Ett ramverk med hållbarhetskriterier kan hjälpa nordisk gruvindustri att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Bakom ramverket står forskare från Luleå tekniska universitet. 

Efterfrågan på mineraler och metaller ökar globalt. Samtidigt har gruvindustrin stor påverkan på miljö, samhälle och ekonomi. Luleåforskarna Helena Ranängen och Åsa Lindman har studerat den nordiska gruvindustrins hållbarhetsarbete och hur arbetet kan utvecklas. I studien har gruvföretagens hållbarhetsredovisningar analyserats. Analysen visade att av de 14 inkluderade gruvföretagen är det bara hälften som redovisar hur de arbetar med hållbarhet. – Studien visar att nordiska gruvföretag har kommit olika långt i sitt hållbarhetsarbete. Vissa har uppförandekoder och diverse policys framtagna men som kanske inte har förankrats i verksamheten i någon större utsträckning. Andra har redan i dag integrerade och genomförda verksamhetsledningssystem, bland annat för miljö, energi, arbetsmiljö, anti-korruption, på plats, säger forskarna. Ramverket innehåller innehåller 36 hållbarhetskriterier och är indelat i sju områden; verksamhetsstyrning, mänskliga rättigheter, goda verksamhetsmetoder, ekonomiska aspekter, arbetsvillkor, miljö samt samhällsengagemang och utveckling.