Elcyklar är en viktig pusselbit i omställningen till fossilfri energi. Men vilken effekt får politiska beslut som exempelvis elfordonspremien? Sociologen Karin Edberg tittar i sin forskning på hur policybeslut tar sig uttryck i människors vardag:
– Vi står inför många liknande förändringsprocesser och rikspolitiska beslut räcker inte om inte förutsättningarna ändras på alla nivåer.

I forskningsprojektet Energirelaterade praktiker i förändring – elcyklar, politik och vardagsliv tittar Karin Edberg, forskare i sociologi vid Örebro universitet, på just elcyklarnas plats i människors vardag. Men hon menar att frågorna kring politiska beslut och praktiska förutsättningar är lika relevanta när det gäller exempelvis elbilar och elsparkcyklar.

– Elcyklar har potential att ersätta bilresor och därmed förändra vårt beteende. Elsparkcyklar har redan förändrat både hur vi tar oss fram i större städer och hur stadens rum används.

Initialt har elsparkcyklarna fått kritik för bristande trafiksäkerhet, kort livslängd och för att skräpa ner allmänna platser. Det är ett bra exempel, menar Karin Edberg, på hur liknande förändringsprocesser kan gå både snabbt och trögt. På mindre än ett år etablerade sig en rad företag som hyr ut elsparkcyklar i Stockholm, men samhällsplaneringen hade svårt att hänga med, menar Karin Edberg.

Karin Edberg är forskare i sociologi vid Örebro universitet. Studien om elcyklar genomförs dels i Sverige, dels på brittiska Lancaster University. Foto: Anna Hartvig

– Förändringar av praktiker går på ett sätt jättelångsamt, men när de väl sker så går det ofta fort och inte i takt med resten av samhället. Då sker det lätt krockar, med till exempel lagstiftningen. Sparkcyklarna dök plötsligt upp och blev en del av stadsbilden.

– Samhällsplaneringen är en väldigt viktig del i den här omställningen. Det som görs för att underlätta kan avgöra om en satsning på exempelvis elcyklar lyckas. Om det blir enklare att cykla tack vare en statlig elfordonspremie så gäller det att kapaciteten finns i kommunerna också.

Cyklister ska skriva dagbok

I forskningsprojektet ingår intervjuer med såväl elcyklister som cykelhandlare och politiker samt tjänstemän på lokal nivå. En del av datainsamlingen består också av dagböcker som ett antal elcykelanvändare från Stockholm och från Gotland ska få skriva.

– Jag vill fånga hur de här personerna verkligen använder sina elcyklar, inte vad de tänker att de ska göra. Tillsammans med intervjuer ska det ge en bild av cyklisternas intentioner och faktiska användande, säger Karin Edberg.

Om det blir enklare att cykla tack vare en statlig elfordonspremie så gäller det att kapaciteten finns i kommunerna också.

Ett mål är att förstå hur synen på elcykeln går ihop med hur den faktiskt används. Regeringen var tydlig med att beskriva elfordonspremien som en klimatsatsning, en bild som Karin Edberg tror kan nyanseras. Den bilden bygger på att flera kriterier uppfylls, som att användarna verkligen ersätter bilresor med cykel. Samtidigt finns andra fördelar, som det faktum att äldre är överrepresenterade bland de som nyttjat premien, och att elcykeln då kanske ger äldre en chans till ett mer rörligt liv.

– Ur ett socialt perspektiv kan det också vara problematiskt att det är de som har möjlighet att investera i ny elektronik eller nya fordon som ses som miljöengagerade, de som inte har råd kan lätt skuldbeläggas.

Fler förändringar väntar

Karin Edberg hoppas också att forskningen ska komma lokala beslutsfattare till gagn. Elcyklarna är ett bra exempel på en energiomställning som inte går att undvika, och som ofta ställer krav på just lokal samhällsplanering.

– Vi står inför ganska många förändringsprocesser av det här slaget. Det är samhällsförändringar som vi är tvungna att genomföra och alla kommer att påverkas. Det är viktigt att se att de olika stegen hänger ihop. Vad gäller elcyklarna så räcker det inte med politiska incitament för själva inköpet, samhället på alla nivåer måste inkluderas om infrastruktur och attityder ska kunna förändras.