, säger Rikard Jakobsson, lektor i skog och träteknik vid Linnéuniversitetet.

Tillsammans med kollegan Erika Olofsson har han genomfört en studie bland skogsägare och andra skogliga aktörer i södra Sverige. Fokus har varit hur de uppfattar skogskonflikter och hur konflikterna inverkar på ett hållbart skogsbruk.

– Aktörerna upplevde att konflikterna gått från att handla om tekniska frågor, som ett hygges utformning eller bekämpningsmedel, till politiska och kulturella frågor som äganderätt och förändrad myndighetsutövning. Konflikterna är även mer synliga i debatten och många drivs mer av åsikter än av kunskaper och fakta, säger Erika Olofsson i ett pressmeddelande.