För att stötta Sveriges kommuners arbete med klimatanpassning har fem svenska myndigheter samlat information om ras, skred och erosion och presenterat resultatet i ett gemensamt kartunderlag.

Kartunderlagen från olika myndigheter som används vid planering av markanvändning bygger ofta på samma information men kan skilja sig åt vad gäller termer, skalor, geografisk täckning och annat. Det har lett till att Statens geotekniska institut fått i uppdrag av regeringen att sammanföra informationen. – Risker för ras, skred och erosion är viktiga faktorer att väga in i ett hållbart samhällsbyggande, säger SGI:s generaldirektör Åsa-Britt Karlsson. Genom att skapa en gemensam bild av de befintliga kartunderlagen ökas förutsättningarna för att underlagen används på rätt sätt. Det gynnar långsiktig markanvändning och planering i landets regioner och kommuner. De har även tagit fram en vägledning som beskriver hur underlagen kan användas och tolkas och byggt upp en webbaserad kartvisningstjänst där samtliga kartunderlag finns samlade. Kommuner kan enligt SGI använda kartunderlagen för att prioritera områden som är i behov av närmare undersökningar. Även centrala myndigheter och företag som söker information kan ha nytta av vägledningen. De fem myndigheterna som ligger bakom arbetet är Statens geotekniska institut (SGI), Sveriges geologiska undersökning (SGU), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) och Lantmäteriet (LM). Läs mer här