Det viktigaste för att människor ska acceptera lagar och skatter som införs för att minska vår klimatpåverkan är att de upplevs som rättvisa. Andra faktorer såsom kunskap om klimatförändringar har mindre betydelse, enligt en forskningsöversikt från Göteborgs universitet.

I forskningsöversikten har 89 enkätundersökningar om acceptans av olika klimatpolitiska styrmedel från 33 länder vägts samman och analyserats, totalt med nästan 120 000 deltagare. På så sätt har forskarna bedömt hur betydelsefulla olika faktorer är för att allmänheten ska acceptera att klimatskatter och klimatlagar införs.

− Resultaten visar tydligt att upplevd rättvisa är den viktigaste faktorn för att få allmänhetens acceptans för lagar och skatter som klimatpolitiska styrmedel. Det gäller både för hur beslut fattas och hur fördelningen ser ut, säger miljöpsykolog Magnus Bergquist, en av forskarna bakom studien.

Resultaten visar att acceptans är starkt kopplad till om fördelning av exempelvis en skatt är rättvis mellan olika grupper och om skatten implementerats på ett rättvist sätt.

Andra faktorer är människors upplevelse av hur effektiva särskilda åtgärder är, samt människors oro för klimatförändringen. Människors kunskap om klimatförändringen, värderingar, ålder och kön, var mindre viktiga för acceptansen.

– För alla länder som nu aktivt försöker uppfylla sina åtaganden kopplade till Parisavtalet är det en utmaning att få allmänhetens acceptans för en politik som effektivt minskar klimatutsläppen. För att lyckas måste beslutsfattare förstå vilka faktorer som påverkar en sådan policyacceptans och här kan våra resultat spela en viktig roll, säger statsvetarprofessor Sverker Jagers, en annan av studiens författare, i ett pressmeddelande.