Utsläppen av kväveoxider har minskat med 7 procent mellan 2018 och 2019. Även utsläpp av andra miljö- och hälsofarliga ämnen som partiklar, sot, kvävedioxid, kolväten och svaveldioxid har minskat.

Naturvårdsverket sammanställer varje år data över Sveriges utsläpp av luftföroreningar. Sammanställningen för 2019 visar en kraftig utsläppsminskning av kväveoxider och en fortsatt minskning av flera andra luftföroreningar som partiklar, sot, kvävedioxid, kolväten och svaveldioxid.

– Det är positivt att vi ser en markant minskning under en tid med relativt stark ekonomi i Sverige. Luftföroreningarna behöver fortsätta minska, för att vi ska skydda människors hälsa och för att vi ska klara kraven från EU, säger Johan Genberg Safont, handläggare på Naturvårdsverkets luftenhet.

Största delen av minskningen av kväveoxider har skett inom transportsektorn. Utsläppen från personbilar, som i dag står för den övervägande delen av dessa, har minskat med 8 procent. Utsläppsminskningen från bensinbilar är 11 procent och från dieselbilar 7 procent.

–Det här är första gången på flera år som kväveoxidutsläppen minskar från dieselbilar även om utsläppen fortfarande är betydligt högre än för bensinbilar, säger Johan Genberg Safont i ett pressmeddelande.

Inom sjöfarten minskade kväveoxidutsläppen med 27 procent. En viktig förklaring till minskningen är bytet från tung eldningsolja till naturgas. En åtgärd som även har lett till minskade utsläpp av hälsofarliga partiklar och sot.