Nu ska forskare från IVL och Chalmers värdera sjöfartens olika miljöbelastningar och se hur styrmedel kan utformas effektivt. 

Sjöfarten påverkar miljön på flera olika sätt, genom luft- och vattenföroreningar, utsläpp av klimatgaser och transportering av främmande arter. Samtidigt som koldioxidutsläppen från fartygssektorn ska minska drastiskt, finns också en politisk vilja inom EU att flytta alltmer gods från väg till sjöfart. – Sjöfarten väntas öka kraftigt. Det är ett jämförelsevis bränsleeffektivt transportmedel, även om effektiviteten varierar mycket mellan olika typer av fartyg. Vår forskning har under senare år fokuserat mycket på partikelemissioner och sambandet mellan olika bränslen och reningstekniker. Vi tittar också på olika styrmedel samt kostnads-nytto-analyser för olika tekniska lösningar, säger Erik Fridell, projektledare och chef för gruppen Emissioner och transporter på IVL. Nu ska sjöfartens klimatutsläpp och föroreningar värderas för att analysera vilken typ av utsläpp som har störst påverkan på miljön. Forskarna ska samtidigt se vilka åtgärder som är mest kostnadseffektiva. – Resultaten kommer kunna användas för att se sjöfartssektorns totala miljöpåverkan, men även uppdelat på fartygssegment och enskilda fartyg. Den här kunskapen är nödvändig som bakgrundsdata för att kunna konstruera effektiva styrmedel som kan minska sjöfartens miljöpåverkan. Den kan också användas för att utforma miljödifferentierade farledsavgifter som är baserade på ett fartygs faktiska utsläpp, säger Erik Fridell i ett pressmeddelande. Projektet kommer att titta på dagens situation men även på de regleringar som kommer att genomföras avseende till exempel kväveoxider, svavel, energieffektiv design (EEDI), ballastvatten och avloppsvatten. Resultaten ska även användas för att utveckla det internationella miljöindexet Clean Shipping Index (CSI).