Tillväxten i skogar i södra Sverige kan minska när klimatet blir varmare. Samtidigt kan skogarna längre norrut bli mer produktiva. Det visar en studie på Sveriges lantbruksuniversitet.

Studien visar att skogens känslighet för en ökad temperatur skiljer sig åt i olika delar av landet. I torra lägen i södra delen av Sverige – upp till Skellefteå i Västerbotten i det här fallet – minskar skogens produktivitet under varma år. Längre norröver, i blötare områden, ökar tvärtom tillväxten ett varmt år. Samtidigt ser forskarna undantag, beroende på lokala förutsättningar.

Sannolikt är det torkan som gör att produktiviteten minskar, menar de. Har träden bara tillgång till vatten så kan de hålla fotosyntesen igång i ett varmt klimat.

– Genom att titta på vad som har hänt de senaste åren blir det tydligt att man börjar se negativa effekter av klimatförändringen också i stora delar av norra Europa. Visst kan ett varmare klimat hjälpa till att öka produktiviteten i vissa områden, men vi kan också förvänta oss att stora regioner kommer att drabbas negativt, säger Giulia Vico, en av forskarna bakom studien, i ett pressmeddelande.

I studien har hon och hennes kollegor tittat på satellitdata som visar hur mycket ljus i vissa våglängder som absorberas av växtligheten, ett mått på fotosyntes som ofta används för att uppskatta hur mycket växter växer. Tillsammans med meteorologiska data visar det hur tillväxten ser ut under olika väderförutsättningar.