Första kvartalet 2018 ökade Sveriges utsläpp med 3,4 procent jämfört med samma period 2017.

SCB mäter utsläpp från svenska ekonomiska aktörer inklusive hushållen. I ny statistik visar de att Sverige släppte ut 16,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter under första kvartalet 2018, en ökning med 3,4 procent jämfört med samma period året innan. BNP ökade samtidigt med 2,8 procent. Ökningen beror främst på den kalla vintern som innebar ökad användning av fossila bränslen, som naturgas, torv och kol. Det var relativt låga utsläppsnivåer under perioden 2017, och utsläppen från el- gas- och värmeverk 2018 är i linje med nivåerna första kvartalen 2015 och 2016. Läs mer på SCB:s hemsida