Våtmarkerna spelar en viktig roll för klimatet tack vare torvens förmåga att lagra stora mängder kol. Men ett varmare klimat kan minska våtmarkernas kolupptag. Nu varnar forskare för att varma sensomrar kan leda till ett radikalt mindre kolupptag.

Det är forskare vid bland annat Lunds universitet som har studerat koldioxidflöden under längre tidsperioder i våtmarker på nordliga delarna av tre kontinenter. I en studie som nyligen publicerats i Nature Climate Change framgår det att våtmarkernas kolbalans är känslig för när uppvärmningen sker. Om uppvärmningen sker under sensommaren snarare än under tidig sommar minskar våtmarkens kolupptag.

– Om uppvärmningen sker under tidig sommar har det en positiv effekt på växternas produktivitet och nettokolupptaget kan bibehållas eller rent av öka. Men om den i stället sker under sensommaren kan det leda till sjunkande grundvattennivåer, ökad markrespiration och minskat kolupptag, säger Patrik Vestin, naturgeografiforskare vid Lunds universitet, i ett pressmeddelande.

Sedan tidigare är det känt att klimatförändringarna påverkar balansen mellan upptag och utsläpp av kol i våtmarker, men man har inte vetat vilken effekt högre temperaturer har på kolupptag i nordliga våtmarker. För att förstå det har forskarna nu tittat på säsongsvariationer i temperatur och hur de påverkar kolupptaget. Våtmarker i exempelvis Sibirien, där temperaturen ökar under tidig sommar, visar sig vara mindre känsliga för klimatförändringar jämfört med områden där temperaturen oftare är höga under sensommaren.

– Det var förvånande att kopplingen mellan kolupptag och säsongsvariationer i lufttemperatur var så tydlig. Här såg vi ett betydligt starkare samband än när vi enbart studerade årsmedelvärden i lufttemperatur, säger Patrik Vestin.

Resultaten kan komma till användning när man vill förstå hur effektivt det är att återställa våtmarker för att motverka klimatförändringarna. Våtmarker i områden som drabbas av torka under sensommaren är troligen mindre effektiva än vad man tidigare trott, menar forskarna.