Vid kraftig nederbörd stiger den ytliga grundvattennivån. Då kan tungmetaller och andra skadliga föroreningar som legat lagrade i jorden läcka ut och nå grundvattnet.

Sedan 60-talet har nederbörden nästan fördubblats över sydvästra Sverige och Göteborgsområdet. Fram till 2100 väntas den öka med ytterligare trettio procent. Det kan på sikt öka risken för förorenat dricksvatten. Det visar ny studie från IVL Svenska Miljöinstitut och Statens Geotekniska Institut, SIG. Vid analyser av ytvattensprover kunde forskarna se att föroreningshalten var som högst vid mycket nederbörd i kombination med kraftigt förhöjda grundvattennivåer. Orsaken tros vara att de föroreningar som legat ostörda och inte tidigare varit i kontakt med grundvatten då börjar flytta på sig. Forskarna menar att det är viktigt att ta med denna effekt vid planeringen av klimatåtgärder.

Läs mer här (www.ivl.se)