Mer forskning och kunskapsutveckling behövs om Sverige ska klara miljömålen. Det skriver Naturvårdsverket i sin fördjupande utvärdering av miljö- och generationsmålen.

I rapporten konstateras att hela 14 av 16 miljökvalitetsmål inte kommer kunna uppnås till 2020. Endast målen Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms vara nära att nås. Naturvårdsverket lyfter fram sju områden där det behövs förändringar för att vi ska nå en hållbar utveckling. Mer forskning och utveckling är ett av dessa områden.  Några viktiga områden att studera är drivkrafter för en grönare ekonomi, sambanden mellan konsumtion och miljöpåverkan, miljö- och hälsoeffekter från ämnen i miljön (inklusive läkemedelsrester), sambanden mellan inomhusmiljö och hälsa samt värdering av ekosystemtjänster, skriver Naturvårdsverket.
Storslagen fjällmiljö är ett av Sveriges miljömål. Foto: mostphotos.com / Anders.

Storslagen fjällmiljö är ett av Sveriges miljömål. Foto: mostphotos.com / Anders.

Steg på vägen – Fördjupad utvärdering av miljömålen 2012

Vart fjärde år sker en fördjupad utvärdering av de 16 miljökvalitetsmålen. Miljömålen utgör ett viktigt fundament för Sveriges nationella miljöarbete, då de pekar ut både mål och riktning för miljöarbetet. Detta är den tredje utvärderingen sedan riksdagen beslutade om miljömålssystemet 1999. År 2012 är första gången som Naturvårdsverket ansvarar för utvärderingen och också första gången som det nya generationsmålet ingår i den fördjupade utvärderingen. Utvärderingen har skett i samverkan med länsstyrelserna och ett trettiotal statliga myndigheter samt intresse- och miljöorganisationer. Förutom bedömningar och prognoser för både miljökvalitetsmålen och generationsmålet omfattar den fördjupade utvärderingen målövergripande analyser. Rapporten finns att ladda ned i sin helhet på http://www.naturvardsverket.se/978-91-620-6500-3