Växtlighet i städerna kan inverka både positivt och negativt på luftföroreningar. Därför är det viktigt att den placeras på rätt ställe.

Växtligheten både filtrerar och kapslar in luftföroreningarna, vilket innebär att den både kan ha en positiv och negativ effekt beroende på var i staden den finns. I täta stadsmiljöer kan halterna öka om växtligheten placeras fel, men det gröna fungerar bra som en barriär mellan utsläppskällorna och befolkningen. – Den negativa effekt som kan uppstå beror på att växterna är som vindskydd och minskar vindhastigheten, vilket minskar utspädningen av lokala utsläpp och kan öka halterna i närområdet. Det är därför viktigt att tänka på var man placerar växtligheten, säger Sara Janhäll, forskare på VTI. Resultaten publicerades nyligen i Athmospheric Environment och kommer med ett antal tips till stadsplaneraren:
  • Placera gärna växtlighet nära utsläppskällan där halterna är höga, för att öka möjligheten att filtrera bort föroreningar eller styra undan den förorenade luften.
  • Använd med fördel vegetation som barriärer mellan trafiken och befolkningen. Välj låga häckar om utspädningen av föroreningarna är viktig på platsen.
  • Planera redan från början vilken typ av växter som ska planteras var och tag hänsyn till alla de effekter av vegetation som kan uppstå i en komplicerad stadsmiljö. Väg också olika delar av miljöeffekterna mot varandra.

Läs mer här (www.sciencedirect.com)