I takt med att klimatet förändras ställs högre krav på vilka träd vi planterar i urbana miljöer. Det blir allt viktigare att ta reda på vilka trädarter som kan hantera framtidens utmaningar med värme, torka och översvämningar. Forskare ska nu undersöka vilka träd som överlever bäst i våra städer.  

Träd i stadsmiljöer bidrar med flera ekosystemtjänster, som bland annat renare luft, svalka under varma dagar och stressreducering. Stadens miljö med asfalt och betong skiljer sig mycket från trädens naturliga omgivningar och studier visar att omkring 25 – 40 procent av alla nyplanterade träd dör inom två år. Därför är det viktigt vid planteringsbeslut att ta hänsyn till skötselmetoder, val av trädarter och omgivande miljö.

Ofta styrs trädvalet i städer av tradition, men när klimatet förändras är det inte längre säkert att det är de vanligaste arterna som är de bäst anpassade. Därför blir det allt viktigare att plantera trädarter som kan hantera framtidens utmaningar med värme, torka och översvämningar. 

– I dag är det vanligt att grönområden prioriteras bort när städer förtätas, därför är det också viktigt att vi kommunicerar de nyttor som grönska gör för en bra livsmiljö till oss människor, säger Jenny Klingberg, forskare inom tillämpad miljövetenskap vid Göteborgs botaniska trädgård, som nu forskar i ett projekt med syftet att ta reda på olika trädarters förmåga att klara framtida klimat i norra Europas städer.  

Träden ska växa under lång tid

I projektet kombinerar forskarna experiment i växthus med mätningar i fält för att hitta samband mellan arters egenskaper och förmåga att tåla stress.

Jenny Klingberg
Jenny Klingberg, forskare vid Göteborgs botaniska trädgård

Forskarna har valt ut trädarter som är vanliga i Göteborg, där projektet utförs, som till exempel vårtbjörk, lind och skogslönn, men även arter som är mindre vanliga i dag men som de tror kan klara olika typer av förhållanden i stadsmiljön.  

– De planterade träden ska växa under en lång tid, så det finns en risk med att välja fel. Långsiktigheten i trädvalen spelar roll, säger Lasse Tarvainen, universitetslektor i miljövetenskap vid Göteborgs universitet, som leder projektet.

Snart avslutar forskarna ett moment där de testat hur olika trädarter reagerar på översvämning. Över 400 träd planterade i krukor, indelade i tre behandlingar med 16 olika arter har utsatts för långvarig eller kortvarig översvämning. Förhoppningen är att identifiera de egenskaper hos träden som är viktiga för att klara översvämningar.

I ett nästa skede vill de även undersöka allmänhetens preferenser och attityder kring olika trädarter för att ta reda på om de träd som är ”klimatsmartast” även är omtyckta. 

Viktigt att ha en mångfald av träd

Lasse Tarvainen
Lasse Tarvainen, forskare vid Göteborgs universitet

En utmaning med projektet är enligt forskarna att inte vara för ambitiösa, helst skulle de vilja ha många arter för att få ett brett spektrum av egenskaper, men det är svårt ur en praktisk synpunkt.

Tester som ska spegla verkligheten och att använda klimatprojektioner på rätt sätt är andra utmaningar. Samspelet mellan klimat och träd är komplext och livsförhållandena för träden kan variera stort i den urbana miljön.

Med projektet hoppas forskarna kunna öka kunskapen kring trädplantering och arternas förmåga att hantera klimatstress för framtidens samhällen. Tanken är att resultaten även ska sammanfattas i en trädvalsguide som ska ge vetenskapligt baserad vägledning kring artval till praktiker.

– Det är dock för tidigt att säga något om resultaten, men det vi kan säga är att det är viktigt att ha en mångfald av träd i stadsmiljön, säger Lasse Tarvainen.