Miljömålet God bebyggd miljö är inte uppnått och kommer inte kunna nås till 2020. Det visar en rapport som Boverket har tagit fram.

Kraftigt ökad inflyttning till städer och ökat bostadsbyggande pekas ut som bidragande orsaker till att miljömålet "God bebyggd miljö" inte kommer att nås.

Ett annat problem är att bostadsbristen i många kommuner leder till hårt marktryck, då förtätning för med sig risker för grönområden. Boverket menar att miljökvalitetsmålet i stort gynnas av uppmärksamheten för frågor om grönstruktur och människors möjligheter till utevistelser.

Det går däremot åt rätt håll inom energieffektivisering av byggnader, minskning av miljöpåverkan från bygg- och fastighetssektorn och ökning av förnybar energi. Alltmer tätortsnära natur skyddas också som naturreservat.

Problem kopplat till inomhusmiljön och bullerexponering kvarstår i takt med att användning av bilar ökar. För att minska riskerna för ökat buller menar Boverket att åtgärder behöver vidtas vid källan, och att exempelvis trafiken behöver minska. Dessutom krävs ökad återanvändning och återvinning för att kunna nå en cirkulär ekonomi.

Utvecklingen bedöms dock förbättras över sikt genom övergripande satsningar och en ökad medvetandenivå i många av frågorna.

Rapporten är en del i Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering av de olika miljömålen.