Miljömålet God bebyggd miljö är inte uppnått och kommer inte kunna nås till 2020. Det visar en rapport som Boverket har tagit fram.

Kraftigt ökad inflyttning till städer och ökat bostadsbyggande pekas ut som bidragande orsaker till att miljömålet ”God bebyggd miljö” inte kommer att nås.

Ett annat problem är att bostadsbristen i många kommuner leder till hårt marktryck, då förtätning för med sig risker för grönområden. Boverket menar att miljökvalitetsmålet i stort gynnas av uppmärksamheten för frågor om grönstruktur och människors möjligheter till utevistelser.

Det går däremot åt rätt håll inom energieffektivisering av byggnader, minskning av miljöpåverkan från bygg- och fastighetssektorn och ökning av förnybar energi. Alltmer tätortsnära natur skyddas också som naturreservat.

Problem kopplat till inomhusmiljön och bullerexponering kvarstår i takt med att användning av bilar ökar. För att minska riskerna för ökat buller menar Boverket att åtgärder behöver vidtas vid källan, och att exempelvis trafiken behöver minska. Dessutom krävs ökad återanvändning och återvinning för att kunna nå en cirkulär ekonomi.

Utvecklingen bedöms dock förbättras över sikt genom övergripande satsningar och en ökad medvetandenivå i många av frågorna.

Rapporten är en del i Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering av de olika miljömålen.

vad innebär god bebyggd miljö?

Syftet med målet är att städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö.

Natur- och kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.

För att kunna arbeta mer konkret med styrningen mot en God bebyggd miljö finns tio preciseringar som regeringen beslutade om den 26 april 2012.

Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö preciseras så att med målet avses att:

Hållbar bebyggelsestruktur: en långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur har utvecklats både vid nylokalisering av byggnader, anläggningar och verksamheter och vid användning, förvaltning och omvandling av befintlig bebyggelse samtidigt som byggnader är hållbart utformade,
Hållbar samhällsplanering: städer och tätorter samt sambandet mellan tätorter och landsbygd är planerade utifrån ett sammanhållet och hållbart perspektiv på sociala, ekonomiska samt miljö- och hälsorelaterade frågor,
Infrastruktur: infrastruktur för energisystem, transporter, avfallshantering och vatten- och avloppsförsörjning är integrerade i stadsplaneringen och i övrig fysisk planering samt att lokalisering och utformning av infrastrukturen är anpassad till människors behov, för att minska resurs- och energianvändning samt klimatpåverkan, samtidigt som hänsyn är tagen till natur- och kulturmiljö, estetik, hälsa och säkerhet,
Kollektivtrafik, gång och cykel: kollektivtrafiksystem är miljöanpassade, energieffektiva och tillgängliga och att det finns attraktiva, säkra och effektiva gång- och cykelvägar,
Natur och grönområden: det finns natur- och grönområden och grönstråk i närhet till bebyggelsen med god kvalitet och tillgänglighet,
Kulturvärden i bebyggd miljö: det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap bevaras, används och utvecklas,
God vardagsmiljö: den bebyggda miljön utgår från och stöder människans behov, ger skönhetsupplevelser och trevnad samt har ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur,
Hälsa och säkerhet: människor inte utsätts för skadliga luftföroreningar, kemiska ämnen, ljudnivåer och radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker,
Hushållning med energi och naturresurser: användningen av energi, mark, vatten och andra naturresurser sker på ett effektivt, resursbesparande och miljöanpassat sätt för att på sikt minska och att främst förnybara energikällor används, och
Hållbar avfallshantering: avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkel att använda för konsumenterna och att avfallet förebyggs samtidigt som resurserna i det avfall som uppstår tas till vara i så hög grad som möjligt samt att avfallets påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras.