Ny forskning visar att koppar från byggnader och dagvatten i väldigt liten utsträckning når Mälaren och Saltsjön. De nya resultaten kan vara viktiga för att ta fram rätt styrdokument för byggnadsmaterial och infrastruktur.

– Stockholms bidrag av koppar i form av dagvatten och avloppsvatten är mycket små i jämförelse med den naturliga belastningen av koppar från Mälarens avrinningsområde. Exempelvis är läckaget från koppartaken i Stockholms stad så litet att taken inte kan sägas utgöra någon betydande källa överhuvudtaget, säger Anders Jönsson, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet, i ett pressmeddelande.

Anders Jönsson har på uppdrag av branschorganisationen SCDA undersökt olika källors betydelse för belastningen av koppar till Stockholms vattenmiljö.

Mer kunskap om olika källors betydelse kan enligt Anders Jönsson minska risken för att man i onödan byter ut koppar mot material med sämre beständighet och med mindre kända miljöeffekter.