Enligt en ny studie från Potsdaminstitutet för klimatforskning skulle en bättre fördelning av vattenresurser inom jordbruket kunna halvera det globala livsmedelsunderskottet och begränsa några av de skadliga effekterna som klimatförändringarna har på skördar.

Den globala uppvärmningen förväntas förvärra torka och förändra nederbördsmönster vilket innebär att tillgången på vatten kommer att bli ännu viktigare framöver för att minska hoten mot den globala livsmedelsförsörjningen. Forskarna vid Potsdaminstituet för klimatforskning har därför undersökt möjligheterna att producera mer mat med samma mängd vatten genom att optimera regnvattenanvändning och bevattning. Med hjälp av datorsimuleringar  har de undersökt olika vattenhanteringsalternativ, från lågteknologiska lösningar som att samla regnvatten i cisterner till mer storskaliga och industriella droppbevattningssystem. - Det visar sig att bättre vattenförvaltning är en i hög grad underskattad strategi för att minska undernäring och öka motståndskraften mot klimatförändringar av småbrukare , säger Jonas Jägermeyr, studiens huvudförfattare. Enligt studien, där Johan Rockström, professor i Miljövetenskap är en av medförfattarna, skulle det forskarna kallar det mest ambitiösa scenariot kunna öka den globala kaloriproduktionen med 40 procent och därmed  halvera den globala livsmedelsunderskottet. Läs mer här