I en ny rapport analyserar SCBs statistiker hur Sverige uppfyller de 17 målen som ingår i Agenda 2030.

– När det gäller exempelvis delmål om att skriva på och tillämpa internationella konventioner når vi dem generellt medan när det gäller exempelvis målen om att minska fossilbränsleanvändningen och förebygga våld och ohälsa finns det en hel del att göra, säger Viveka Palm i ett pressmeddelande.

Kort urval av sammanfattningarna kring hur det går med utvalda hållbarhetsmål:

 • Mål 6: Tillgång till rent vatten
  Tillgången till rent vatten i Sverige är mycket god i ett globalt perspektiv. För de globala indikatorerna kan översiktliga bedömningar göras och SCB gör då bedömningen att Sverige uppnår målen.
 • Mål 11: Hållbara städer och samhällen
  För att nå miljökvalitetsmålen om frisk luft krävs bland annat minskade utsläpp av kväveoxider och partiklar. Luftföroreningar leder till ett antal tusen för tidiga dödsfall per år. Enligt uppföljningen av de nationella miljökvalitetsmålen når Sverige inte målet Frisk luft.
 • Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna
  Den proposition som lagts under våren 2017 föreslår att Sverige ska ha noll nettoutsläpp av växthusgaser år 2045 varav minskningen i Sverige ska vara 85 procent. Dagens utsläpp ligger alltså över nationella mål och åtaganden i Parisöverenskommelsen.
 • Mål 14: Hav och marina resurser
  I uppföljningen av de nationella miljökvalitetsmålen anges att Sverige inte når målen för Hav i balans och att övergödning, farliga ämnen och delvis svaga fiskbestånd är utmaningar.

Enligt rapportskaparna har bredden i Agenda 2030 varit en stor utmaning i analysarbetet. Andra målen handlar exempelvis om arbetslöshet, hälsa, utbildning, fred och stöd till internationell utveckling. Målen är heller inte anpassade för individuella länder, vissa delmål är formulerade för att fånga upp problem som drabbar de allra fattigaste länderna medan andra rör frågor som alla länder ställs inför.

Läs rapporten här